Uchwała Nr ZO 132/18/73u w sprawie reklamy radiowej Molekin D3 Forte

Uchwała Nr ZO 132/18/73u
z dnia 7 listopada 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/161/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:
1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/161/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/161/18.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa suplementu diety marki Molekin D3 Forte.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama wprowadza w błąd. Sugeruje, że jedynym sposobem uniknięcia problemów zdrowotnych jesienią jest stosowanie Molekin D3. To może wpływać na decyzję o zakupie – wyrób poleca człowiek podający się za eksperta. Nie jest nim. On pracuje jako lektor radia RMF FM. Reklama oparta na niedomówieniu – brak stopnia naukowego, imienia i nazwiska «eksperta». Brak informacji, że nie jest on lekiem – Molekin D3.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklam za sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklam za niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Skarżonego.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Odpowiedź na skargę konsumencką dotyczącą reklamy produktu o nazwie Molekin D3, wyemitowanej w dniu 1 października 2018 r. w Radiu Centrum Kalisz
Działając w imieniu Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31 (odpis pełnomocnictwa w załączeniu), zaprzeczam w całości zarzutom sformułowanym w skardze konsumenckiej dotyczącym reklamy produktu o nazwie Molekin D3, wyemitowanej w dniu 1 października 2018 r. w Radiu Centrum Kalisz.

Uzasadnienie

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie sposób odnieść do zarzutów konsumenta, bowiem nie są one w jasny sposób sformułowane. Dziwi stwierdzenie konsumenta na temat braku klasyfikacji produktu, bowiem w reklamie w sposób prosty, wyraźny i zrozumiały jest wskazane, że chodzi o «suplement diety» – Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte(…). Nie sposób się zgodzić również z zarzutem, że jedynym sposobem uniknięcia problemów jest zastosowanie Molekinu D3, bowiem zgodnie z tekstem reklamy «powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3» co w żaden sposób nie wskazuje, że jest to jedyny sposób na uniknięcie kłopotów z odpornością, brakiem słońca i przygnębieniem.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego osoby podającej się za «eksperta» wskazuję, że powszechnie stosowaną praktyką w reklamach radiowych jest używanie głosu lektora, jako głosu radiowego.
Informacja w reklamie pochodząca od «eksperta» a jedynie odczytana przez lektora radiowego, była zweryfikowana i potwierdzona podpisem osoby mającej wykształcenie, wiedzę i doświadczenia z zakresu farmakologii i farmacji.

Podsumowując, reklama nie wprowadza odbiorców w błąd, ani nie wykorzystuje braku doświadczenia konsumenta, a także jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne, wnoszę o oddalenie skargi w całości w przedmiotowej sprawie.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.