Uchwała Nr ZO/138/21o z dnia 1 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/109/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie: 

• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Rafał Wiewiórski – członek;
• Marcin Kozłowski – członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

SKF Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/109/21. Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna dot. potencjalnych zarobków operatora. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się przekazu, który mógłby wprowadzić potencjalnego odbiorcę w błąd oraz wykorzystać jego niewiedzę.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że skarżona reklama naruszyła standardy wynikające z Kodeksu Etyki Reklamy.

W szczególności Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż pomimo zamieszczenia wszelkich istotnych informacji w przekazie reklamowym, sposób ich przedstawienia – znacznie zdywersyfikowany – wskazuje na chęć podkreślenia wysokich zarobków z jednoczesnym pomniejszeniem czcionki w tym fragmencie przekazu reklamowego, który jest jego istotnym dookreśleniem. Przez tego rodzaju zabieg graficzny dochodzi do skupienia uwagi odbiorcy jedynie na fragmencie przekazu, który w sposób niepełny odnosi się do rzeczywistości reklamowanego stanowiska.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować́́ najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

Zdania odrębne

Brak.