Uchwała Nr ZO 127/17 w sprawie reklamy telewizyjnej firmy L’Oreal Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 127/17
z dnia 14 grudnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
B/03/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Paweł Wiśniewski – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt B/03/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez Nivea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy L’Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt B/03/17.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna dezodorantu dla kobiet marki Garnier Mineral Pure Active Deo.

Skarżący uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„W reklamie stanowiącej przedmiot skargi («Reklama») prezentowany jest produkt L’Oreal antyperspirant dla kobiet Garnier Mineral Pure Active Deo.

Centralnym przekazem Reklamy (w wersji telewizyjnej) jest twierdzenie, że produkt oferuje:

a) wyjątkowe właściwości antybakteryjne – ponieważ zawiera «olejek z drzewa herbacianego»
oraz

b) wyjątkowe właściwości antyperspiracyjne – ponieważ «minerał pochłania pięć razy więcej wilgoci (*niż talk)».

Przekaz Reklamy wskazujący, że produkt oferuje nadzwyczajne właściwości antyperspiracyjne może wprowadzać odbiorców w błąd z następujących przyczyn:

a) składniki mineralne nie mają kluczowego znaczenia dla właściwości antyperspiracyjnych produktu, ponieważ właściwości antyperspiracyjne zapewnia sól aluminium (Aluminum Chlorohydrate), obecna również w przedmiotowym produkcie i stanowiąca składnik aktywny wielu produktów konkurencyjnych,

b) efekt antyperspiracyjny wynika ze zjawiska zatykania porów w skórze, dzięki czemu hamowane jest naturalne zjawisko pocenia się, a nie zjawisko «wchłaniania» potu,

c) «pięcio-krotnie» lepsza pochłanialność jest odniesiona do talku, którego nie zawiera większość produktów konkurencyjnych, w tym wiodące marki (np. Dove, Rexona, Old Spice, Adidas),

d) Reklama nie odwołuje się do żadnych obiektywnych dowodów w postaci badań przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami prawa i dobrymi praktykami branżowymi, które byłyby podstawą do formułowania jej przekazu,

e) nawet jeśli informacja o właściwościach antyperspiracyjnych «minerału» jest prawdziwa i podana rzetelnie – to nie produkt, ale jeden z jego składników oferuje pięcio-krotnie lepsze właściwości antyperspiracyjne, co oznacza naruszenie wymogów prawnych, że «oświadczenia o składnikach odnoszące się do właściwości konkretnego składnika nie mogą wskazywać, że produkt końcowy posiada te same właściwości, jeśli nie jest to zgodne z prawdą» (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013/WE z dnia 10 lipca 2013 roku (L 190/31) określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi).

W ten sposób, zarówno treść Reklamy jak i jej kontekst, uzasadniają zarzuty co do jej rzetelności i tym samym co do zgodności z prawem. Reklama zachwala bowiem produkt wykazując jego istotną przewagę (5 razy wyższą skuteczność antyperspiracyjną) nad produktami konkurencyjnymi operując twierdzeniami, które mogą wprowadzać odbiorców w błąd co do faktycznych właściwości produktu (lub jego składników) i jego skuteczności na tle konkurencji. Brak odpowiednich dowodów dla uzasadnienia twierdzeń reklamowych oznaczałby wyraźne naruszenie prawa oraz dobrych obyczajów. Takich dowodów, pomimo prośby NIVEA, reklamodawca nie dostarczył.

Wyżej opisany przekaz reklamowy, jako wprowadzający konsumentów w błąd oraz mogący powodować nadużycie zaufania odbiorcy reklamy, może stanowić naruszenie:

a) art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy w związku z art. 66 Kodeksu Etyki Reklamy,

b) art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Ponadto, Reklama może stanowić naruszenie przepisów prawa. Reklama może być traktowana jako niedozwolona na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którą «czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest reklama sprzeczna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami oraz reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi» (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (t. jedn. Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z 2003r.).
Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami to reklama, której treść lub forma narusza zasady rzetelności i obiektywizmu przy formułowaniu przekazu reklamowego. Reklama wprowadzająca w błąd to reklama, która operuje informacjami nieścisłymi lud podawanymi w sposób bezpodstawny, nierzetelny i tendencyjny.

Ponadto, Rozporządzenie nr 655/2013/WE oraz Zasady Przewodnie Stowarzyszenia Cosmetics Europę w Zakresie Reklamy i Oświadczeń Marketingowych, wymaga, aby oświadczenia dotyczące produktu były poparte dowodami, które uwzględniają «najnowocześniejsze rozwiązania» oraz są «odpowiednie» i «sprawdzalne», a tam gdzie są oparte na badaniach muszą to być badania przeprowadzone zgodnie z odpowiednio opracowaną i zastosowaną metodyką (pkt. 3.1-3.3 Załącznika do Rozporządzenia). Odnosząc się do rekomendacji konsumenckich, Zasady Przewodnie przewidują, że «Oświadczenia takie nie mogą być uważane za potwierdzenie skuteczności produktu, co może być wykazane wyłącznie na podstawie odpowiedniego dowodu» (pkt. 2.1.3.2 Zasad).
Rozporządzenie nr 655/2013/WE określa szczegółowo wymagania dotyczące deklaracji właściwości produktu. Zostały one zawarte w tzw. wspólnych kryteriach dotyczących uzasadniania deklaracji. Termin «wspólne kryteria» oznacza, że mają one zastosowanie do wszystkich produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu, niezależnie od kategorii produktu i rodzaju deklaracji.

Jak wskazuje pkt. 2 ust. 2 Załącznika do Rozporządzenia nr 655/2013/WE «oświadczenia o składnikach odnoszące się do właściwości konkretnego składnika nie mogą wskazywać, że produkt końcowy posiada te same właściwości, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.»
Wobec powyższego wszelkie oświadczenia powinny być: zgodne z przepisami prawa, prawdziwe, poparte dowodami, zgodne ze stanem faktycznym, uczciwe i pozwalające na świadome podejmowanie decyzji.

NIVEA zgłosiła swoje zarzuty wobec Reklamy listem z dnia 15 września 2017 roku. W odpowiedzi, listem z dnia 27 września 2017 roku, L’Oreal odrzucił zarzuty NIVEA twierdząc, że posiada dowody uzasadniające przekaz reklamowy, których jednak nie przedstawił. Odpowiadając na zarzuty dotyczące przekazu w sprawie właściwości antyperspiracyjnych L’Oreal wyjaśnił m.in., że „Należy zauważyć, że główne składniki aktywne Garnier Minerai Pure Active – «Aluminium Chloryhydrate» oraz «Mineralite», olejek herbaciany – są komplementarne, i takie też są ich właściwości. Przedmiotowa reklama w żadnym fragmencie nie zawiera twierdzenia, że Mineralite czy tez sam olejek herbaciany ma działanie antyperspiracyjne – to sam produkt w całości posiada takie działanie”.

W swojej odpowiedzi L’Oreal wprost przyznał zatem, że to produkt rozumiany jako zespół składników, a nie pojedyncze składniki, odpowiadają za działanie antyperspiracyjne. Tymczasem, z Reklamy płynie jednoznaczna sugestia, która jest wyraźnie sprzeczna z tym twierdzeniem: z przekazu reklamowego wynika bowiem, że to «minerał» odpowiada za wyjątkowe właściwości antyperspiracyjne i powoduje, że sam produkt jest pięcio-krotnie lepszy niż konkurencja.

W Reklamie wprost wskazano, że to dzięki minerałowi produkt zawiera właściwości antyperspiracyjne, pomimo, że jak wskazano wyżej, efekt antyperspiracyjny zapewnia m.in. sól Aluminum Chlorohydrate, a nie tylko Mineralite, który co najwyżej może «wchłaniać» pot. Istotą antyperspiracyjnego działania dezodorantu jest blokowanie kanałów potowych, a nie wchłanianie potu. Dlatego Reklama zachwalająca wyjątkowe działanie i wpływ «minerału» na pięcio-krotnie lepszy skutek antyperspiracyjny niż konkurencja, z pominięciem innych składników produktu, jest nieprawdziwa i nierzetelna oraz wprowadza odbiorcę w błąd.

Na tle odpowiedzi L’Oreal, aktualne są zarzuty NIVEA dotyczące Reklamy, ponieważ:

a) L’Oreal nie wykazało prawdziwości (naukowymi dowodami) i rzetelności twierdzenia reklamowego, że «minerał pochłania pięć razy więcej wilgoci (niż talk)», ani jego przydatności dla konsumenta,

b) L’Oreal przyznało, że wbrew twierdzeniu reklamowemu to nie «minerał», ale cały produkt odpowiada za właściwości antyperspiracyjne, a zatem produkt nie jest pięcio-krotnie lepszy od konkurencji, co wyraźnie sugeruje Reklama.

Wobec powyższego, w imieniu NIVEA, składam niniejszą skargę z prośbą o jej rozpatrzenie.

Jednocześnie wnoszę o:

1. uznanie, że reklama antyperspirantu Garnier Mineral Pure Active Deo zawierająca hasło: w telewizji «minerał pochłania pięć razy więcej wilgoci», narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy;

2. uznanie, że reklama wymieniona w pkt. 1, jest wprowadzająca konsumentów w błąd oraz nadużywa zaufanie odbiorcy reklamy;

3. uznanie, że w reklamie wymienionej w pkt. 1, powinny być wprowadzone zmiany, w taki sposób, aby usunąć naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo;
2. Wydruk z KRS podmiotu skarżącego;
3. List NIVEA z dnia 15 września 2017 roku;
4. List L’Oreal z dnia 27 września 2017 roku;
5. Zdjęcie reklamy/ Nagranie reklamy – płyta CD;
6. Dowód wniesienia opłaty za rozpoznanie sprawy (stosownie do opłat ustalanych przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy).” – pisownia oryginalna

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i wskazał co następuje:

„Działając w imieniu L’Oréal Polska sp. z o.o. (dalej «L’Oréal»), pełnomocnictwo w załączeniu, w związku z doręczeniem w dniu 14 listopada 2017 r. odpisu skargi Nivea Polska sp. z o.o. (dalej «Nivea») na reklamę telewizyjną produktu Garnier Mineral Pure Active Deo rozpowszechnianą na zlecenie L’Oréal Polska sp. z o.o. wnoszę o:
(A) oddalenie skargi w całości z uwagi na brak naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy;

(B) przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka: Pani Beaty Iwanienko (adres wezwania na adres L’Oréal) na okoliczność właściwości produktu Garnier Mineral Pure Active Deo oraz jego składników, badań przeprowadzonych przez L’Oréal Polska sp. z o.o. dotyczących właściwości produktu Garnier Mineral Pure Active Deo oraz jego składników;

(C) przeprowadzenie dowodu z dokumentów dołączonych do niniejszej odpowiedzi na skargę na okoliczność właściwości produktu Garnier Mineral Pure Active Deo oraz jego składników, badań przeprowadzonych przez L’Oréal Polska sp. z o.o. dotyczących właściwości produktu Garnier Mineral Pure Active Deo oraz jego składników.

UZASADNIENIE
Skarga jest bezzasadna i nie zasługuje na uwzględnienie. Reklama telewizyjna Garnier Mineral Pure Active Deo (dalej «Reklama») jest zgodna z przepisami Kodeksu Etyki Reklamy i nie zawiera inkryminowanych przez stronę Skarżącą przekazów mogących wprowadzić konsumentów w błąd.
Przede wszystkim, już podany przez Skarżącego zwięzły opis reklamy jest nieprawdziwy i nie odpowiada jej treści. Jak wskazuje Skarżący: «Centralnym przekazem Reklamy (w wersji telewizyjnej) jest twierdzenie, że produkt oferuje:
wyjątkowe właściwości antybakteryjne – ponieważ zawiera „olejek z drzewa herbacianego
wyjątkowe właściwości antyperspiracyjne – ponieważ „minerał pochłania pięć razy więcej wilgoci

W tym miejscu należy przywołać treść Reklamy (w formie twierdzeń pojawiających się w filmie reklamowym): «Więcej pewności? Pure Active ze składnikiem antybakteryjnym od Garniera. Olejek z drzewa herbacianego ma właściwości antybakteryjne. Minerał pochłania pięć razy więcej wilgoci [niż talk]. Źródło Twojej pewności siebie. Pure Active – pozwala skórze oddychać».

Z prostego porównania powyższych komunikatów, w sposób oczywisty widać, iż Reklama nie twierdzi, iż reklamowany produkt posiada «wyjątkowe właściwości antybakteryjne» a jedynie, iż zawiera składnik antybakteryjny w postaci olejku herbacianego (który to olejek, a nie sam produkt, ma właściwości antybakteryjne).

Reklama nie zawiera również w ogóle twierdzenia, aby reklamowany produkt posiadał «właściwości antyperspiracyjne» (a tym bardziej «wyjątkowe»). Wobec powyższego należy uznać, iż Skarżący w sposób nierzetelny przedstawił treść reklamy.

Odnosząc się do poszczególnych zarzutów sformułowanych w pkt. a) – e) skargi, należy wskazać co następuje:

Ad a)
Wbrew twierdzeniom Skarżącego (prezentującego ponownie w sposób nierzetelny treść Reklamy) Reklama nie wskazuje w żadnym miejscu, iż «składniki mineralne mają kluczowe znaczenie dla właściwości antyperspiracyjnych produktu» wobec czego prezentowany zarzut jest całkowicie bezprzedmiotowy. Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, iż produkt posiada właściwości antyperspiracyjne (co stwierdza sam Skarżący) wynikające z zawartej w nim składników, w tym soli aluminium, jednak komunikat ten nie jest przedmiotem Reklamy.

Ad b)
Analogicznie, całkowicie pozbawione znaczenia jest rozważanie czy «efekt antyperspiracyjny wynika ze zjawiska zatykania porów w skórze, a nie na zjawisku wchłaniania potu» skoro Reklama nie przekazuje żadnego z powyższych komunikatów.

Ad c)
Wbrew twierdzeniom Skarżącego talk jest jednym ze składników powszechnie dodawanych do produktów konkurencyjnych wobec dezodorantu Garnier Pure Mineral Active, w tym produktów dystrybuowanych przez Skarżącego. L’Oréal przedstawia wydruki ze stron internetowych oferujących produkty konkurentów (w tym strony internetowej Nivea) przedstawiające dezodoranty zawierające talk (do odnalezienia w pozycji «lista składników» bądź „składniki”:
Link do strony Nivea
Link do strony Nivea
Link do strony Nivea
Link do strony sklepu Rossmann – produkt Nivea
Link do strony sklepu Rossmann – produkt Nivea

Ad d)
Twierdzenia zawarte w Reklamie oparte są na wiarygodnych i weryfikowalnych badaniach naukowych. Przede wszystkim należy podkreślić, iż żaden przepis Kodeksu Etyki Reklamy bądź prawa powszechnego nie obliguje w reklamach do powoływania się wprost na wyniki badań naukowych (a jedynie na formułowanie twierdzeń, które mają w nich oparcie). Do niniejszej odpowiedzi Przeciwnik załącza wyciągi z przeprowadzonych badań naukowych:
– w odniesieniu do antybakteryjnej skuteczności drzewa herbacianego:
Wykonano badania polegające na potraktowaniu szczepu bakterii spektrum zapachowego dołu pachowego olejkiem z drzewa herbacianego. Produkt ten wykazał działanie przeciwdrobnoustrojowe.
– w odniesieniu do właściwości absorpcyjnych minerału (perlitu):
Przeprowadzono badania polegające na dokonaniu pomiaru pochłaniania wilgoci przez cząstki stałe (minerału – perlitu) oraz talku. Wynik badań pozwolił na stwierdzenie, iż perlit zatrzymuje spontanicznie przynajmniej 5 razy więcej wody niż trzy talki, z którymi był porównywany.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, że Reklama opiera się na wiarygodnych podstawach naukowych w postaci badań. Na okoliczność opisu metodologii i wyników badań powołano dowód z zeznań świadka – Pani Beaty Iwanienko.

L’Oreal jest gotów przedstawić pełną dokumentację badań Panelowi rozpatrującemu skargę – przy zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa (brak możliwości dostępu osób trzecich w tym skarżącego do przedmiotowej dokumentacji). W przypadku uznania przez Panel rozpatrujący skargę konieczności rozpatrzenia pełnej dokumentacji dotyczącej badań, L’Oreal wnosi o przekazanie tej informacji, tak by można było dostarczyć ją przed terminem posiedzenia.

Ad e)
W odniesieniu do zarzutu naruszenia przepisów Rozporządzenia Komisji UE nr 655/2013/WE z dnia 10 lipca 2013 r., należy wskazać, iż z przeprowadzonych przez L’Oreal badań wynika, że również reklamowany produkt ma właściwości antybakteryjne. Zgodnie z konkluzją przeprowadzonego badania: «[W badaniu] in vitro w porównaniu z hodowlą kontrolą, produkt Gamrner Pure Active dezodorant i Garnier Pure Active w kulce [roll – on] wykazuje znakomite działanie przeciwustrojowe po 2., 6., i 24. godzinach względem Corynebacterium xeross, Corynebacterium jeikeium i Staphylococcus haemolyticus.»

Odnośnie twierdzeń Reklamy dotyczących właściwości minerału należy wskazać, iż nie sugerują one iż w związku z faktem, że minerał pochłania pięć razy więcej wilgoci niż talk, reklamowany produkt posiada identyczne właściwości. Należy podkreślić, iż komunikat o właściwości minerału jest wyświetlony w momencie kiedy film reklamowy ukazuje właśnie minerał (a nie reklamowany produkt). W związku z powyższym Reklama zawiera wyraźne oddzielenie komunikatów dotyczących samego produktu od komunikatów dotyczących jego składników, w związku z czym nie istnieje zagrożenie wprowadzenia konsumentów w błąd.

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu: «Dokonując oceny wprowadzenia w błąd przez reklamę należy kierować się modelem przeciętnego adresata reklamy („przeciętnego klienta”). Za model przeciętnego konsumenta – adresata reklamy, uznaje się konsumenta dostatecznie dobrze poinformowanego, uważnego i ostrożnego, przy czym z uwagi na przedmiot reklamy model ten może być różny.(Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu -1 Wydział Cywilny z dnia 12 grudnia 2013 r. I ACa 958/13)».

Co za tym idzie uważny, przeciętny konsument jest w stanie zrozumieć przedmiotowe odróżnienie zawarte w Reklamie. Głównym przekazem Reklamy dotyczącym całego produktu, jest okoliczność, iż «zwiększa on pewność siebie» użytkowników produktu – które to twierdzenie ma perswazyjny charakter i nakierowane jest na tworzenie lifestylowego wizerunku reklamowanego produktu.

L’Oreal podkreśla, iż gama produktów Garnier Mineral Pure Active jest obecna na polskim rynku od 8 lat i promowana jest analogicznymi komunikatami, jak te, zawarte w skarżonej Reklamie. Przez ten okres L’Oreal nie spotkał się z żadnymi skargami konsumentów bądź innym zakwestionowaniem reklamowego przekazu. Mając na uwadze powyższe zarzut naruszenia art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy (wykorzystanie braku doświadczenia lub wiedzy odbiorcy) należy uznać za całkowicie chybiony.

Mając na uwadze powyższe, skarga jest bezzasadna i nie zasługuje na uwzględnienie.

Załączniki:

1) Odpis pełnomocnictwa;
2) Potwierdzenie dotyczące badań nad antybakteryjną skutecznością drzewa herbacianego, wraz z tłumaczeniem przysięgłym;
3) Potwierdzenie dotyczące właściwości absorpcyjnych perlitu vs talk, wraz z tłumaczeniem przysięgłym;
4) Potwierdzenie dotyczące badań dotyczących antybakteryjnej skuteczności produktu końcowego, wraz z tłumaczeniem przysięgłym.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i uznał, że przedmiotowa reklama ani w warstwie wizualnej ani lektorskiej (VO) nie odnosi się do reklamowanego produktu jako antyperspirantu. Dlatego podnoszony przez Skarżącego zarzut, że Skarżony wprowadza konsumenta w błąd mówiąc „że produkt oferuje nadzwyczajne właściwości antyperspiracyjne” jest bezzasadny. Ponadto Zespół Orzekający zauważył, że Skarżony posługując się sformułowaniami informującymi o właściwościach wybranych składników reklamowanego produktu typu: „olejek z drzewa herbacianego ma właściwości antybakteryjne”, „minerał pochłania pięć razy więcej wilgoci (niż talk)” nie wprowadza odbiorców w błąd i nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy. W ocenie Zespołu Orzekającego, w przedmiotowej reklamie telewizyjnej informacje o właściwościach składników dezodorantu zostały przedstawione w sposób prawidłowy.

Odnosząc się do zawartej w reklamie wizualizacji dezodorantu, Zespół Orzekający stwierdził, że nie dopatrzył się w tej wizualizacji nadużycia i wskazał, że pewna doza przesady i sugestywnego przedstawiania jest w komunikacji marketingowej dozwolona, zwłaszcza, że wizualizacji produktu towarzyszy słowna i pisemna informacja o tym, że produkt zawiera składniki antybakteryjne i przeciwdziałające przykremu zapachowi. Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że reklama nie zawierała twierdzenia jakoby reklamowany produkt posiadał wyjątkowe właściwości antyperspiracyjne.

Zespół Orzekający podkreślił również, że dokonując oceny ewentualnego wprowadzenia odbiorców w błąd należy wziąć pod uwagę model konsumenta świadomego i rozważnego, który traktuje reklamę z pewnym dystansem, nie biorąc wszystkich zawartych w przekazie reklamowym informacji, jako prostego odwzorowania.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.