Uchwała Nr ZO 13/13 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 123/12 dotyczącej reklamy firmy Idea Bank S.A.


Uchwała Nr ZO 13/13

z dnia 19 lutego 2013 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 123/12

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/112/12

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk — przewodniczący,
2) Andrzej Garapich — członek,
3) Paweł Wiśniewski — członek,

na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2013 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 18 października 2012 roku nr ZO 123/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/112/12, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 123/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/112/12.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę treść odpowiedzi Skarżonego na skargę nr K/112/12, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami.
Zespół Odwoławczy stwierdził, że zarówno tabela zawierająca porównanie planowanego zysku uzyskanego w ramach indywidualnego konta emerytalnego, będącego elementem produktu Indywidualny Plan Emerytalny oraz w ramach lokaty bankowej, jak i tekst noty prawnej znajdującej się pod tekstem głównym reklamy nie są nowymi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.