Uchwała Nr ZO 143/12 w sprawie reklamy firmy PAWO Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 143/12 z dnia 27 listopada 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/120/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Piotr Górski — członek,

na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/120/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko PAWO Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie SMS-a

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/120/12.
Przedmiotem skargi była reklama w formie SMS-a informująca o 40% rabacie na cały asortyment firmy PAWO.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Jestem posiadaczem Karty Stałego Klienta firmy PAWO. Dnia 14.03.2012 r. o godzinie 18:12 otrzymałem od tejże firmy SMS reklamowy o treści : “PAWO!Zapraszamy na PRZYWITANIE WIOSNY w salonach PAWO!Tylko w dniach 15-18 marca. Tylko z tym smsem rabat 40% na caly asortyment dla stalych Klientow! Zapraszamy”.

W związku z tym, dnia 17.03.2012, udałem się do salonu PAWO w Złotych Tarasach (ul. Złota 59, 00-819 Warszawa), by nabyć koszulę SLIM FANCY (której nie kupiłem podczas wcześniejszej wizyty w tymże salonie z powodu zbyt wysokiej ceny: 199 zł) w przysługującej mi, jak wynika z treści SMSa reklamowego cenie 119,40 zł (po uwzględnieniu 40% rabatu). Otrzymałem jednak od ekspedientek informację, że mimo iż znają treść powyższego SMSa reklamowego, rabat ten wynosi 20%, zaś cena koszuli to 159,20 zł. Dopiero zaś przy zakupie drugiej koszuli rabat od sumarycznej ceny wyniesie 40%.

Zatem zachodzi rozdźwięk pomiędzy ofertą reklamową SMS, a rzeczywistą promocją oferowaną w salonie PAWO. Reklama SMS wprowadza konsumenta w błąd, ponieważ nie informuje, że rabat 40% na część asortymentu zależy od nabywanej liczby sztuk. Wobec braku takiej informacji, według mnie, dorozumianym jest, że “rabat 40% na cały asortyment” obowiązuje już przy nabyciu 1 sztuki danego towaru. Jako konsument zostałem wprowadzony w błąd — tylko ze względu na reklamę udałem się do salonu PAWO, gdzie nie zastałem zaoferowanych mi w tej reklamie warunków.

Proszę o uznanie powyższej reklamy za wprowadzającą w błąd stałych klientów firmy PAWO oraz podjęcie wobec, moim zdaniem nieuczciwego, Reklamodawcy wszystkich kroków, które uznają Państwo za należyte.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
(…)
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 września br. Skarżony poinformował, że rzeczywiście do klienta został wysłany sms z informacją o promocji o treści sugerującej, iż cały asortyment był oferowany z 40% rabatem.

Skarżony wyjaśnił, że główny asortyment oferowany w salonie tj.: garnitury, marynarki i spodnie był oferowany z rabatem 40%. W rzeczywistości, w asortymencie dodatkowym promocja dotyczyła ceny za drugi produkt kupowany z tęj grupy. Przekaz reklamy w postaci jednorazowego smsu z ofertą dotyczącą promocji w dniach 15-18.03 (4 dni) mógł klienta wprowadzić w błąd co do rabatu na dodatkowy asortyment.

Skarżony poinformował, że jest to wydarzenie o charakterze jednostkowym a pozostałe przekazy reklamowe nie wprowadzają w błąd klientów PAWO informując, że szczegóły promocji są dostępne w salonach PAWO, których nr telefonów podane są na stronie www.pawo.pl

Skarżony stwierdził, że wypadek opisany przez klienta jest pierwszym i jedynym w kilkunastoletniej historii salonów, lecz będąc świadomym swojego błędu Skarżony stwierdził, że jest gotowy na rozwiązanie polubowne.

Skarżony proponuje klientowi zakup nowej koszuli w cenie obowiązującej w marcu z rabatem 40% – zatem w cenie 119,40 zł. (cena której oczekiwał klient).

Pozostając do dyspozycji Skarżony czeka na kontakt klienta, który zakończy ten drobny incydent.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Z uwagi na fakt, iż obietnica reklamodawcy zawarta w reklamie, że „Tylko z tym smsem rabat 40% na cały asortyment dla stałych klientów!” nie została dotrzymana, Zespół Orzekający uznał, że reklama wprowadza konsumentów w błąd co do rzeczywistej ceny i nadużywa ich zaufania oraz wiedzy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający przyjął wyjaśnienie Skarżonego, że błąd nastąpił w sposób niezamierzony i docenił, że reklamodawca chce naprawić błąd proponując Skarżącemu zakup nowej koszuli z 40 % rabatem.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.