Uchwała Nr ZO/143/21o z dnia 1 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/124/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 


• Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca;
• Ewelina Czuba – członkini;
• Dorota Kotowska – członkini;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

YASUMI Zakład Kosmetyczny z siedzibą w Kaliszu, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/124/21. Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna salonu kosmetycznego YASUMI.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się przekazu o charakterze dyskryminującym oraz naruszającym zasadę prowadzenia reklamy w duchu dobrych obyczajów, odpowiedzialności społecznej, a także z uwzględnieniem zagrożeń dla rozwoju małoletnich.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że skarżona reklama nie naruszyła zasad przyjętych w zakresie standardów reklamowych w ramach Kodeksu Etyki Reklamy. 

Zespół Orzekający uznał, iż nie doszło do prezentowania postaci kobiecej w sposób uprzedmiotawiający. Zdaniem Zespołu Orzekającego również miejsce umieszczenia reklamy nie było przypadkowe, znajduje się bowiem nieopodal reklamowanego salonu kosmetycznego.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

 

Zdania odrębne

Brak.