Uchwała Nr ZO/130/21o z dnia 8 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/119/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 


• Sławomir Skowerski – przewodniczący;
• Teresa Wierzbowska – członkini;
• Beata Dziwulska – członkini;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Aparaty Słuchowe [reklama prasowa zamieszczona w gazecie Dziennik Bałtycki] , zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/119/21. Przedmiotem skargi była reklama prasowa aparatów słuchowych. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się przekazu naruszającego zasadę niewprowadzania w błąd potencjalnego konsumenta oraz wykorzystywania wizerunków osób fizycznych bez ich zgody.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że skarżona reklama naruszyła standardy wynikające z Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż reklama nie podaje, kto jest producentem reklamowanego produktu, trudno też jednoznacznie określić jaki produkt jest reklamowany a podany link do regulaminu nie działa.

Ponadto, reklama wprowadza w błąd co do osób przedstawionych na zdjęciach w skarżonym przekazie reklamowym poprzez wykorzystanie ich wizerunków w sposób fałszywy. Tym samym dochodzi do naruszeń art. 2(1),8, 10 oraz 12 KER.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić́́ wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały.

Zdania odrębne

brak