Uchwała Nr ZO 131/18/72u w sprawie reklamy telewizyjnej usługi Allegro Smart

Uchwała Nr ZO 131/18/72u
z dnia 7 listopada 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/156/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/156/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Allegro.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) i b).

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/156/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna usługi Allegro SMART.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Rok darmowych przesyłek z Allegro za 49zł , co wynosi kilkanaście groszy dziennie. Nawet 365 przesyłek. W reklamie pominięto bardzo ważny dla klientów fakt (a co za tym idzie reklama wprowadza klientów w błąd) że promocja obowiązuje przy zakupach za min. 40zł u danego sprzedawcy. Nie ma takiej informacji w reklamie- nawet nie ma informacji że szczegóły są w regulaminie.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklam za sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklam za niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto zarzucił sprzeczność reklamy z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym:
„reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

W posiedzeniu uczestniczył pełnomocnik Skarżonego.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W imieniu Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu («Spółka» lub «Allegro»), przedstawiam odpowiedź Spółki na skargę konsumencką zarejestrowaną pod sygnaturą K/153/18, dotyczącą reklamy Allegro Smart! wyemitowanej 2 września 2018 r. w telewizji Polsat, zawierającej slogan «Allegro Smart! – nawet 365 przesyłek za 49 zł» («Reklama».)

1. Cel Reklamy
Głównym celem Reklamy było zwrócenie uwagi użytkowników Allegro na nową usługę w ramach serwisu – Allegro Smart! Usługa Allegro Smart! obecnie polega na możliwości skorzystania przez użytkownika serwisu z dostawy określonej liczby przesyłek w zamian za uiszczanie zryczałtowanych opłat subskrypcyjnych (w cyklu 6- miesięcznym lub rocznym). Do tej pory użytkownik nabywający w serwisie Allegro towar od swojego kontrahenta uiszczał każdorazowo odrębną opłatę za dostawę, uzależnioną od wymagań sprzedawcy i stawek przewoźników. Jest to istotna nowość na rynku, pozwalająca aktywnym użytkownikom Allegro na znaczne oszczędności.

Reklama nie zawierała odesłań do regulaminu Allegro Smart! Jej celem nie było jednak wprowadzenie konsumenta w błąd, natomiast szczegółowe informacje o usłudze, w tym o minimalnej wartości zakupów w kwocie 40 zł. były wyraźnie prezentowane na stronie internetowej usługi (szczegóły poniżej).
Jednocześnie informujemy, że Reklama nie jest już emitowana.

2. Reklama promowała cały serwis Allegro
Usługa Allegro Smart! jest usługą subsydiarną i komplementarną. Reklama była przede wszystkim zorientowana na sam serwis Allegro i przy okazji informowała użytkowników o możliwości skorzystania z jednej z dostępnych w tym serwisie opcji dostawy.

3. Szczegółowe informacje na stronie internetowejNależy pamiętać, że szczegółowe informacje o usłudze Allegro Smart! były dostępne bezpośrednio na stronie internetowej Spółki. Poznanie najważniejszych szczegółów oferty Allegro Smart!, poza wejściem na stronę internetową w celu skorzystania z usługi, nie wymagało od klienta żadnej dodatkowej aktywności, w tym konieczności zapoznania się z regulaminem. Szczegóły oferty były bowiem w sposób jasny i przejrzysty prezentowane bezpośrednio po wejściu przez użytkownika na stronę usługi Allegro Smart!

Podkreślić należy, że samo wejście klienta na stronę internetową usługi Allegro Smart! nie powinno być klasyfikowane jako uciążliwe. Reklamę usługi Allegro Smart!, dostępnej jedynie w internecie, należy zatem analizować kompleksowo, tj. w połączeniu z informacjami jednocześnie dostępnymi na stronic internetowej.
Poniżej prezentujemy zrzut ekranu ze strony internetowej Allegro Smart! potwierdzający bezpośrednią dostępność informacji o szczegółach oferty.
W szczególności zwracamy uwagę na informacje prezentowane w lewym dolnym rogu, przybliżenie których przedstawiamy poniżej.

4. Wyższa świadomość użytkowników Allegro
Reklama adresowana była do użytkowników serwisu Allegro. Tylko bowiem użytkownik Allegro i to taki, który aktywnie korzysta z tej platformy (jest zarejestrowany, korzysta z jej funkcjonalności, nabywa towar) może skorzystać z dobrodziejstwa reklamowanej usługi. Z racji korzystania z serwisu znane są mu również mechanizmy działania platformy. Wie, że warunki świadczenia usług objęte są dostępnymi w serwisie regulaminami oraz informacjami dodatkowymi (np. w ramach FAQ. Dział Pomocy).

5. Komplementarna informacja w innych źródłach
Ponadto spoty telewizyjne uzupełniane były m.in. licznymi publikacjami i wywiadami przedstawicieli Allegro, którzy informowali o charakterystyce usługi i jej parametrach. Te dodatkowe komunikaty zawierały m.in. informacje o:
a) bezpłatnym zwrocie przesyłek Allegro Smart! (za wyjątkiem listów poleconych),
b) okazjach tylko dla użytkowników Allegro Smart!, dzięki którym wybrane produkty można kupić jeszcze taniej.
c) wartości zakupów w wysokości 40 zł -jako minimalnej kwocie od której można było skorzystać z usługi Allegro Smart!,
d) możliwości przetestowania Allegro Smart! przy pierwszym zakupie przez okres 30 dni i zwrocie pełnej kwoty wykupionej subskrypcji w razie rezygnacji, nawet w razie rozpoczęcia korzystania z usługi Allegro Smart (podkreślenie pełnomocnika).

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni z wymienionych punktów, tj. punkt d. Allegro zapewnia bowiem wszystkim użytkownikom możliwość sprawdzenia usługi Allegro Smart! bez ponoszenia negatywnych konsekwencji finansowych. Jeżeli użytkownik odstąpi od usługi po 30 dniach, nawet po skorzystaniu z jej dobrodziejstw, Allegro zwróci mu pełną kwotę opłaconego abonamentu, co bez wątpienia zabezpiecza interes każdego konsumenta.
W świetle powyższego, zdaniem Spółki, Reklama nie powinna być odebrana jako wprowadzająca konsumentów w błąd.

6. Nowa kampania reklamowa
W celu uniknięcia wątpliwości w przyszłości i dla podkreślenia, że reklamowana usługa Allegro Smart! jest dostępna pod pewnymi warunkami, w przygotowywanej obecnie nowej kampanii reklamowej została zawarta informacja, że szczegóły oferty dostępne są w regulaminie.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie nie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zawiera treści, które mogą nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy. W opinii Zespołu Orzekającego, reklama nie zawiera informacji o istotnych warunkach/postanowieniach usługi ani odniesienia do regulaminu usługi Allegro Smart i może wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przy reklamowaniu usługi Allegro Smart, łączącej w sobie elementy finansowe, pożądane byłoby sięgnięcie po standardy i praktyki rynkowe utrwalone w branży finansowej, gdzie wszystkie istotne warunki usługi są zawarte w treści komunikatu reklamowego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.