Uchwała Nr ZO/129/19/57o w sprawie reklamy internetowej Cerimol

Uchwała Nr ZO/129/19/57o

z dnia 6 listopada 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/213/19

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Puławska 39/77 
02-508 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Jacek Pawlak – przewodniczący,

2) Ewelina Czuba – członek,

3) Elżbieta Kondzioła – członek,

DO:

– Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

–  FatCat Yury Zviarko  z siedzibą w Białymstoku, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 6 listopada 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 2 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona  w powyższy sposób reklama:

– jest niezgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy zawiera treści nadużywające zaufania odbiorców i wykorzystujące ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz  zawiera treści które mogłyby wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do właściwości produktu.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej w szczególności:

„miejsce emisji: Strona glówna, banner na całą szerokość strony

produkt: Cerimol – Wyrób medyczny o charakterze leczniczym/lek bez zezwolenia

opis reklamy: Reklama wprowadza w błąd. Na bannerze mamy napisane, że reklamowany jest suplement diety. Tymczasem w reklamie mamy produkt będący olejkiem do uszu. Jak się okazuje, olejek ten jest sprzedawany bez odpowiednich zezwoleń. Portal Interia.pl oraz sprzedawca – firma FatCat Yury Zviarko sprzedają na masową skalę wyrób medyczny do stosowania na narząd słuchu ryzykując zdrowie i zycie konsumentów.

Treść skargi: Reklama wprowadza w błąd. Na bannerze mamy napisane, że reklamowany jest suplement diety. Tymczasem w reklamie mamy produkt będący olejkiem do uszu. Jak się okazuje, olejek ten jest sprzedawany bez odpowiednich zezwoleń. Portal Interia.pl oraz sprzedawca – firma FatCat Yury Zviarko sprzedają na masową skalę wyrób medyczny do stosowania na narząd słuchu ryzykując zdrowie i życie konsumentów.

Dodatkowo strony reklamowe opisują, że olejek niewiadomego pochodzenia wyleczy szumy uszne. Szanowni Państwo, jedną z przyczyn szumów usznych może być guz mózgu. Sprzedający FatCat oraz Interia świadomie narażają zdrowie i życie klientów.

Dodatkowo reklama zawiera opinie nieistniejących lekarzy, powołuje się na nieistniejące badania, skład, który jest podany nie jest na pewno składem jakiegokolwiek olejku, dodatkowo jest opisany słowami: “Oto składniki, które zamknięto w każdej kapsułce:”.

Strony reklamowe obiecują rezultaty stosowania olejku, które są niemożliwe od osiągnięcia.

Strony nie zawierają żadnych regulaminów, danych sprzedawcy ani polityk prywatności. Portal interia.pl mimo skarg wielu klientów umieszcza takie reklamy regularnie.

BARDZO PROSZE PAŃSTWA O WYDANIE OP[INII NA TEMAT TEJ REKLAMY, BYĆ MOŻE ZAINTERESUJE TO ODPOWIEDNICH LUDZI I UCHRONI TYSIĄCE POLAKÓW PRZED TYM NIELEGALNIE I NIEUCZCIWIE SPRZEDAWANYM I REKLAMOWANYM PRODUKTEM..” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji poniższych norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

„Strony umów dotyczących reklamy mogą układać wzajemne stosunki prawne według swego uznania, z zastrzeżeniem, że ich treść jest zgodna z Kodeksem.,”

-„ Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”

-„Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”

 
Reklamodawca nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy i nie  udzielił w terminie odpowiedzi na zawiadomienie. Zgodnie z Regulaminem rozpatrywania skarg, Zespół nie wziął pod uwagę odpowiedzi, która została doręczona po wyznaczonym terminie.

Zdaniem Zespołu reklama zawiera treści, które mogą nadużywać zaufania odbiorców, czy też wykorzystywać  ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz zawiera treści które mogłyby wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do właściwości reklamowanego produktu.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminurozpatrywaniaskarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.