Uchwała Nr ZO/135/21u z dnia 1 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/110/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Rafał Wiewiórski – członek;
• Marcin Kozłowski – członek;

na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/110/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Henkel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej proszku do prania marki PERSIL

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający, po zapoznaniu się z aktami przedmiotowej sprawy podjął decyzję o oddaleniu skargi zważywszy na brak naruszeń zasad oraz standardów antydyskryminacyjnych po stronie reklamodawcy.

Zespół Orzekający pragnie w szczególności podkreślić, iż reklamodawca przy tworzeniu przekazu reklamowego posiada możliwość doboru grupy docelowej, do której w założeniu kieruje swój przekaz. W tym celu wielokrotnie prowadzone są np. badania określonych grup focusowych, dzięki którym reklamodawcy mogą liczyć na wstępną ocenę tworzonych reklam.

Zespół Orzekający uznał ponadto, iż przekaz reklamowy jest przekazem ogólnie pozytywnym, nie odwołuje się do negatywnych stereotypów płciowych. W ocenie Zespołu Orzekającego reklamodawca kierując przekaz do wybranej grupy odbiorców nie doprowadził do ich stygmatyzacji lub uprzedmiotowienia, co mogłoby stanowić podstawę do postawienia zarzutu dyskryminacji lub naruszenia standardów tworzenia reklamy w duchu dobrych obyczajów oraz odpowiedzialności społecznej.


Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne


W swojej skardze Skarżący podkreślił, iż jego zdaniem doszło do naruszenia standardów etycznych wynikających z art. 2(1) oraz 4 Kodeksu Etyki Reklamy tj. prowadzenia reklamy w duchu dobrych obyczajów i odpowiedzialności społecznej oraz niedyskryminacji. Skarżący podkreślił, iż kierując swój przekaz reklamowy głównie do kobiet, reklamodawca założył, że to wyłączenie kobiety są odpowiedzialne za robienie prania i wykonywania innych obowiązków domowych.

Skarżony w odpowiedzi wskazał, iż powyższe sugerowane działanie nie było jego zamiarem. Przekaz reklamowy zdaniem Skarżonego został oparty na wcześniej prowadzonych badaniach oraz doświadczeniach. Skarżony podkreślił, iż koncept reklamy cyt. miał mieć charakter lifestylowy i podkreślać, że marka Persil wspiera swoich konsumentów i konsumentki w ich pasjach oraz bardzo rożnych, życiowych wyzwaniach. [Skarżony chciał] zaadresować też wiele rożnych problemów, barier i obserwacji dotyczących rzeczywistości polskich kobiet.

Zdaniem Skarżonego, cyt. sama kampania „Niezwyciężone” dla marki Persil miała odwrócić stereotypowe myślenie o proszku i zrobić́ krok do przodu w komunikacji kategorii, nie skupiając się̨ właśnie na samym procesie prania, a doceniając konsumentki, ich różnorodne pasje i dokonania, i dawać́ im motywacje do dalszego działania.

 

Zdania odrębne

Brak.