Uchwała Nr ZO 141/18/28o w sprawie skargi na reklamę telewizyjną żelu Traumon Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 141/18/28o
z dnia 28 listopada 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie o sygn. akt:
B/04/18

Uchwała KER – w sprawie skarg na przekazy reklamowe nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Jarosław Sobolewski – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

DO:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”
Mylan Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (bliższe dane a aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 28 listopada 2018 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 1 pod nazwą „Formularz skargi dla przedsiębiorców”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy telewizyjnej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy zaskarżona w powyższy sposób reklama:

– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, a nadto nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zawiera treści które mogą nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać odbiorców w błąd, ponieważ prezentowane w reklamie informacje nie zostały poparte badaniami, które byłyby dostępne dla odbiorców reklamy.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucających mu:

„Reklama audiowizualna przedstawia scenę, w której występuje kilkuletnia dziewczynka (w domyśle wnuczka), oraz starszy mężczyzna (dziadek dziewczynki). Dziewczynka wypowiada kwestię skierowaną do dziadka: «Dziadku, naprawisz mi konika?». Mężczyzna wypowiada kwestię skierowaną do widza: «Codziennie coś naprawiam. Ale gdy znów dopada mnie ten ból, najpierw muszę pomóc sobie».

Reklama posługuje się w szczególności hasłami dotyczącymi reklamowanego produktu:

1. «3 razy lepiej wchłania się» wypowiadane przez lektora wraz z napisem «3 razy lepsze wchłanianie» widocznym w warstwie wizualnej reklamy.
2. «10 razy lepiej koncentruje się w miejscu bólu» wraz z napisem «10 razy większa koncentracja» widocznym w warstwie wizualnej reklamy.
3. «Traumon żel. Z miejsca usuwa ból».
4. «Traumon szybko mi pomógł, to i ja pomagam».

Skarżący załączył do skargi przedmiotową reklamę na płycie CD.

Treść skargi:

Przedmiotowa reklama narusza art. 2, art. 8, art. 10 ust 1 pkt. a) i ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.
Powołane wyżej, użyte w reklamie twierdzenia naruszają przepisy Ustawy z dnia 6. 09. 2001 Prawo Farmaceutyczne, Ustawy z dnia 16. 04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i Ustawy z dnia 23. 08. 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, bowiem zawierają informacje wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe, jak również niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego Traumon.

1. Odnośnie hasła «Traumon żel. Z miejsca usuwa ból».

Przedmiotowy komunikat jest niezgodny z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego Traumon (dalej także ChPL lub ChPL Traumon), a przez to narusza przepisy prawa i wprowadza pacjentów w błąd.
Określenie «z miejsca» jest równoznaczne z wyrażeniami «od razu», «natychmiast» (Słownik Języka Polskiego), wskazującymi na wyjątkową szybkość. Słowo «natychmiast» oznacza z kolei «w tej samej chwili», «bezpośrednio po czymś». Zatem hasło «z miejsca usuwa ból» informuje konsumentów o tym, że produkt leczniczy Traumon natychmiast po zastosowaniu wywołuje skutek w postaci usunięcia bólu, a co najmniej działa niezwykle szybko. Tymczasem w ChPL Traumon brak jest informacji o czasie działania produktu (z wyjątkiem informacji o tym że substancja czynna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 12-24 godzinach po podaniu), a w szczególności brak jest informacji, zgodnie z którą produkt leczniczy Traumon miałby działać szybko.

Zgodnie z art. 56 pkt. 2) Ustawy Prawo Farmaceutyczne, zabroniona jest reklama zawierająca informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Zakaz ten dotyczy również stosowania informacji nieścisłych albo nieistniejących w Charakterystyce. Charakterystyka Produktu Leczniczego zatwierdzona przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej URPL) stanowi oficjalne źródło informacji o wskazaniach terapeutycznych, stosowaniu i działaniu produktu leczniczego. Zatem informowanie pacjentów o istotnej właściwości leku, która nie jest opisana w jego ChPL, stanowi komunikowanie właściwości nieistniejących, a z pewnością niezweryfikowanych. Tym samym ww. hasło wprowadza w błąd, prezentując cechę produktu pożądaną przez przeciętnego konsumenta leku przeciwbólowego (natychmiastowe usuwanie bólu), w sytuacji gdy brak jest potwierdzenia prawdziwości tej informacji.

2. Odnośnie hasła «3 razy lepiej wchłania się », «3 razy lepsze wchłanianie».

Powyższe hasła wraz z towarzyszącą im w reklamie adnotacją «w porównaniu z diklofenakiem stosowanym miejscowo» również zawierają informacje, których brak jest w ChPL Traumon. Zatem także i te komunikaty przekazują treści niesprawdzone i niezatwierdzone przez URPL, a przez to wprowadzające w błąd odbiorców reklamy. W przedmiotowym zakresie reklama narusza także art. 55 ust. 2 pkt. 2) Ustawy Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z którym reklama leku skierowana do konsumenta nie może zapewniać, że skutek działania produktu jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym. Ww. hasło dokonuje zakazanego porównania skuteczności produktu leczniczego Traumon (poprzez użycie w szczególności słowa «lepiej» mającego sugerować jego wyższość względem porównywanej substancji) do terapii innym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, jakim jest diklofenak.

3. Odnośnie hasła «10 razy lepiej koncentruje się w miejscu bólu» «10 razy większa koncentracja».

Powyższe twierdzenia wraz z towarzyszącą im w reklamie adnotacją «na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego» zawierają w ocenie Skarżącego informacje nieprawdziwe.

Po pierwsze należy ponownie wskazać na brak w Charakterystyce Produktu Leczniczego Traumon jakichkolwiek informacji uzasadniających użycie ww. komunikatu.

Po drugie, niezależnie od powyższego hasło jest ze swej istoty pozbawione logiki, a tym samym jest informacją samą w sobie wprowadzającą w błąd. Brak jest bowiem tej części przekazu, która z logicznego punktu widzenia powinna stanowić referencję dla komunikatu o lepszej koncentracji produktu Traumon. Innymi słowy reklama, informując pacjentów o 10 – krotnie lepszej koncentracji produktu Traumon, nie wyjaśnia do czego produkt w tym zakresie jest porównywany. Celem reklamy jest zatem wyłącznie wywołanie wrażenia o wyższości produktu reklamodawcy poprzez użycie superlatywnych zwrotów, bez jednoczesnej dbałości o rzetelność w zakresie istoty komunikatu oraz kosztem zastosowania nawet pozbawionych sensu twierdzeń.

Po trzecie wreszcie, w świetle informacji zawartych w ChPL Traumon twierdzenie o dobrej, istotnej bądź wysokiej koncentracji leku w miejscu bólu należy uznać za nieuzasadnione. Skarżący pragnie zauważyć, że Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon wskazuje na względnie wysokie działanie ogólnoustrojowe produktu po zastosowaniu miejscowym, w porównaniu do odpowiednio niższej koncentracji substancji aktywnej w tkankach docelowych.

Z pkt. 5.2. ChPL Traumon wynika, że przeprowadzono badania stężenia etofenamatu i kwasu flufenamowego w płynach i tkankach po 18-24 godzinach od ostatniego podania etofenamatu stosowanego miejscowo 3 razy na dobę przez kolejnych 7 dni. Należy wyjaśnić, że kwas flufenamowy jest metabolitem substancji czynnej, etofenamatu, czyli produktem rozpadu etofenamatu w organizmie. Kwas flufenamowy jest również aktywnym metabolitem, co oznacza, że wykazuje działanie terapeutyczne. Z powyższych badań wynika po pierwsze, że stężenie etofenamatu było ok. 30 razy mniejsze w torebce stawowej niż w skórze, zaś stężenie kwasu flufenamowego odpowiednio ok. 40 razy mniejsze. Oznacza to, że koncentracja substancji aktywnej jest niższa w tkankach głębszych aniżeli w skórze. Po drugie, stężenie kwasu flufenamowego było większe w osoczu krwi niż w płynie maziowym torebki stawowej. Oznacza to silniejsze działanie ogólnoustrojowe leku (stężenie w osoczu) po zastosowaniu miejscowym, niż jego działanie w miejscu zastosowania, czyli w miejscu bólu.

Z powyższego należy wyciągnąć wniosek, że nieprawdą jest, jakoby produkt Traumon po zastosowaniu miejscowym na skórę w stopniu szczególnie wysokim koncentrował się w miejscu bólu. Przeciwnie, wyżej opisane informacje o tzw. biodostępności produktu zawarte w ChPL Traumon wskazują na wyższe działanie ogólnoustrojowe substancji aktywnej (wyższe stężenie w osoczu) aniżeli jej działanie miejscowe.

Należy wskazać, że w przypadku produktu przeciwbólowego przeznaczonego do stosowania miejscowego (żel do smarowania na skórę), wysokie działanie ogólnoustrojowe produktu mierzone w szczególności stężeniem substancji czynnej w osoczu po wniknięciu leku do krwi, nie prezentuje istotnej korzyści dla pacjenta, bowiem istotniejsze terapeutycznie w tym wypadku jest działanie miejscowe. Pomimo że z ChPL Traumon wynika wyższe działanie ogólnoustrojowe leku niż jego działanie miejscowe, reklamodawca komunikuje istotną koncentrację leku w miejscu bólu, by zachęcić pacjenta do zakupu produktu.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem skarżącego treści zawarte w reklamie produktu Traumon są nieprawdziwe, a co najmniej dalece wprowadzające odbiorców w błąd. Jako takie, opisane działania stanowią czyn nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwą praktykę rynkową, jak również naruszają postanowienia Kodeksu Etyki Reklamy.

Wnioski powyższych wywodów wskazują, że celem prowadzenia opisanej reklamy produktu Traumon nie jest rzetelne informowanie pacjentów o wskazaniach i właściwościach produktu, ale wyłącznie zachęcenie do nabycia produktu poprzez uwypuklenie właściwości odbieranych jako pożądane lub wysoce korzystne, w sytuacji gdy produkt w istocie nie posiada takich właściwości.

Reklama narusza w szczególności przepisy Ustawy Prawo Farmaceutyczne, Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Opisane wyżej nieprawidłowości skutkują naruszeniem również postanowień Kodeksu Etyki Reklamy.

Reklama była prowadzona bez dochowania należytej staranności i z pominięciem wskazań społecznej odpowiedzialności. Zaskarżony przekaz nadużywa zaufania odbiorcy i wykorzystuje jego brak specjalistycznej wiedzy na temat leków i farmacji, posługując się twierdzeniami o właściwościach produktu mającymi wywoływać sugerować wyjątkową skuteczność produktu, w sytuacji gdy w rzeczywistości twierdzenia te nie znajdują potwierdzenia w zatwierdzonej przez URPL dokumentacji będącej oficjalną referencją służącą do celów konstruowania przekazów w reklamach produktów leczniczych.

Uzupełnienie skargi:

W ślad za skargą GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. (dalej Spółka lub Skarżący) przeciwko Mylan Healthcare Sp. z o.o. (dalej Skarżony) z dnia 19 października 2018r, dotyczącą reklamy produktu leczniczego Traumon, w imieniu Spółki niniejszym uzupełniam twierdzenia skargi, powołując także dalsze dowody na poparcie tych twierdzeń.

Zgodnie z treścią skargi, Skarżący kwestionuje m in. hasło wykorzystywane w przedmiotowej reklamie, «Traumon. Z miejsca usuwa ból». Jak wspomniano, powszechne rozumienie wyrażenia «z miejsca» jest równoważne ze znaczeniem określeń «natychmiast», «od razu». Zdaniem Skarżącego, konkluzja ta wydaje się być oczywista w świetle zgodnej z logiką i doświadczeniem życiowym interpretacji języka polskiego.
W odpowiedzi na pismo Skarżącego skierowane do Skarżonego jeszcze przed wniesieniem skargi do Komisji Etyki Reklamy, Skarżony, już po wniesieniu skargi, odpowiedział, że wyrażenie «z miejsca» użyte w ww. haśle, nie oznacza szybkości działania produktu, ale jego miejsce oddziaływania wynikające z faktu, że Traumon jest lekiem do stosowania miejscowego (do smarowania w miejscu bólu). Na marginesie Skarżący nadmienia, że zdecydował się wnieść skargę do Komisji Etyki Reklamy z uwagi na to, że pismo ostrzegawcze skierowane do Skarżonego pozostawało bez odpowiedzi bardzo długo.

Na wypadek gdyby Skarżony powołał powyższy argument dotyczący interpretacji językowej przedmiotowego hasła również przed Komisją Etyki Reklamy, Skarżący z ostrożności pragnie odnieść się do tego twierdzenia w niniejszym postępowaniu.

Wyrażenie «z miejsca» w znaczeniu dosłownym składa się ze słowa «miejsce» i przyimku «z». Jakkolwiek rzecz jasna możliwa jest taka jego interpretacja, zgodnie z którą odnosi się ono do miejsca rozumianego jako «przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić», «określony fragment ciała», «część jakiejś przestrzeni (…)» (Słownik Języka Polskiego PWN), to w całokształcie zaskarżonej reklamy nie sposób racjonalnie uznać, że hasło to ma informować o miejscu rozumianym jako fragment ciała czy przestrzeń. Zdaniem Skarżącego, przeciętny odbiorca komunikatu intuicyjnie zrozumie komunikat jako informację o natychmiastowym usuwaniu bólu, prawdopodobnie nie domyślając się znaczenia rzekomo zamierzonego przez Skarżonego.

Ocenę Skarżącego potwierdzają badania konsumenckie zlecone przez Spółkę, w których konsumenci oceniali treść przedmiotowego hasła. Wynik tego badania wykazał, że 75% respondentów w reprezentatywnej grupie badawczej, poproszonych w pytaniu otwartym, aby swoimi słowami opisali jak rozumieją hasło stosowane w reklamie leku przeciwbólowego w formie żelu, «z miejsca usuwa ból», odpowiedziało, że hasło to rozumie jako odnoszące się do szybkości działania produktu i informujące o szybkim usuwaniu bólu (respondenci używali różnych przymiotników odnoszących się do szybkości). Jednocześnie w pytaniu zamkniętym następującej treści: «w jakim stopniu zgadzasz się, że hasło reklamowe oznacza, iż ból jest usuwany natychmiast?», 46% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie się zgadza i 32% odpowiedziało, że raczej się zgadza, (źródło: Badanie online – panel Ipsos. Sierpień 2018. Próba: N=540. Reprezentatywna próba użytkowników leków przeciwbólowych na bóle mięśni i stawów w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wiek 30+, kobiety i mężczyźni)

Skarżący wnioskuje o przeprowadzenie dowodu z ww. badań podczas posiedzenia Komisji Etyki Reklamy w niniejszej sprawie.

Powyższe potwierdza nasuwające się w sposób oczywisty znaczenie wyrażenia «z miejsca usuwa ból», jakim jest natychmiastowe lub szybkie usuwanie bólu. Zdaniem skarżącego, treść reklamy wskazuje na to, że intencją komunikatu było wywołanie u konsumentów wrażenia, że produkt działa bardzo szybko, w sytuacji gdy brak jest prawnej możliwości stosowania twierdzenia tej treści, gdyż Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon nie zawiera informacji o czasie działania leku. Nawet jeśli powyższe nie było intencją Skarżonego, możliwość odmiennej językowej interpretacji wyrażenia niż przedstawiona w skardze przez Skarżącego nie zmienia wprowadzającego w błąd charakteru komunikatu. Należy bowiem uznać, że obowiązkiem Skarżonego było uwzględnienie tego, w jaki sposób hasło może być zrozumiane przez przeciętnego odbiorcę reklamy.

OŚWIADCZENIE

Ipsos Sp. z o.o. oświadcza, że na podstawie badania przeprowadzonego metodą CAWI (on-line) na panelu Ipsos, na próbie 540 wywiadów wśród użytkowników leków przeciwbólowych na bóle mięśni i stawów w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wiek 30+, kobiety i mężczyźni) w sierpniu 2018 roku, zasadne jest stosowanie poniższych wniosków:

• 75% respondentów w reprezentatywnej grupie badawczej, poproszonych w pytaniu otwartym, aby swoimi słowami opisali jak rozumieją hasło stosowane w reklamie leku przeciwbólowego w formie żelu, «z miejsca usuwa ból», odpowiedziało, że hasło to rozumie jako odnoszące się do szybkości działania produktu i informujące o szybkim usuwaniu bólu (respondenci używali różnych przymiotników odnoszących się do szybkości).

• Jednocześnie w pytaniu zamkniętym następującej treści: «w jakim stopniu zgadzasz się, że hasło reklamowe z miejsca usuwa ból oznacza, iż ból jest usuwany natychmiast?» , 46% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie się zgadza i 32% odpowiedziało, że raczej się zgadza.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

 

Reklamodawca nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe. Zespół wziął pod uwagę odpowiedź Reklamodawcy, w której poinformował m.in. o tym, że reklama była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie była działaniem nieetycznym; Skarga jest w całości bezzasadna; reklama nie wprowadzała odbiorców w błąd, gdyż była ona w pełni zgodna z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Co więcej, reklama nie jest już emitowana w telewizji. Reklamodawca krytycznie odniósł się do dokonanego przez Skarżącą uzupełnienia twierdzenia skargi, w tym do „dowodów” przedstawionych na ich poparcie. W ocenie Reklamodawcy pismo to nadal w żaden sposób nie pozwala na uznanie, że zaskarżona reklama była nieetyczna.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy telewizyjnej, w ocenie Zespołu, trafnie podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji trzech norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,”

– „Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

– „Reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

– „użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”

Zespół uznał, iż reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami i może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać odbiorców w błąd ponieważ prezentowane w reklamie informacje o „3 razy lepszym wchłanianiu”, „10 razy większej koncentracji” oraz o szybkości działania: „Traumon żel. Z miejsca usuwa ból” i „Traumon szybko mi pomógł, to i ja pomagam” nie zostały poparte badaniami, które byłyby dostępne dla odbiorców reklamy. Zespół uznał, że prezentowanie w reklamie tego typu informacji bez możliwości zapoznania się ze źródłem danych i metodologią może wprowadzać odbiorców w błąd. Zespół zwrócił uwagę, iż zamieszczenie w reklamie przypisu w formie * było niewystarczające, ponieważ wyniki badania i jego metodologia nie zostały udostępnione odbiorcom reklamy.

 

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Opinii.