Uchwała Nr ZO/127/21u z dnia 8 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/192/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Sławomir Skowerski – przewodniczący;
• Teresa Wierzbowska – członkini;
• Beata Dziwulska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/192/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Maspex z siedzibą w Wadowicach (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej napoju dla dzieci marki KUBUŚ

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający w przedmiotowej sprawie uznał, że przedstawione dziecko jest przypięte pasami nawet pomimo faktu, iż nie widać, czy samochód stoi czy jedzie. Tym samym Zespół Orzekający nie przychylił się do zdania Skarżącego, który w przedmiotowej skardze wskazał, iż reklama propaguje niebezpieczny sposób przewożenia małoletniego.

Dodatkowo, w ocenie Zespołu Orzekającego w przedmiotowej sprawie nie doszło do propagowania niebezpiecznych zachowań w formie podawania reklamowanego produktu dziecku, ponieważ nie można jednoznacznie stwierdzić, czy samochód się porusza czy stoi.
Zespół Orzekający ponadto docenia wrażliwość reklamodawcy wobec różnorodnych postaw oraz sposobu odbioru reklamy przez potencjalnych konsumentów oraz o dbałość reklamodawcy o propagowanie bezpiecznych zachowań.


Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zdaniem Skarżącego reklamodawca prezentował w sposób nieodpowiedzialny i zachęcający do ryzykownych zachowań rodzicielskich sposób przewożenia dzieci w samochodzie oraz podawania im przy tym musów/napojów owocowych. Tym samym, zdaniem Skarżącego mogło dojść do naruszenia przez reklamodawcę art. 23 w zw. z art. 32 KER oraz art. 5 Karty Ochrony dzieci w reklamie.

Skarżony wskazał, iż dochował należytej staranności przy tworzeniu przekazu reklamowego z udziałem małoletnich. Skarżony podkreślił, iż przedstawione dziecko jest odpowiednio zabezpieczone w szczególności z wykorzystaniem pasów bezpieczeństwa oraz nie spożywa reklamowanego produktu w trakcie jazdy. Należy też zwrócić uwagę, że opakowanie produktu zaprojektowane jest z myślą o bezpieczeństwie samodzielnego spożywania go przez dzieci – opakowanie jest miękkie i umożliwia konsumpcję produktu spożywczego jedynie małymi porcjami.


Zdania odrębne

Brak.