Uchwała Nr ZO 134/18/74u w sprawie reklamy radiowej suplementu diety Obstillax

Uchwała Nr ZO 134/18/74u
z dnia 7 listopada 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/182/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/182/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/182/18.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa suplementu diety marki Obstilax.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Brak jasnego opisu, że nie jest to lek. Rozmowa jest nieprawdziwa. To gra statystów reklamowych. Sugeruje, że jest wyłącznie dla kobiet, używane są imiona, co może narażać na drwiny osoby te imiona noszące w rzeczywistości.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklam za sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklam za niezgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Skarżonego.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Odpowiedź na skargę konsumencką dotyczącą reklamy produktu o nazwie Obstilax, wyemitowanej w dniu 1 października 2018 r. w Radiu Centrum Kalisz

Działając w imieniu Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31 (odpis pełnomocnictwa w załączeniu), zaprzeczam w całości zarzutom sformułowanym z skardze konsumenckiej dotyczącym reklamy produktu o nazwie Obstilax, wyemitowanej w dniu 1 października 2018 r. w Radiu Centrum Kalisz.

Uzasadnienie

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie sposób odnieść do zarzutów konsumenta, bowiem nie są one w jasny sposób sformułowane. Dziwi stwierdzenie konsumenta na temat braku klasyfikacji produktu, bowiem w reklamie w sposób prosty, wyraźny i zrozumiały jest wskazane, że chodzi o «suplement diety»- Obstilax to suplement diety (…). Nie sposób się zgodzić również z zarzutami dotyczącymi nieprawdziwości reklamy jak również, że produkt jest wyłącznie dla kobiet, wskazując jedynie, że w reklamie pojawiają się tylko żeńskie imię «/Inna».

Nie budzi wątpliwości, że każdy człowiek choć raz w życiu miał kłopot opisany w powyższej reklamie i wie doskonale, że jeśli nie załatwi potrzeby fizjologicznej to odczuwa dyskomfort w postaci uczucia pełnego żołądka, dokuczają mu wzdęcia, stąd więc tekst w reklamie «…Wyglądam jakbym połknęła balon….»

Wszystkie zastosowane w przedmiotowej reklamie oświadczenia zdrowotne są zgodne z prawem i umieszczone na Liście Pending. W tym miejscu warto dodać, że wszelkie monografie dotyczące senesu i cykorii potwierdzają przedstawione dane w reklamie.

Podsumowując, reklama nie wprowadza odbiorców w błąd, ani nie wykorzystuje braku doświadczenia konsumenta, a także jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne, wnoszę o oddalenie skargi w całości w przedmiotowej sprawie.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.