Uchwała Nr ZO/141/21u z dnia 1 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/115/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca;
• Ewelina Czuba – członkini;
• Dorota Kotowska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/115/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko CALZ Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej bielizny damskiej marki INTIMISSIMI

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie


Zdaniem Zespołu Orzekającego reklamodawca nie naruszył zasad ogólnych przekazu reklamowego, w tym w szczególności nie dopuścił się naruszenia zasad dobrych obyczajów, prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej, nie doszło również do prezentowania przekazu reklamowego o charakterze dyskryminującym.

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż reklamowany produkt, bielizna tiulowa, została zaprezentowana w sposób wiernie odwzorowujący jej rzeczywisty wygląd. Reklama nie przedstawia przy tym postaci kobiecej w sposób uprzedmiatawiający lub poniżający. Nie przedstawia również treści o charakterze erotycznym.

Zdaniem Zespołu Orzekającego kwestionowana reklama produktu – biorąc pod uwagę jego charakter – jest adekwatna.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zdaniem Skarżącego, kwestionowana reklama naruszyła ogólne zasady obowiązujące przy procesie tworzenia przekazu reklamowego – w tym w szczególności zasady prowadzenia reklamy w duchu dobrych obyczajów oraz odpowiedzialności społecznej oraz niedyskryminacji. Zdaniem Skarżącego doszło w niej do zaprezentowania treści o charakterze erotycznym.

Skarżony wskazał, iż ze względu na charakter prezentowanego produktu inny sposób jego przedstawienia nie był praktycznie możliwy lub zasadny.

Zdania odrębne

Brak.