Uchwała Nr ZO/140/21u z dnia 1 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/113/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca;
• Ewelina Czuba – członkini;
• Dorota Kotowska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/113/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Sklep Amsterdam z siedzibą w Brodnicy (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy zewnętrznej wyrobów z marihuany

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklamodawca nie naruszył zasad ogólnych przekazu reklamowego, w tym prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej oraz dobrych obyczajów.

Reklamowany produkt stanowi produkt dopuszczony do legalnego obrotu na terenie kraju. Zespół Orzekający pragnie jedynie wskazać możliwość oznakowania wykorzystywanych jako nośnik przekazu reklamowego naklejek w taki sposób, aby ostrzec potencjalnych klientów przez rozklejaniem ich w miejscach niedozwolonych.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne


Zdaniem Skarżącego, kwestionowana reklama naruszyła ogólne zasady obowiązujące przy procesie tworzenia przekazu reklamowego – w tym w szczególności zasady prowadzenia reklamy w duchu

dobrych obyczajów oraz odpowiedzialności społecznej. Skarżący wskazał, iż Skarżony nie przedstawił zgody zarządcy odpowiedzialnego za przestrzeń na slupie ulicznym, na którym została umieszczona wlepka reklamodawcy.

Skarżony wskazał w odpowiedzi, iż nie ma wpływu na działania swoich klientów lub innych potencjalnych osób, które weszły w posiadanie wyprodukowanych przez reklamodawcę wlepek.


Zdania odrębne

Brak.