Uchwała Nr ZO 14/16 w sprawie reklamy firmy Alduin Limited Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 14/16
z dnia 24 lutego 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/159/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/159/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Alduin Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę z uwagi na brak dowodów.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/159/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa nauki języka angielskiego.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
produkt: nauka języków
opis reklamy: 40-latek błyskawicznie nauczył się mówić po angielsku
Treść skargi: Witam, Chciałbym Państwa zainteresować oszukańczą praktyką nauki języków, którą podjęła się niewielka firma, a udział w tym procederze bierze jeden z czołowych portali internetowych onet.pl
Od dłuższego czasu na Onecie pojawiają się reklamy nauki języków obcych w 2 tygodnie itp. Po kliknięciu w baner przenosimy się na stronę, dzięki której możemy kupić fiszki za kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych.
Dlaczego w mojej ocenie jest to oszukańczy proceder:
reklama kieruje na stronę, gdzie wmawia się ludziom, że opanują język w 2 tygodnie jeśli będą się uczyć z fiszek (co jest nieprawdopodobne) tylko po to, by sprzedać
sprzedaż prowadzona jest między innymi na stronach
http://dzieje-sie-w-nauce.pl/
http://oszczedzaj-co-dnia.pl/
– komentarze na stronie są markowane jako klientów, za pomocą facebooka. Jest to kłamstwo – to nie są komentarze dodane przez klientów za pomocą wtyczki facebook, choć jest taka informacja i tak to wygląda.
Brak polityki cookies, polityki firmy, prywatności, zasad zwrotów
Brak danych sprzedającego, dopiero w końcowym etapie dostajemy szczątkowe dane, że za sprawą stoi: Alduin Limited“.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający z uwagi na brak dowodów nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.