Uchwała Nr ZO 138/15 w sprawie reklamy firmy Mój DoM Bis


Uchwała Nr ZO 138/15
z dnia 27 października 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/121/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Patrycja Giurko – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 października 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/121/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Mój DoM Bis z siedzibą w miejscowości Górki Małe k/Cieszyna (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/121/15
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna tablic budowlanych i tablic BHP.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
produkt: Tablice budowlane

opis reklamy: Reklama Tablice budowlane przedstawia nagą kobietę, która zasłania intymne miejsca tablicami budowlanymi z równie jednoznacznie kojarzącymi sie napisami” “Roboty rozbiórkowe” – naga kobieta; “Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” – tablica zasłaniająca część intymną kobiety. Reklama ta jest publicznie udostępniona na samochodzie służbowym firmy tablicebudowlane.pl narażając dzieci i młodzież oraz dorosłych na seksistowskie wykorzystanie wizerunku kobiety.

Treść skargi: Reklama “Tablice budowlane” jest przykładem seksualizacji i przedmiotowego wykorzystania wizerunku kobiety.
Obraz całkiem nagiej kobiety, która zasłania intymne miejsca tablica budowlana nie ma związku z reklamowanym produktem i ich wykorzystanie nie jest niczym uzasadnione
eksponując kobiecą nagość w miejscu publicznym o każdej porze dnia. Napisy na tablicach trzymanych przez kobietę również kojarzą sie jednoznacznie “Roboty rozbiórkowe” – naga kobieta; “Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” – tablica zasłaniająca cześć intymną kobiety.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza dobre obyczaje i dyskryminuje kobiety poprzez ich instrumentalne traktowanie.

Zespół Orzekający stwierdził, że na reklamodawcach reklamy zewnętrznej spoczywa szczególna odpowiedzialność za staranny, niegodzący w powszechne odczucie dobrych obyczajów, wybór treści i formy reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.