Uchwała Nr ZO 135/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 111/12 dotyczącej reklamy firmy Foodcare Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 135/12

z dnia 19 listopada 2012 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia Odwołania od uchwały nr ZO 111/12

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/87/12/01-355

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Andrzej Garapich — członek,
3) Paweł Wiśniewski — członek,

na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2012 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 20 września 2012 roku nr ZO 111/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/87/12/01-355, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 111/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/87/12/01-355. Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę treść odpowiedzi Skarżonego na skargę nr K/87/12/01-355, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.