Uchwała Nr ZO 13/19/8u w sprawie reklamy radiowej leku Flegtac

Uchwała Nr ZO 13/19/8u
z dnia 22 stycznia 2019 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/227/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Barbara Król – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/227/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust.1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy i zaleca wprowadzenie w reklamie zmiany poprzez dodanie wyrażenia „przeciwwskazania”.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt K/227/18.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa leku Flegtac kaszel.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklamowany jest lek Flektak (pisownia ze słuchu). Zgodnie z reklamą jest to syrop na kaszel dla dzieci powyżej drugiego roku życia. Jednak ze względu na pominięcie w reklamie słowa «przeciwwskazania», reklama twierdzi, że wskazaniami są zarówno wiek poniżej dwóch lat, jak też uczulenie na składnik aktywny leku.

Reklamowany jest lek Flektak (pisownia ze słuchu). Zgodnie z reklamą jest to syrop na kaszel dla dzieci powyżej drugiego roku życia. Jednak ze względu na pominięcie w reklamie słowa “przeciwwskazania”, reklama twierdzi, że wskazaniami są zarówno wiek poniżej dwóch lat, jak też uczulenie na składnik aktywny leku.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu Mojego Mocodawcy, TACTICA Pharmaceuticals sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, (odpis pełnomocnictwa w załączeniu do niniejszego pisma), w nawiązaniu do pisma z dnia 17 grudnia 2018 r., doręczonego Mojemu Mocodawcy w dniu 19 grudnia 2018 r. uprzejmie wyjaśniam co następuje.

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o. o. jest zleceniodawcą kampanii reklamowej produktu leczniczego «FLEGTAC kaszel» i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za produkt leczniczy Flegtac Kaszel w rozumieniu ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381). Przygotowana przez TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o. o. kampania reklamowa produktu leczniczego «Flegtac Kaszel» w formie reklamy dźwiękowej spełnia wymogi określone w ustawie Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381) w zakresie reklamy produktów leczniczych, jak również wymogi wydanego na podstawie tejże ustawy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. 2008. nr 210 poz. 1327). Zaznaczyć w tym miejscu należy, że jednym z wymogów reklamy produktu leczniczego w’ formie dźwiękowej kierowanej do publicznej wiadomości, jak to miało miejsce w przypadku przedmiotowej reklamy (reklama emitowana była w radiu) jest zamieszczenie w tejże reklamie przeciwwskazań co do przyjmowania produktu leczniczego. W przypadku przedmiotowej reklamy Mój Mocodawca przesłał do podmiotu, który zajmował się emisją reklamy treść zgodną z wyżej wskazanymi aktami prawnymi, która zawierała również określenie «przeciwwskazania». Nie mniej jednak, podczas przygotowywania spotu reklamowego do emisji, przez podmiot odpowiedzialny za jego emisję, doszło do niezamierzonego usunięcia niektórych fragmentów spotu reklamowego. Podkreślić zatem należy, że Mój Mocodawca w żadnym zakresie nie działał z zamiarem wprowadzenia w błąd pacjentów. Tym samym natychmiast po stwierdzeniu wyżej wskazanego uchybienia. Mój Mocodawca wstrzymał nadawanie spotu reklamowego. – pisownia oryginalna

Skarżony przedłożył również do akt sprawy oświadczenie Eurozet Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie o następującej treści:

«Działając w imieniu Eurozet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, następcy prawnego Studio Zet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka), w związku z informacją otrzymaną od Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o., zleceniodawcy realizacji produkcji spotów radiowych produktu Flegtac Kaszel, o braku zamieszczenia w nich słowa przeciwwskazania, pragniemy poinformować, co następuje.

Informujemy, iż podczas nagrywania spotów, w wyniku błędu ludzkiego, doszło do niezamierzonego pominięcia w spocie słowa przeciwwskazania.

Zaistnienie powyższego błędu nie zostało niestety zauważone zarówno podczas produkcji spotu, jak również podczas weryfikacji przez Państwa przedmiotowego spotu, w ramach której poszczególne wersje spotu były modyfikowane zgodnie z Państwa wytycznymi.

Fakt, iż w spocie brakuje słowa przeciwwskazania w odpowiednim miejscu, wynika jednoznacznie z treści spotu, co potwierdza w szczególności treść skargi skierowanej do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy (sygn. akt K/227/18).

Po otrzymaniu od Państwa informacji o zaistniałej sytuacji, w dniu 18 grudnia 2018 r. przekaz reklamowy został poprawiony poprzez dodanie brakującego słowa przeciwwskazania, jak również lista przeciwwskazań została uzupełniona zgodnie z Państwa wytycznymi.»”– pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama radiowa w której zabrakło określenia „przeciwwskazania” nie była prowadzona z należytą starannością i mogła wprowadzać odbiorców w błąd i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz mogła wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Zespół Orzekający wziął pod uwagę wyjaśnienia Skarżonego, iż do błędu doszło w sposób niezamierzony.

Zespół Orzekający docenił natychmiastową reakcję Skarżonego, który po dostrzeżeniu błędu wstrzymał emisję reklamy.

Zespół Orzekający zalecił wprowadzenie w reklamie zmiany poprzez dodanie brakującego wyrażenia „przeciwwskazania”.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.