Uchwała Nr ZO 134/15 w sprawie reklamy firmy Peka Michał Pekasiewicz


Uchwała Nr ZO 134/15
z dnia 7 października 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/110/15/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 października 2015 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/110/15/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Peka Michał Pekasiewicz z siedzibą w Łodzi (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/110/15/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna liquidu do e-papierosów.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
„produkt: Liquidy do e-papierosów
opis reklamy: Reklama liquidow do e-papierosów, która ukazuje panią liżąca loda. Reklama jest dostępna na billboardach przy autostradzie.
Treść skargi: Reklama jest przykładem seksualizacji i przedmiotowego wykorzystania wizerunku kobiety.
Obraz kobiety liżącej loda nie ma związku z reklamowanym produktem i jej wykorzystanie nie jest niczym uzasadnione
eksponując erotyczne skojarzenie kobiety z seksem oralnym w miejscu publicznym. Reklama ta ma jeden wydźwięk, który jednoznacznie budzi skojarzenia seksualne.
załącznik: 55963e9aa1fa1-IMG-20150702-WA0001.jpg”
„produkt: Blow Magicliquidy do e-papierosów
opis reklamy: Reklama jest ogromna, umieszczona niedaleko drogi. Nie sposób jej nie zauważyć. 1/4 powierzchni zajmuje zdjęcie otwartych damskich ust z wysuniętym językiem liżącym coś, co jest podłużne i ma także kolor ludzkiego ciała. W języku tkwi kolczyk, który dotyka środka lizanego obiektu. Pozostałą część zajmuje napis Blow Magic e-Liquidy i informacja na wąskim czerwonym pasku.

Treść skargi: Reklama ta narusza dobre obyczaje. Jest obsceniczna, gdyż jednoznacznie przywołuje skojarzenia seksualne.
Choć erotyzm jest szeroko obecny w sztuce, a nierzadko w reklamie, tutaj jednak naruszono dobry obyczaj i przekroczono granice dobrego smaku. Odbiór powoduje irytację i zażenowanie, szczególnie w obecności dzieci.
Nienapiętnowanie tego przekazu reklamowego w zasadzie otwiera drogę prezentowania w reklamie np. obscenicznych scen fizjologicznych.
załącznik: 55ccc565e8758-IMG_3693.JPG”

– pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, w imieniu Michała Pekasiewicza, niniejszym składam odpowiedź na skargi konsumenckie nr K/110/15/01 i nr K/110/15/02.
Mój mocodawca nie zgadza się z opinią wyrażoną w skargach.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka jest czynem nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie, zgodnie z powołanymi przez Państwa przepisami Kodeksu etyki Reklamy, niedozwolona jest reklama zawierająca treści dyskryminacyjne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Należy wskazać iż podstawową cechą reklamy jest konieczność przekazywania informacji o produkcie lub usłudze oraz zachęta do ich nabycia. Nie ulega wątpliwości, iż reklama ma przyciągać uwagę, i taki właśnie cel spełniają reklamy umieszczone na billboardach przez mojego Mocodawcę, bez naruszania dobrych obyczajów.

W ocenie mojego Mocodawcy nie istnieją żadne podstawy faktyczne do uznania, iż reklamy produktów Magic-Blow zawierają treści dyskryminujące lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Obraz kobiety liżącej loda w kolorze różowym budzi skojarzenia do owocowych aromatów liquidów do e-papierosów. W żaden sposób reklama nie eksponuje erotyzmu i nie budzi skojarzeń seksualnych. Trudno także uznać, aby obraz kobiecych ust liżących loda przedstawiał treści dyskryminacyjne. Mój mocodawca nie jest w stanie ustalić, na jakiej płaszczyźnie obraz taki budzi dyskryminację.

Warto podkreślić, iż pomimo upływu ponad 4 miesięcy od umieszczenia reklamy na billboardach, do chwili obecnej wpłynęły jedynie dwie skargi konsumenckie. Nie ulega również wątpliwości, iż billboardy z reklamami mojego Mocodawcy umieszczone są przy bardzo ruchliwych drogach. W tym stanie rzeczy nie można uznać, iż reklama produktu Magic-Blow budzi obiektywne skojarzenia seksualne. Należałoby raczej uznać, iż taka interpretacja jest wynikiem subiektywnego punktu widzenia i przypadkiem jedynie incydentalnym.

Judykatura zgodnie przyjmuje, iż w przypadku tak niejednoznacznego sformułowania, jak dobre obyczaje, sprzeczność z nimi winna być analizowana pod kątem konkretnego stanu faktycznego. W przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do uznania, iż reklama budzi obiektywne skojarzenia z seksem, czy erotyką, a pojedyncze przypadki skarg mają charakter wyjątkowy i nie powinny być podstawą do ogólnego uznania reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym wnoszę o nieuwzględnienie złożonych w sprawie skarg i uznanie, iż reklama mojego mocodawcy nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.“- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżących.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama zawiera elementy dyskryminujące kobiety. Zdaniem Zespołu Orzekającego wykorzystanie w przedmiotowej reklamie wizerunku kobiecego ciała nie było uzasadnione rodzajem reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.