Uchwała Nr ZO 128/13 w sprawie reklamy firmy REGIONALNA SPÓŁKA CYWILNA


Uchwała Nr ZO 128/13 z dnia 11 grudnia 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/117/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Melania Popiel – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Marta Macke – członek,

na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/117/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko „REGIONALNA SPÓŁKA CYWILNA” Spółka Cywilna Monika Rabe-Prokopczyk, Anna Rabe z siedzibą w Żarach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/117/13.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa tytułu prasowego o nazwie „Tygodnik Regionalna”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł:
„Wprowadzenie w błąd czytelnika i klienta rynku reklamy poprzez podawanie nieprawdziwych a wręcz fałszywych danych o swoim zasięgu oraz ilości lat na rynku wydawniczym. W autoreklamie na stronie 48 widnieje informacja o zasięgu 4 powiaty. Faktyczny zasięg to 2 powiaty Zielona Góra i Nowa Sól co redakcja potwierdza w stopce redakcyjnej, reklamie na stronie 48 podając adresy dwóch redakcji oraz na pierwszej stronie tygodnika.
Autoreklama “12 lat na rynku” to już szczyt kłamstwa zaprezentowany przez wydawcę REGIONALNA spółka cywilna Monika Rabe-Prokopczyk, Anna Rabe. “Tygodnik REGIONALNA” zarejestrowany został w dniu 25-02-2013 roku. Dodawanie tygodnikowi 12 lat stażu na rynku jest zamierzonym perfidnym kłamstwem zafundowanym przez wydawcę w celach finansowych.
Zamierzone kłamstwo w połączeniu z treścią reklamy ze strony 48 ma przynieść wydawcy konkretne zyski. Wydawca czyli siostry Anna i Monika Rabe nie mają skrupułów przed celowym wprowadzaniem w błąd wszystkich czytelników.
Jest to również świadome i perfidne wprowadzanie klienta rynku reklamy w błąd przez wydawcę celem wykazania, że gazeta zadomowiła się na długo na rynku wydawniczym. Jest to przekaz reklamowy mający na celu wyłudzenie zleceń reklamowych w połączeniu z promocją wakacyjną.
Faktem jest wprowadzanie czytelnika i klienta rynku reklamy poprzez przekazywanie nieprawdziwych informacji o wydawnictwie i z tego tytułu czerpanie zysków z reklamy i sprzedaży egzemplarzowej.
Podsumowując jest to kłamstwo bez precedensu na rynku wydawniczym w Polsce z całkowitym pogrzebaniem rzetelności dziennikarskiej w tym wydawnictwie przez wydawcę czyli REGIONALNA s.c. Monika Rabe-Prokopczyk i Anna Rabe.”-pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na przedstawione zarzuty informujemy, że reklama wskazana na stronie 48 Tygodnika Regionalna numer 13 z dnia 12.07.2013r. nie stanowiła nawiązania do wydawanego tytułu, a jedynie do doświadczenia pracowników działu reklamy.
Wydawca „REGIONALNA SPÓŁKA CYWILNA” zatrudnia pracowników, którzy posiadają bogate doświadczenie zarówno w pracy dziennikarskiej, jak i w działach reklamy w innych wydawnictwach, w tym w szczególności dotyczy to osób, których wizerunek został umieszczony na przedmiotowej reklamie, a mianowicie:
1. Marcina Olejniczaka
2. Katarzyny Jaworskiej
3. Małgorzaty Musielak
Forma reklamy jednoznacznie wskazuje poprzez wykorzystanie sylwetek osób faktycznie pracujących w redakcji, że stanowi ona odniesienie do zasobu ludzkiego, a nie konkretnie do tytułu wydawniczego.
Świadczą o tym również umieszczone na reklamie słowa: doświadczenie, profesjonalizm – które należy odnieść do osób, a nie do tytułu. Trudno byłoby przypisać wymienione słowa tytułowi prasowemu.
Skojarzenie to jednoznacznie odnosiło się do przedstawionych sylwetek osób. Zarzuty będące podstawą skargi można byłoby uznać za zasadne w sytuacji, w której sylwetki wskazanych osób nie miałyby związku z osobami zatrudnionymi u wydawcy tygodnika, bądź w sytuacji, w której elementem dominującym byłoby logo tygodnika.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wskazał, że z treści przedmiotowej reklamy wynika, iż hasła:
„zasięg 4 powiaty”, „12 lat na rynku” dotyczą „Tygodnika Regionalna”.

Zespół Orzekający stwierdził, że Skarżony nie przedstawił wystarczających dowodów na potwierdzenie prezentowanego w reklamie zasięgu geograficznego oraz lat obecności na rynku.

W związku z powyższym, Zespół Orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z dobrymi obyczajami i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.