Uchwała Nr ZO 14/19/9u w sprawie reklam internetowych promocji w sklepach Neonet

Uchwała Nr ZO 14/19/9u
z dnia 31 stycznia 2019 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/215/18, K/226/18, K/228/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/215/18, K/226/18 i K/228/18 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamom internetowym NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt K/215/18, K/226/18, K/228/18.

Przedmiotem skarg były reklamy internetowe sieci sklepów marki NEONET.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformowali:

K/215/18

„Neonet S.A. była organizatorem promocji «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na AGD do zabudowy». Promocja polegała na tym, że uczestnik, który dokonał zakupu co najmniej dwóch produktów objętych promocją, mógł otrzymać rabat w określonej wysokości. Neonet S.A. reklamowała prowadzoną akcję promocyjną m.in. za pomocą banerów wyświetlanych na stronie internetowej www.neonet.pl.
Na wspomnianych banerach internetowych wyświetlane było hasło «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na AGD do zabudowy». Z hasła tego wynikało jednoznacznie, że klienci sklepów Neonet mogą otrzymać rabat do 15% na wszystkie produkty, które zakwalifikowane mogą być jako «AGD do zabudowy».

W rzeczywistości jednak promocją objęte były jedynie określone produkty, wymienione przez Neonet S.A. w regulaminie. Oznacza to, że Neonet S.A. w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami wprowadziło odbiorców reklamy w błąd. Wyświetlane hasła reklamowe nie zawierały bowiem jakiejkolwiek informacji, że katalog produktów objętych promocją jest ograniczony.
Celem omawianej reklamy było niewątpliwie zachęcenie klientów do zapoznania się z atrakcyjną ofertą sklepów Neonet, dotyczącą kategorii «AGD do zabudowy». Przekaz będący przedmiotem niniejszej skargi w nieuczciwy sposób sprawiać miał wrażenie, że zakres promocji jest znacznie szerszy niż w rzeczywistości. Pozostaje to w sprzeczności z zasadami rzetelnej reklamy, w szczególności zaś z wynikającym z art. 10 ust 1 Kodeksu Etyki Reklamy zakazem wprowadzania w błąd odbiorców.” – pisownia oryginalna

K/226/18

„Reklama Neonet dotyczyła akcji promocyjnej “Akcja specjalna! Rabaty na AGD i RTV”. Baner na stronie internetowej zdominowany był przez komunikat: “Telewizory i AGD. Taniej nawet 2000 zł. Tylko dzisiaj.”

NEONET S.A. była organizatorem akcji promocyjnej «Akcja specjalna! Rabaty na AGD i RTV». W ramach akcji na stronie internetowej www.ceneo.pl wyświetlany był baner internetowy zawierający informację «Telewizory i AGD taniej nawet 2000 zł TYLKO DZISIAJ».

W odniesieniu do jedynego produktu, który zgodnie z reklamą był przeceniony o 2000 zł, na stronie internetowej podana była informacja, że przecena będzie dostępna jedynie 13 listopada 2018 r. Na reklamie internetowej wyświetlonej w serwisie www.ceneo.pl widniało bowiem hasło «TYLKO DZISIAJ». Jednocześnie NEONET S.A. zorganizowało kolejną akcję promocyjną, trwającą od 14.11.2018 do 21.11.2018, gdzie ten sam produkt był przeceniony o 3000 zł. Reklama akcji «Akcja specjalna! Rabaty na AGD i RTV» zawierająca hasło «TYLKO DZISIAJ» wprowadzała więc klientów w błąd i zmuszało do podjęcia pochopnej decyzji co do zakupu.

Opisywana akcja promocyjna wprowadza klientów w błąd co do jej charakteru i czasu obowiązywania, przez co stanowi naruszenie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.
Forma reklamy miała zwiększyć zainteresowanie klientów poprzez podanie nieprawdziwych informacji, co zasługuje na szczególne potępienie. Należy uznać takie działanie za naruszenie Kodeksu Etyki Reklamy. – pisownia oryginalna

K/228/18

„Reklama promocji «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na telewizory i sprzęt audio», której organizatorem była Neonet S.A. była wyświetlana w formie baneru internetowego na stronie internetowej www.neonet.pl. W centrum baneru znajdował się napis «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na telewizory i sprzęt audio».

Neonet S.A. była organizatorem promocji «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na telewizory i sprzęt audio». Promocja polegała na umożliwieniu uczestnikom skorzystania z określonych rabatów na wybrane produkty należące do kategorii «telewizory i sprzęt audio». Akcja ta reklamowana była na stronie internetowej www.neonet.pl, w formie banneru internetowego.

Na wspomnianym banerze znajdowało się hasło «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na telewizory i sprzęt audio». Klienci otrzymywali zatem jasny przekaz, że mogą otrzymać nawet piętnastoprocentowy rabat na każdy telewizor oraz wszelkie sprzęty audio znajdujące się w ofercie sklepów Neonet.

W rzeczywistości jednak promocją objęta została jedynie część produktów oferowanych przez Neonet. Ich katalog został wyczerpująco określony w regulaminie promocji. Oznacza to, że Neonet S.A. wprowadziło odbiorców reklamy w błąd. Reklama nie informowała bowiem, że promocja dotyczy jedynie określonych produktów, nie zaś całego asortymentu z zakresu «telewizory i sprzęt audio».

Reklama w nieuczciwy sposób zachęcała odbiorców do zapoznania się z ofertą sklepów Neonet. Została ona oparta na wprowadzeniu ich w błąd, co do jej faktycznego zakresu. Za atrakcyjny element promocji odbiorcy uznawać mogli bowiem swobodę wyboru spośród telewizorów i sprzętów audio w przekonaniu, że niezależnie od wyboru uzyskają rabat. Działanie takie należy uznać za naruszające przepisy Kodeksu Etyki Reklamy, zwłaszcza art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1.” – pisownia oryginalna

Skargi zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu rozpatrywania skarg skargi zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklam za sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklamy nie były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklam za sprzeczne z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemne odpowiedzi na skargi o następującej treści:

K/215/18

„Szanowni Państwo, odpowiadając na pismo z dnia 09.01.2019 r., w sprawie skargi na reklamę internetową akcji promocyjnej «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na AGD do zabudowy» prowadzonej przez NEONET S.A., informuję iż NEONET S.A. wyraża zgodę na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy oraz pragnie złożyć wyjaśnienia odnoszące się do treści skargi. W opinii NEONET S.A. postawione w treści skargi zarzuty, należy uznać za całkowicie bezpodstawne i nieuzasadnione, zaś reklama, której dotyczy niniejsze postępowanie nie narusza przepisów prawa ani norm wynikających z zasad etyki reklamy. W związku z powyższym wnoszę o oddalenie skargi.

Uzasadnienie

NEONET S.A. przykłada wyjątkową wagę do jakości obsługi klienta oraz ochrony praw konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania przez konsumentów ich ustawowych uprawnień. Po otrzymaniu skargi z Rady Reklamy Spółka wnikliwie przeanalizowała wskazany przypadek i przeprowadziła procedurę wyjaśniającą.

NEONET

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że rzeczywiście w miesiącu październiku 2018 r. na stronie internetowej neonet.pl znajdowała się reklama informująca klientów o prowadzonej akcji promocyjnej o nazwie «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na AGD do zabudowy». Akcja promocyjna o nazwie «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na AGD do zabudowy» była prowadzona w okresie od dnia 25.10.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. w sklepach stacjonarnych sieci NEONET oraz w sklepie internetowym neonet.pl. Promocja polegała na umożliwieniu klientom sieci NEONET uzyskanie rabatu na zakup wybranych produktów AGD do zabudowy.

Materiały reklamowe związane z promocją informowały, iż w sklepach sieci NEONET trwa promocja o nazwie «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na AGD do zabudowy», którą objęty był wybrany asortyment sklepów sieci. Kliknięcie w baner reklamowy odsyłało odbiorcę do podstrony zawierającej graficzną instrukcję skorzystania z promocji oraz regulamin akcji promocyjnej. Ponadto regulamin promocji dostępny był w każdym z punktów sprzedaży objętych promocją oraz na stronie internetowej www.neonet.pl. Integralną częścią regulaminu były załączniki z listą produktów objętych promocją. Regulamin dokładnie precyzuje, iż objęte promocją są produkty z kategorii AGD do zabudowy wymienione w załączniku do Regulaminu.

Odnosząc się do podniesionego przez skarżącego zarzutu, iż brzmienie reklamy odnosi się do wszystkich oferowanych przez NEONET produktów z kategorii AGD do zabudowy należy uznać, że jest on całkowicie bezpodstawny. Oczywistym jest, iż w krótkim komunikacie reklamowym nie jest możliwe przedstawienie wszystkich produktów objętych promocją, których jest kilkadziesiąt oraz wszystkich zasad przeprowadzenia promocji – do tego służy regulamin promocji z którym każdy potencjalny klient mógł w prosty sposób się zapoznać. Reklama ma za zadanie w krótki sposób przedstawić najważniejsze elementy promocji i odesłać po więcej szczegółów do innych dokumentów.

W obecnie panujących stosunkach handlowych oraz relacjach przedsiębiorca – konsument przyjęty jest w obrocie prawnym model przeciętnego klienta rozważnego. Model został sformułowany w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2003 r. o sygn. I CK 358/02, według którego w stosunkach gospodarczych «(…) można przyjmować model konsumenta rozsądnie krytycznego, który jest osobą dojrzałą i należycie poinformowaną oraz przezorną i ostrożną.» Konsument rozsądnie krytyczny to przeciętny konsument, który dokonuje samodzielnie działania w celu weryfikacji zawartych w reklamie informacji, a tym samym zawarte w reklamie informacje, których weryfikacja jest w prosty sposób możliwa, nie rodzą niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcy w błąd.

W kontekście naruszenia art. 2 oraz art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy nie może być mowy o wprowadzeniu konsumenta w błąd co do istotnych cech oraz wartości produktu, jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, gdyż reklama w swojej treści nie zawiera tych informacji. Przekazuje jedynie informacje o przeprowadzeniu akcji promocyjnej, w której klient miał prawo uzyskać rabat na zakup produktów AGD do zabudowy. Sama promocja została opracowana i przeprowadzona w sposób jasny i przejrzysty, wobec czego nie można jej zarzucić wprowadzania odbiorców w błąd. Nie jest prawdziwe twierdzenie skarżącego, iż reklama sugerowała, że promocją objęte są wszystkie produkty kategorii AGD oferowane przez sklep. Reklama w swej treści nie zawiera pojęć kategorycznych wskazujących na zakres produktów objętych promocją. Regulamin promocji był łatwo dostępny zarówno w każdym sklepie jak i na stronie internetowej. Jeśli zatem konsument mógł w łatwy sposób zapoznać się z informacjami dotyczącymi akcji promocyjnej, to nie można uznać, iż reklama wprowadzała w błąd, bowiem konsument taką wiedzę mógł w łatwy sposób pozyskać. Przedmiotowa reklama nie nadużyła zaufania odbiorcy oraz nie wprowadzała odbiorców w błąd, bowiem rzetelnie i prawdziwie poinformowała o szczegółach akcji promocyjnej w jej regulaminie oraz wskazała w załączniku do regulaminu listę produktów objętych promocją.

Na marginesie należy wskazać, iż każdy klient sklepu internetowego, chcący wziąć udział w akcji promocyjnej musi przedtem zapoznać się z regulaminem promocji oraz zaakceptować jego postanowienia.
Pozostaję w przekonaniu, że powyższe wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące. Zapewniam, że NEONET S.A. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami etyki biznesu oraz obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że publikując omawianą reklamę, NEONET S.A. nie naruszyła w żaden sposób przepisów prawa ani postanowień Kodeksu Etyki Reklamy, powołanych w piśmie Rady Reklamy. Przedmiotowa reklama nie naruszyła w żadnej mierze dobrych obyczajów, nie nadużyła zaufania odbiorcy, nie wprowadza odbiorcy w błąd, ani nie cechuje jej brak odpowiedzialności społecznej. Reklama NEONET S.A. korzysta z tradycyjnych i akceptowanych środków wyrazu. W związku z tym wnoszę o uznanie skargi za bezpodstawną i jej oddalenie.”– pisownia oryginalna

K/226/18

„Szanowni Państwo, odpowiadając na pismo z dnia 10.01.2019 r., w sprawie skargi na reklamę internetową akcji promocyjnej «Akcja specjalna! Rabaty na AGD i RTV» prowadzonej przez NEONET S.A., informuję iż NEONET S.A. wyraża zgodę na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy oraz pragnie złożyć wyjaśnienia odnoszące się do treści skargi. W opinii NEONET S.A. postawione w treści skargi zarzuty, należy uznać za całkowicie bezpodstawne i nieuzasadnione, zaś reklama, której dotyczy niniejsze postępowanie nie narusza przepisów prawa ani norm wynikających z zasad etyki reklamy. W związku z powyższym wnoszę o oddalenie skargi.

Uzasadnienie

NEONET S.A. przykłada wyjątkową wagę do jakości obsługi klienta oraz ochrony praw konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania przez konsumentów ich ustawowych uprawnień. Po otrzymaniu skargi z Rady Reklamy Spółka wnikliwie przeanalizowała wskazany przypadek i przeprowadziła procedurę wyjaśniającą.

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że rzeczywiście w dniu 13.11.2018 r. na stronie internetowej ceneo.pl znajdowała się reklama informująca klientów o prowadzonej akcji promocyjnej o nazwie «Akcja specjalna! Rabaty na AGD i RTV». Akcja promocyjna prowadzona była w sklepach stacjonarnych sieci NEONET oraz w sklepie internetowym neonet.pl. Promocja polegała na umożliwieniu klientom sieci

NEONET

Uzyskanie rabatu na zakup wybranych produktów promocyjnych z kategorii AGD i RTV.
W ostatnim dniu trwania promocji pojawiły się materiały reklamowe informujące, iż promocja na sprzęt AGD i RTV, w której można uzyskać rabat na produkty promocyjne do wysokości 2000 zł trwa jeszcze tylko w tym dniu. Akcja promocyjna o nazwie «Akcja specjalna! Rabaty na AGD i RTV» zakończyła się z upływem dnia 13.11.2018 r.

W dniu 14.11.2018 r. w sieci sklepów NEONET rozpoczęła się nowa akcja promocyjna o nazwie «Akcja specjalna na telewizory! Nawet 2000 zł taniej». Akcja promocyjna prowadzona była w sklepach stacjonarnych sieci NEONET oraz w sklepie internetowym neonet.pl. Promocja polegała na umożliwieniu klientom sieci NEONET uzyskanie rabatu na zakup wybranych telewizorów.

Odnosząc się do podniesionego przez skarżącego zarzutu, iż brzmienie reklamy z dnia 13.11.2018 r. wprowadza klientów w błąd należy uznać, że jest on całkowicie bezpodstawny. Baner reklamowy odnosił się do całości prowadzonej akcji promocyjnej o nazwie «Akcja specjalna! Rabaty na AGD i RTV». W jej ramach zostało przecenionych kilkadziesiąt produktów z kategorii AGD i RTV o wskazaną w załączniku do regulaminu promocji kwotę i zgodnie z treścią materiału reklamowego obowiązywała tylko do końca dnia 13.11.2018 r.

W obecnie panujących stosunkach handlowych oraz relacjach przedsiębiorca – konsument przyjęty jest w obrocie prawnym model przeciętnego klienta rozważnego. Model został sformułowany w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2003 r. o sygn. I CK 358/02, według którego w stosunkach gospodarczych «(…) można przyjmować model konsumenta rozsądnie krytycznego, który jest osobą dojrzałą i należycie poinformowaną oraz przezorną i ostrożną.» Konsument rozsądnie krytyczny to przeciętny konsument, który dokonuje samodzielnie działania w celu weryfikacji zawartych w reklamie informacji, a tym samym zawarte w reklamie informacje, których weryfikacja jest w prosty sposób możliwa, nie rodzą niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcy w błąd.

W kontekście naruszenia art. 2 oraz art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy nie może być mowy o wprowadzeniu konsumenta w błąd co do istotnych cech oraz wartości produktu, jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, gdyż reklama w swojej treści nie zawiera tych informacji. Przekazuje jedynie informacje o przeprowadzeniu akcji promocyjnej, w której klient miał prawo uzyskać rabat w danym dniu na zakup sprzętu AGD i RTV. Sama promocja została opracowana i przeprowadzona w sposób jasny i przejrzysty, wobec czego nie można jej zarzucić wprowadzania odbiorców w błąd.

Nie można się zgodzić z twierdzeniem skarżącego, iż przeprowadzenie promocji co do danego produktu wyłącza możliwość jego późniejszego przecenienia i objęcia inną promocją. Przedmiotowa reklama wskazywała jedynie na obowiązywanie danej akcji promocyjnej w określonym dniu. Akcja promocyjna o nazwie «Akcja specjalna! Rabaty na AGD i RTV» zakończyła się w dniu 13.11.2018 r. tak jak informowała o tym reklama. Sama reklama w żaden sposób nie odnosiła się do możliwości objęcia promocją tych samych produktów w ramach innych akcji promocyjnych.

Pozostaję w przekonaniu, że powyższe wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące. Zapewniam, że NEONET S.A. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami etyki biznesu oraz obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że publikując omawianą reklamę, NEONET S.A. nie naruszyła w żaden sposób przepisów prawa ani postanowień Kodeksu Etyki Reklamy, powołanych w piśmie Rady Reklamy. Przedmiotowa reklama nie naruszyła w żadnej mierze dobrych obyczajów, nie nadużyła zaufania odbiorcy, nie wprowadza odbiorcy w błąd, ani nie cechuje jej brak odpowiedzialności społecznej. Reklama NEONET S.A. korzysta z tradycyjnych i akceptowanych środków wyrazu. W związku z tym wnoszę o uznanie skargi za bezpodstawną i jej oddalenie.” – pisownia oryginalna

K/228/18

„Szanowni Państwo, odpowiadając na pismo z dnia 10.01.2019 r., w sprawie skargi na reklamę internetową akcji promocyjnej «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na telewizory i sprzęt audio» prowadzonej przez NEONET S.A., informuję iż NEONET S.A. wyraża zgodę na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy oraz pragnie złożyć wyjaśnienia odnoszące się do treści skargi. W opinii NEONET S.A. postawione w treści skargi zarzuty, należy uznać za całkowicie bezpodstawne i nieuzasadnione, zaś reklama, której dotyczy niniejsze postępowanie nie narusza przepisów prawa ani norm wynikających z zasad etyki reklamy. W związku z powyższym wnoszę o oddalenie skargi.

Uzasadnienie

NEONET S.A. przykłada wyjątkową wagę do jakości obsługi klienta oraz ochrony praw konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania przez konsumentów ich ustawowych uprawnień. Po otrzymaniu skargi z Rady Reklamy Spółka wnikliwie przeanalizowała wskazany przypadek i przeprowadziła procedurę wyjaśniającą.

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że rzeczywiście w miesiącu październiku 2018 r. na stronie internetowej neonet.pl znajdowała się reklama informująca klientów o prowadzonej akcji promocyjnej o nazwie «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na telewizory i sprzęt audio». Akcja promocyjna o nazwie «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na telewizory i sprzęt audio» była prowadzona w okresie od dnia 25.10.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. w sklepach stacjonarnych sieci NEONET oraz w sklepie internetowym neonet.pl.

Promocja polegała na umożliwieniu klientom sieci NEONET uzyskanie rabatu na zakup wybranych telewizorów i sprzętu audio.

Materiały reklamowe związane z promocją informowały, iż w sklepach sieci NEONET trwa promocja o nazwie «Odbierz w prezencie nawet 15% rabatu na telewizory i sprzęt audio», którą objęty był wybrany asortyment sklepów sieci. Kliknięcie w baner reklamowy odsyłało odbiorcę do podstrony zawierającej graficzną instrukcję skorzystania z promocji oraz regulamin akcji promocyjnej. Ponadto regulamin promocji dostępny był w każdym z punktów sprzedaży objętych promocją oraz na stronie internetowej www.neonet.pl. Integralną częścią regulaminu były załączniki z listą produktów objętych promocją. Regulamin dokładnie precyzuje, iż objęte promocją są telewizory i sprzęt audio wymienione w załączniku do Regulaminu.

Odnosząc się do podniesionego przez skarżącego zarzutu, iż brzmienie reklamy odnosi się do wszystkich oferowanych przez NEONET telewizorów i sprzętu audio należy uznać, że jest on całkowicie bezpodstawny. Oczywistym jest, iż w krótkim komunikacie reklamowym nie jest możliwe przedstawienie wszystkich produktów objętych promocją, których jest kilkadziesiąt oraz wszystkich zasad przeprowadzenia promocji – do tego służy regulamin promocji z którym każdy potencjalny klient mógł w prosty sposób się zapoznać. Reklama ma za zadanie w krótki sposób przedstawić najważniejsze elementy promocji i odesłać po więcej szczegółów do innych dokumentów.

W obecnie panujących stosunkach handlowych oraz relacjach przedsiębiorca – konsument przyjęty jest w obrocie prawnym model przeciętnego klienta rozważnego. Model został sformułowany w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2003 r. o sygn. I CK 358/02, według którego w stosunkach gospodarczych «(…) można przyjmować model konsumenta rozsądnie krytycznego, który jest osobą dojrzałą i należycie poinformowaną oraz przezorną i ostrożną.» Konsument rozsądnie krytyczny to przeciętny konsument, który dokonuje samodzielnie działania w celu weryfikacji zawartych w reklamie informacji, a tym samym zawarte w reklamie informacje, których weryfikacja jest w prosty sposób możliwa, nie rodzą niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorcy w błąd.

W kontekście naruszenia art. 2 oraz art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy nie może być mowy o wprowadzeniu konsumenta w błąd co do istotnych cech oraz wartości produktu, jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, gdyż reklama w swojej treści nie zawiera tych informacji. Przekazuje jedynie informacje o przeprowadzeniu akcji promocyjnej, w której klient miał prawo uzyskać rabat na zakup telewizorów oraz sprzętu audio. Sama promocja została opracowana i przeprowadzona w sposób jasny i przejrzysty, wobec czego nie można jej zarzucić wprowadzania odbiorców w błąd. Nie jest prawdziwe twierdzenie skarżącego, iż reklama sugerowała, że promocją objęte są wszystkie telewizory i sprzęt audio oferowane przez sklep. Reklama w swej treści nie zawiera pojęć kategorycznych wskazujących na zakres produktów objętych promocją. Regulamin promocji był łatwo dostępny zarówno w każdym sklepie jak i na stronie internetowej. Jeśli zatem konsument mógł w łatwy sposób zapoznać się z informacjami dotyczącymi akcji promocyjnej, to nie można uznać, iż reklama wprowadzała w błąd, bowiem konsument taką wiedzę mógł w łatwy sposób pozyskać. Przedmiotowa reklama nie nadużyła zaufania odbiorcy oraz nie wprowadzała odbiorców w błąd, bowiem rzetelnie i prawdziwie poinformowała o szczegółach akcji promocyjnej w jej regulaminie oraz wskazała w załączniku do regulaminu listę produktów objętych promocją.

Na marginesie należy wskazać, iż każdy klient sklepu internetowego, chcący wziąć udział w akcji promocyjnej musi przedtem zapoznać się z regulaminem promocji oraz zaakceptować jego postanowienia.
Pozostaję w przekonaniu, że powyższe wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące. Zapewniam, że NEONET S.A. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami etyki biznesu oraz obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że publikując omawianą reklamę, NEONET S.A. nie naruszyła w żaden sposób przepisów prawa ani postanowień Kodeksu Etyki Reklamy, powołanych w piśmie Rady Reklamy. Przedmiotowa reklama nie naruszyła w żadnej mierze dobrych obyczajów, nie nadużyła zaufania odbiorcy, nie wprowadza odbiorcy w błąd, ani nie cechuje jej brak odpowiedzialności społecznej. Reklama NEONET S.A. korzysta z tradycyjnych i akceptowanych środków wyrazu. W związku z tym wnoszę o uznanie skargi za bezpodstawną i jej oddalenie.

W załączeniu przedkładam regulamin promocji.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowe reklamy były prowadzone z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, a także zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Zespół Orzekający nie uwzględnił również skarg w zakresie użycia w reklamach sformułowania określającego wysokość rabatu „nawet 15% rabatu” uznając, że było ono prawidłowe i nie wprowadzało odbiorców w błąd.
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.