Uchwała Nr ZO 132/13 w sprawie reklamy firmy Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu


Uchwała Nr ZO 132/13
z dnia 12 grudnia 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/105/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Melania Popiel – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/105/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, z siedzibą w Opolu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia uznać, że w reklamie należy wprowadzić zmiany, aby nie naruszała art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/105/13.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa Wyższej Szkoły Bankowej.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła:
„Reklama jest wielokrotnie powtarzana w radiu, wnoszę zastrzeżenie co do treści przekazu: “odnosi się wrażenie, że najwięcej ogłoszeń w sprawie pracy jest dla absolwentów pedagogiki, jest to spowodowane zmianami demograficznymi itd”. Aktualnie w kraju traci pracę kilka tysięcy nauczycieli, ogłoszeń pracy po tym kierunku jest niewiele. Przekaz wprowadza w błąd młodych ludzi (Art. 8 -Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy).”-pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na pismo sygnatura K/105/13 z dnia 10 października br. ze skargą konsumencką dotyczącą reklamy „kierunek Pedagogika” emitowanej w Radiu Park w Kędzierzynie-Koźlu chcemy przedstawić stanowisko Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Reklama została opracowana w oparciu o trzy źródła: prognozy, analizę rynku oraz
doniesienia medialne. Skarżący odniósł się do problemu zatrudnialności nauczycieli tym czasem reklama Wyższej Szkoły Bankowej jest skierowana do szerzej grupy odbiorców jaką jest grupa pedagogów. Zarówno oferta jak i kampania reklamowa uczelni są związane ze zmianami demograficznymi, takimi jak na przykład starzenie się społeczeństwa. Oferta Wyższej Szkoły Bankowej koncentruje się wokół następujących specjalności:
• Edukacja Medialna
• Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Praca z Osobami Starszymi
• Pedagogika Resocjalizacyjna z Socjoterapią i Arteterapią
• Pedagogika Rodziny z Elementami Mediacji i Terapii Rodzin
• Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
Treść reklamy została opracowana na podstawie danych pozyskanych z ogólnodostępnych, obiektywnych i rzetelnych źródeł, jakimi są artykuły i doniesienia prasowe.
Przestawiamy poniżej listę doniesień medialnych potwierdzających prognozy oraz źródła informacji na temat zatrudniania pedagogów a tym samym możliwościach absolwentów pedagogiki.
1. KRYSTYNA SZUMILAS: SĄ PIENIĄDZE NA ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLACH.
TO DOTACJE DLA SAMORZĄDÓW – www.gazetakrakowska.pl. Data publikacji: 2013- 09-09, Autor: Magdalena Łabądź
2. 100 MLN ZŁ DLA NAUCZYCIELI – NOWA TRYBUNA OPOLSKA,
Data publikacji: 2013-09-02, Str.: 10, Autor: . RPR
3. NIŻ W SZKOŁACH? JAKI NIŻ…! – www.gosc.pl. Data publikacji: 2013-09-02
4. 100 MLN ZŁ Z UE NA WSPARCIE NAUCZYCIELI – www.prawo.rp.pl. Data publikacji: 2013-08-27, Autor: . J.K.
5. PRACA IDZIE ZA DZIECKIEM – GŁOS NAUCZYCIELSKI, Data publikacji: 2013-02-27, Str.: 10,Autor: Piotr Skura
6. 100 MLN Z UE NA WSPARCIE DLA ZWALNIANYCH NAUCZYCIELI – www.pulshr.pl, Data publikacji:2013-08-27
7. PANORAMA Data emisji: 2013-08-27, godz.: 18:07, czas trwania: 00:02:46
8. 100 MLN ZŁ Z UE NA WSPARCIE NAUCZYCIELI – www.men.gov.pl, Data publikacji: 2013-08-27
9. 100 MLN ZŁ Z UE NA WSPARCIE NAUCZYCIELI – ww.gospodarz.pl, Data publikacji: 2013-09-02
10. PRACA DLA NAUCZYCIELA: JAKIE SPECJALIZACJE MAJĄ PRZYSZŁOŚĆ? – www.forsal.pl, Data publikacji: 2012-12-08
11. BĘDZIE WIĘCEJ OFERT DLA PRZEDSZKOLANEK- DZIENNIK GAZETA PRAWNA (dodatek: Dodatek 2), Data publikacji: 2012-12-06, Str.: VI, Autor: Patrycja Otto

Jednocześnie informujemy, że skarżona reklama nie jest już emitowana.
Uważamy, że skarżona reklama została przygotowana z należytą starannością, zgodnie z dobrym obyczajem oraz prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz z zasadami uczciwej konkurencji. Jednocześnie nie nadużywa zaufania odbiorcy ani też nie wykorzystuje jego braku doświadczenia i wiedzy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, użycie w reklamie zdania wyrwanego z kontekstu artykułu prasowego: „Już teraz, przeglądając oferty pracy, można odnieść wrażenie, że najwięcej pracy jest właśnie dla absolwentów studiów pedagogicznych.”, było nadużyciem zaufania odbiorców i wykorzystaniem ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający podkreślił, że informacji zawartych w artykule prasowym pt. „Będzie więcej ofert dla przedszkolanek” nie można uogólniać i rozciągać na całą populację absolwentów pedagogiki.

Jednocześnie, Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.