Uchwała Nr ZO/142/21u z dnia 1 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/123/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca;
• Ewelina Czuba – członkini;
• Dorota Kotowska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/123/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Dr Green Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej nawozu marki Dr Green

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklamodawca nie naruszył zasad ogólnych przekazu reklamowego, w tym w szczególności nie dopuścił się naruszenia zasad dobrych obyczajów, prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej, nie doszło również do prezentowania przekazu reklamowego o charakterze dyskryminującym.

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż przekaz reklamowy może budzić różne odczucia pod względem zastosowanego w nim poczucia humoru, jednakże nie stanowi naruszenia mogącego być podstawą do uznania go za przejaw dyskryminującego lub seksistowskiego traktowania osób którejkolwiek płci.


Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zdaniem Skarżącego, kwestionowana reklama naruszyła ogólne zasady obowiązujące przy procesie tworzenia przekazu reklamowego – w tym w szczególności zasady prowadzenia reklamy w duchu dobrych obyczajów oraz odpowiedzialności społecznej oraz niedyskryminacji. Zdaniem Skarżącego doszło w niej do zaprezentowania treści o charakterze seksistowskim.

Skarżony nie podzielił stanowiska Skarżącego i wniósł o oddalenie skargi.

 

Zdania odrębne

Brak.