Uchwała Nr ZO 143/13 w sprawie reklamy firmy MONNARI TRADE S.A.


Uchwała Nr ZO 143/13
z dnia 18 grudnia 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/129/13

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Dawid Borowiec – członek,
3) Małgorzata Augustyniak – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/129/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia uznać, że reklama narusza art. 47 ust. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/129/13.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa sklepu www.monnari.com.pl.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł:
„Jakiś czas temu moja dziewczyna robiła zakupy w sklepie www.monnari.com.pl. Płaciła z mojego konta za zakupy i podała mój adres email do weryfikacji. Transakcja przebiegła pomyślnie natomiast od tego czasu regularnie monnari atakowało mnie reklamami damskich ciuchów. Zwróciłem się do sprzedawcy aby mój adres email został usunięty z bazy reklamowej. Otrzymałem odpowiedź, że został usunięty, ale wciąż otrzymywałem kolejne reklamy. Na moje kolejne prośby monnari już nie odpowiada, a reklamy nadal przychodzą jak np. w załączniku.”- .pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter referent podniósł, że zgodnie z art. 47 ust. 4 Kodeksu Etyki Reklamy „Promujący musi spełniać żądania beneficjentów dotyczące nieotrzymywania ofert dostarczanych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności przesyłek adresowanych, druków bezadresowych, telefonów, telefonicznych wiadomości tekstowych i multimedialnych (np. SMS-ów, MMS-ów itp.) faksów, poczty elektronicznej lub innych metod komunikacji adresowanej online, poprzez zaprzestanie dostarczania takich ofert. Beneficjent może wyrazić swą wolę nieotrzymywania przesyłek od określonego promującego poprzez przekazanie mu odpowiedniego żądania. Może także wyrazić wolę nieotrzymywania przesyłek danego typu poprzez dokonanie zgłoszenia do odpowiedniej listy preferencji lub poprzez oznaczenie miejsca dostarczania przesyłek informacją o takim żądaniu.”

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
W odpowiedzi na Państwa pismo dn. 27 listopada 2013 r. – dotyczące skargi konsumenckiej złożonej przez Pana Arkadiusza – pragniemy oficjalnie przeprosić Pana Arkadiusza za zaistniałą sytuację. W dn. 18 września br. faktycznie otrzymaliśmy prośbę o usunięcie adresu mailowego z bazy. Czynność ta została dokonana niezwłocznie, jednakże w związku z wadliwym działaniem systemu – adres przy rejestracji został skopiowany do dwóch niezależnych od siebie rejestrów prowadzonych przez Naszą Spółkę. Usunięcie adresu mailowego z jednego z rejestrów nie spowodowało automatycznego usunięcia z drugiego z nich, w związku z czym Konsument ponownie otrzymał treść reklamową. 14 października Pan Arkadiusz ponowił prośbę o usunięcie, co zostało przez Nas dokonane. Spółka podjęła już stosowne czynności celem weryfikacji, czy zaistniała sytuacja ma charakter incydentalny, czy też dotyczy większej ilości Klientów. Dołożymy wszelkich należytych starań, aby w przyszłości tego typu sytuacje się nie powtarzały. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zarzucanej przez Skarżącego normy Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona zgodnie z art. 49 ust. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, gdyż Promujący musi spełniać żądania beneficjentów dotyczące nieotrzymywania ofert dostarczanych w ramach marketingu bezpośredniego, poprzez zaprzestanie dostarczania takich ofert.
Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który pomimo wadliwie działającego systemu, po otrzymaniu skargi konsumenta, usunął adres emailowy z bazy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.