Uchwała Nr ZO 142/12 w sprawie reklamy firmy AmRest Holdings SE

Uchwała Nr ZO 142/12 z dnia 27 listopada 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/123/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Piotr Górski — członek,

na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/123/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby reklama nie naruszała norm Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/123/12.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa „wielkiej dolewki” w restauracjach KFC.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „wskazana reklama, emitowana od kilku dni na antenie RMF FM, informuje: “tylko dziś wielka dolewka za 2zł”. Zwrot “tylko dziś” wprowadza konsumentów w błąd, bowiem spot emitowany jest w niezmienionej formie przynajmniej od 3 dni.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
(…)
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Z uwagi na fakt, iż obietnica reklamodawcy zawarta w reklamie, że „Tylko dziś wielka dolewka za 2 zł” wprowadzała wrażenie wyjątkowości, że ta wielka dolewka jest „tylko dziś”, Zespół Orzekający uznał, że reklama wprowadza konsumentów w błąd i nadużywa ich zaufania oraz wiedzy.

Zespół Orzekający oceniając przekaz reklamowy wziął pod uwagę, że reklama była emitowana w okresie od 8 do 15 sierpnia 2012r. co powoduje, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany, aby oferta nie sprawiała wrażenia wyjątkowości, że obowiązuje „tylko” przez jeden dzień.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.