Uchwała Nr ZO 135/15 w sprawie reklamy firmy Deutsche Bank Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 135/15
z dnia 7 października 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/113/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 października 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/113/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Banku Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w przedmiotowej reklamie należy wprowadzić zmiany, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/113/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa konta maklerskiego.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

produkt: Konto Maklerskie DB Securities S.A.
opis reklamy: Baner reklamowy Konta maklerskiego DB Securities S.A. posługujący się stwierdzeniem “tylko 0,19% od transakcji na akcjach przez internet”.
Treść skargi: Proszę o uznanie reklamy Konta maklerskiego DB Securities S.A. za sprzecznej z art. 8, 10 i 16 Kodeksu Etyki Reklamy.

Przedmiotowa reklama posługuje się stwierdzeniem “tylko 0,19% od transakcji na akcjach przez internet”. W rzeczywistości, o czym reklama nie informuje, stosowana jest prowizja minimalna w wysokości 1,90 zł. Należy więc uznać, że reklama wprowadza w błąd konsumentów co do kosztów związanych z usługą.
załącznik: 553e9dbd1c96d-reklama DBSEC.png“- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

„W odpowiedzi na Państwa pismo K/113/15 z dnia 8 września 2015 roku, przesłane do Deutsche Bank Polska S.A. (dalej “Bank”) w związku ze skargą konsumencką dot. reklamy konta maklerskiego wyemitowanej w dniu 27.04.2015 r. na portalu money.pl, niniejszym przedstawiamy stanowisko Banku w przedmiotowej sprawie.

W opinii Banku w przypadku przedmiotowej reklamy, nie można mówić o wprowadzaniu klientów w błąd, a to z uwagi na fakt, że w swojej komunikacji marketingowej Bank nie posługiwał się tylko i wyłącznie komunikatem “tylko 0,19% od transakcji na akacjach przez Internet”. Po wciśnięciu klawisza “Sprawdź >”, Klient jest bowiem przekierowywany na stronę sprzedażową, gdzie przed złożeniem wniosku o otwarcie konta maklerskiego, informacja o minimalnej prowizji 1,90 zł jest komunikowana klientowi. Ponadto klient jest odsyłany również do Tabeli opłat i prowizji, gdzie jest podana szczegółowa informacja o wszystkich kosztach i opłatach związanych z usługami maklerskimi świadczonymi na rzecz Klienta. Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że w kwestii ujawnienia opłat Bank działa w sposób w pełni transparentny.
Linki do stron sprzedażowych przekazujemy w załączeniu.

https://lp.deutschebank.pl/dbmakler/dbmakler_dziecinnie_proste/

https://lp.deutschebank.pl/dbmakler/dbmakler_dziecinnie_proste_head_najnizsza_prowizja/

https://lp.deutschebank.pl/dbmakler/dbmakler_dziecinnie_proste_head_konto_nr1/

Niemniej jednak, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, informacja o opłacie minimalnej, aktualnie jest zamieszczana na każdym etapie komunikacji marketingowej.
Wierzymy, że przedstawione wyjaśnienia oraz działania podjęte przez Bank w przedmiotowej sprawie, zostaną pozytywnie ocenione przez Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy.”

– pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający podzielił także zarzut Skarżącej, uznając, że oceniana reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy, ponieważ wprowadza konsumentów w błąd, nie informując jasno ile wynoszą koszty i opłaty związane z usługami maklerskimi.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania Skarżonego, który zmodyfikował reklamę w taki sposób, aby przekaz nie wprowadzał konsumentów w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.