Uchwała Nr ZO 13/08 w sprawie reklamy firmy Dom Wina Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 13/08 z dnia 13 marca 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: Z/01/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krzysztof Mydłowski — przewodniczący;
2) Zofia Sanejko – członek
3) Paweł Wiśniewski — członek,

na posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt Z/01/08, złożonej, na podstawie pkt. 8 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez Zarząd Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Dom Wina Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej

postanawia

uznać, że reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy poprzez naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. Z/01/08.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa Klubu Domu Wina i dystrybuowanych przez Klub zestawów sześciu win z „najlepszych apelacji Bordeaux” wraz z gratisowymi akcesoriami winiarskimi „dla osób, które złożą zamówienie jeszcze w tym miesiącu”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama prasowa Klubu Dom Wina narusza art. 13 ¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej u.w.t.) (Dz.U.07.70.473.). Zgodnie z tym przepisem „Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego”.

Skarżący poinformował, że przedmiotem zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nie różniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych służących popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.

Skarżący podkreślił, że ustawodawca z góry przesądził, iż rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi zachęca do nabywania napojów alkoholowych. Rekwizytami związanymi z napojami alkoholowymi są więc różnego rodzaju artykuły i przyrządy przeznaczone do spożywania alkoholu, takie jak kieliszki, kufle, podstawki pod piwo, korkociągi. W przedmiotowej reklamie prasowej, reklamodawca informuje, że „po złożeniu zamówienia jeszcze w tym miesiącu, otrzyma się zestaw akcesoriów winiarskich firmy Vacu Vin w prezencie!”. Promocja napojów alkoholowych została uregulowana w art. 13 ¹ u.w.t. w sposób zbieżny z reklamą. Tak więc również w odniesieniu do tej formy marketingu obowiązuje zakaz promocji napojów alkoholowych innych niż piwo oraz promocji pośredniej poprzez promocję produktu niebędącego napojem alkoholowym.
Zgodnie z Art. 452. ust. 1 u.w.t. „Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 64 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że przedmiotowa reklama narusza obowiązujące przepisy prawa.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 13 ¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej u.w.t.) (Dz.U.07.70.473.) w szczególności z uwagi na to, że promuje znak towarowy Yvon Mau, umieszczając go na skrzynce w której dystrybuowany jest przez Klub Domu Wina zestaw sześciu win z apelacji Bordeaux.

Ponadto, arbiter-referent poinformował, że art. 21 u.w.t. zawiera słowniczek pojęć, którymi posługuje się ustawodawca w ustawie. W przedmiotowym słowniczku pojęć, ustawodawca dokonuje tzw. legalnej wykładni definicji pojęć istotnych, ważnych dla danej regulacji ustawowej. Pkt 2) art. 21 w/w ustawy zawiera wyjaśnienie pojęcia promocji napojów alkoholowych — definiując je jako publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych. Przedmiotowa reklama Klubu Domu Wina promuje napoje alkoholowe poprzez dodawanie do zakupionego zestawu sześciu win, rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi w prezencie, co jest niezgodne z art. art. 13 ¹ ust. 3 u.w.t.

Skarżony nie złożył w wyznaczonym terminie odpowiedzi na skargę, ale uczestniczył w posiedzeniu i udzielił odpowiedzi ustnie.

W odpowiedzi na skargę, Skarżony poinformował, że zarzuty skargi co do naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są bezpodstawne. W treści przedmiotowej reklamy nie ma w żadnym miejscu wskazania jakiegokolwiek znaku towarowego czy nazwy napoju alkoholowego.

Skarżony podkreślił, że przedmiotowa reklama w żaden sposób publicznie nie rozpowszechnia żadnego znaku towarowego, żadnego symbolu napoju alkoholowego, ani też nazwy czy symbolu graficznego przedsiębiorcy nie różniącego się od nazwy czy symbolu jakiegoś napoju alkoholowego.

W opinii Skarżonego, Skarżący nie wskazał przepisu z którego treści wynikałoby, że „ustawodawca z góry przesądził, że rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi zachęca do nabywania napojów alkoholowych”.

Skarżony wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeksu Etyki Reklamy poprzez to, że narusza obowiązujące przepisy prawa.

Zespół orzekający uznał, że przedmiotowa reklama prasowa poprzez umieszczenie na opakowaniu zestawu win, loga producenta wina Yvon Mau, łamie obowiązujące przepisy prawa. Reklama wprost zachęca do zakupu wina, czego dowodem jest jej treść: „SPECJALNA CENA ZESTAWU 371 zł Zamów przez telefon…”. W przedmiotowej reklamie ma miejsce promowanie i zachęcanie do zakupu wina, również poprzez nieodpłatne dodawanie akcesoriów winiarskich.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.