Uchwała Nr ZO 13/15 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.

Uchwała Nr ZO 13/15
z dnia 19 lutego 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/123/14

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Igor Kaleński – członek,

na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/123/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/123/14
Przedmiotem skargi była reklama internetowa marki odzieżowej House.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: kolekcja odzieży House
opis reklamy: reklama zawiera na głównej stronie house.pl zdjęcie oraz w filmie reklamowym długie ujęcia mężczyzny palącego skręta (najprawdopodobniej a jeśli nie to papierosa)
Treść skargi: Reklama poprzez wielokrotne pokazanie atrakcyjnego mężczyzny relaksującego się podczas palenia skręta promuje palenie miękkich narkotyków, które jak dowiedziono w licznych badaniach stanowi zagrożenie popadnięciem w uzależnienie od narkotyków w ogóle. Segmentem docelowym dla marki jest młodzież na co wskazują dotychczasowe kampanie marketingowe oraz jej pozycjonowanie na co składa się m. in wystrój sklepów, pracujący tam tylko młodzi ludzie oraz przystępna dla niezarabiających jeszcze młodych ludzi cena. Tym bardziej jest to niepokojące, ponieważ głównym odbiorcą kampanii będą młodzi ludzie bardziej podatni na wpływ reklam zwłaszcza promujących styl życia.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł także o uznanie reklam za niezgodne z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu oraz nie złożył odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama promuje niezdrowy styl życia w tym palenie wyrobów tytoniowych oraz zachowania, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.