Uchwała Nr ZO 127/13 w sprawie reklamy firmy Sieć Handlowa Prince Ewelina Kaczorowska


Uchwała Nr ZO 127/13
z dnia 11 grudnia 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/103/13

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Melania Popiel – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/103/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Ewelina Kaczorowska Sieć Handlowa Prince Ewelina Kaczorowska z siedzibą w Kołobrzegu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/103/13.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna e-liquidów do e-papierosów.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„opis reklamy: Reklama prezentuje trzy młode kobiety ubrane jedynie w skąpe figi, resztę ciała pokrywa tzw. body painting przedstawiający owoce
Treść skargi: Szanowni Państwo,
Moim zdaniem ww. reklama jest niezwykle seksistowska. W wyraźny sposób ukazuje kobietę jako obiekt seksualny, a jej seksualność i nagość służą wyłącznie reklamowaniu napoju. Brak tutaj wymiaru społecznego bądź kulturowego nagości. Uważam, iż kobiety na plakacie są ukazane w sposób przedmiotowy, co podkreśla fakt, iż na nagim ciele zostały namalowane smaki owoców. Będę wdzięczna za odpowiedź.”-pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na skargę konsumencką w przedmiocie reklamy zewnętrznej typu billboard sieci Handlowej Prince Ewelina Kaczorowska, zaprzeczam wszystkim twierdzeniom, argumentom i wnioskom Skarżącego wyrażonym w skardze konsumenckiej z dnia 09 października 2013r., oprócz tych, które zostaną wyraźnie przyznane przez skarżonego. Ponadto wnoszę o oddalenie przedmiotowej skargi w całości z uwagi na brak podstaw prawnych do jej uwzględnienia.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 09 października 2013r. do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga konsumencka na reklamę firmy Sieć Handlowa Prince Ewelina Kaczorowska ul. Makowskiego 5, 78 – 100 Kołobrzeg. W związku z przekazaniem skargi do rozpatrzenia Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy wezwał skarżonego Sieć Handlową Prince Ewelina Kaczorowska do ustosunkowania się do zarzutów sformułowanych na podstawie skargi konsumenckiej przez arbitra referenta, w terminie do dnia 29 października 2013r.
W przedmiotowej skardze skarżący podniósł, iż jego zdaniem reklama zewnętrzna prezentująca trzy młode kobiety jest niezwykle seksistowska. Ukazuje kobietę jako obiekt seksualny, a jej seksualność i nagość służą wyłącznie reklamowaniu napoju. Ponadto skarżący wskazał, iż w przedmiotowej reklamie brak wymiaru społecznego bądź kulturowego nagości. Co więcej skarżący podkreślił, iż kobiety na plakacie ukazane są w sposób
przedmiotowy, co podkreśla fakt, iż na nagim ciele zostały namalowane smaki owoców. Na podstawie złożonej skargi arbiter – referent wniesie o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, który stanowi, iż działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, a nadto sprzeczne z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, który stanowi, iż reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.
Przede wszystkim należy wskazać, iż Skarżony zaprzecza wszelkim zarzutom wskazanym w skardze konsumenckiej, uznając je za całkowicie bezzasadne i oparte na błędnych przesłankach i błędnej, nieracjonalnej analizie.
Skarżący zarzuca, iż umieszczana na billboardach reklama sieci Prince Ewelina Kaczorowska jest niezwykle seksistowska, bowiem ukazuje kobietę jako obiekt seksualny, a jej seksualność i nagość służą wyłącznie reklamowaniu napoju. Takie twierdzenia są niczym nieuzasadnione, bowiem reklama nie narusza norm Kodeksu Etyki Reklamy, co więcej brak jest podstaw do stwierdzenia, że doszło do naruszenia przepisów art. 2 i art. 4. W tym miejscu wskazuję, iż działania sieci Handlowej Prince Ewelina Kaczorowska w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych zawsze były i są prowadzone z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Ponadto wskazuję, iż kampania promocyjna produktów sieci Handlowej Prince Ewelina Kaczorowska została przygotowana przez agencję reklamową, która realizuje swoje projekty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, co więcej kierując się zasadami uczciwej konkurencji, a przede wszystkim prawami konsumenta i dobrymi obyczajami.
W ocenie Skarżonego przedmiotowa reklama w żaden sposób nie narusza zarówno dobrych obyczajów, praw konsumenta, a przede wszystkim przepisów prawa.
Wbrew twierdzeniom Skarżącej przedmiotowa reklama ukazuje trzy kobiety, które nie są nagie. Kobiety mają na sobie bieliznę w postaci majtek i nakładek, które zasłaniają w ten sposób piersi. Co więcej na całym ciele kobiet znajduje się body painting tj. inaczej podkład kryjący do ciała. Body painting jest jedną z najstarszych fonu sztuki malowania na ciele i takie też odzwierciedlenie przedstawia przedmiotowa reklama.
Body painting był już praktykowany wśród starożytnych plemion na całym świecie. Używając sztuki malowania ciała ukazuje się związek pomiędzy historią, duchowością oraz ciałem. Należy pamiętać, iż makijażysta tworzy żywe dzieło sztuki na swoim modelu, ono zaś wchodzi w interakcje z ciałem. Body painting jest niezwykle skuteczną metodą przekazywania informacji i promocji. Przykuwa uwagę i na długo pozostawia pozytywne wspomnienia odbiorcy.
Wbrew twierdzeniom skarżącej smaki owoców nie zostały namalowane na nagim ciele, bowiem kobiety przedstawione na billboardzie mają na sobie bieliznę w postaci majtek i nakładek zasłaniających piersi, a nadto reklama nie służy reklamowaniu napoju, tylko dotyczy innego produktu jakim jest smakowy liquid do e -papierosów.
Ponadto Skarżony nie podziela opinii skarżącego, iż „reklama ukazuje kobietę jako obiekt seksualny a seksualność i nagość służą reklamowaniu napoju”. Zdaniem skarżonego wizerunek kobiet nie został utrwalony w formie, która ukazuje kobietę jako obiekt seksualny. Zdjęcia kobiet w żaden sposób nie zawierają treści dyskryminujących zarówno ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć czy narodowość.
Należy również wskazać, iż poprzez seksizm należy rozumieć prześladowanie jednostek lub grup społecznych ze względu na płeć. W opinii skarżonego przedmiotowy billboard nie zawiera treści erotycznych, a co za tym idzie nie ma wydźwięku seksistowskiego. Brak jest również podstaw do twierdzenia jakoby reklama ta miała stanowić przykład uprzedmiotowienia kobiety, co więcej skarżący nawet nie wskazuje co rzekomo miałoby stanowić o uprzedmiotowieniu. Zarzuty te nie są w żaden racjonalny sposób uzasadnione i nie znajdują odzwierciedlenia w przedmiotowej sprawie. Tym bardziej budzi ogromny niepokój skarżonego fakt, iż skarżący być może jest kobietą, której de facto nie chodzi tylko o reklamę, li tylko i wyłącznie o sam fakt, iż na billboardzie są zdjęcia kobiet.
Nie można zatem uznać, iż niniejsza reklama w jakikolwiek sposób narusza normy społeczne, obyczajowe. Należy również wskazać, iż podejście do ludzkiego ciała, a nadto do sposobu jego ukazywania zarówno w mediach jak i w reklamie na przestrzeni ostatnich lat uległo znacznym zmianom. Coraz częściej widoczne jest, iż ludzka cielesność, a nadto atrakcyjność płci żeńskiej jest prezentowana przede wszystkim w reklamie jawiąc się jako dzieło sztuki. Reklama jest informacją połączoną z komunikatem.
Reasumując powyższe należy wskazać, iż przedmiotowa reklama nie jest sprzeczna z przepisami Kodeksu Etyki Reklamy. Reklama ta nie zawiera treści dyskryminujących zarówno ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć czy narodowość. Działania podejmowane przez sieć Handlową Prince są wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Reklama nie zawiera również treści mogących mieć negatywny wpływ na społeczeństwo w każdym wieku.
Należy również podkreślić, iż jest to jedyna skarga konsumencka na Sieć Handlową Pimce Ewelina Kaczorowska, która wpłynęła do Biura Rady Reklamy w przedmiotowej sprawie.
Niniejsza skarga z uwagi na jej bezzasadność, winna zostać oddalona w całości.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający, biorąc pod uwagę, że reklama nie wykorzystuje nagości, uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi i nie dyskryminuje ani nie poniża kobiet.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.