Uchwała Nr ZO 145/18/77u w sprawie reklamy radiowej kropli Coloflor Cesario Oleofarm

Uchwała Nr ZO 145/18/77u
z dnia 5 grudnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/189/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Sławomir Skowerski – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/189/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Oleofarm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/189/18.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa kropli doustnych dla noworodków i niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie marki Coloflor Cesario.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze poinformowała:

„Dotyczy sformułowań w reklamie, «czy wiesz, że rodząc przez cesarskie cięcie nie dajesz swojemu dziecku…itd.» Piszę jako matka czwórki dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie. Nigdy nie mogłam i nie będę mogła urodzić naturalnie. Emitowana reklama jest tak nieumiejętnie skonstruowana, że sugeruje – ja jako matka rodząca przez cesarskie cięcie nie dałam moim dzieciom tego co powinnam dać. Jestem złą matką bo nie urodziłam naturalnie i nie obdarzyłam ich naturalnymi bakteriami. – dla mnie ta reklama niestety mówi w podtekście, że rodząc przez cesarskie cięcie jestem niewystarczająco dobra, że źle że tak urodziłam bo nie dałam moim dzieciom tego co tak ważne. Jeszcze nigdy żadna reklama nie wzbudziła we mnie tak negatywnych odczuć więc proszę aby Rada Etyki Reklamy zainterweniowała w tej sprawie i poprosiła producenta o inne sformułowania w reklamie np. przeznaczone dla dzieci urodzonych poprzez cesarskie cięcie – a nie «czy wiesz, że rodząc przez cesarskie cięcie nie dajesz twojemu dziecku….» Myślę, że wiele kobiet, które nagle musiały rodzić przez cesarskie cięcie ma traumę z tego powodu (być może depresję pogłębioną) a słuchanie takiej reklamy powoduje, że może sobie wmówić- jestem złą matką bo nie urodziłam Ciebie naturalnie. I jej złe samopoczucie się pogłębia. Bardzo proszę o szybką interwencję- jest okres depresyjny i im będzie dłuższy czas emisji tej reklamy w takiej formie tym mogą być większe negatywne skutki wśród matek, które nie pogodziły się z takim porodem jak również innych matek, które rodziły przez cesarskie cięcie.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę poinformował: „W imieniu «Oleofarm» Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółki”), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30 października 2018 r. (oznaczone sygnaturą akt: K/189/18), przedstawiamy poniżej stanowisko Spółki odnośnie do zarzutów, postawionych w otrzymanej przez Państwa skardze.
Skarga konsumentki wobec radiowej reklamy Coloflor Cesario, zawiera zarzut skierowany wprost do określonego zdania: «czy wiesz, że rodząc przez cesarskie cięcie nie dajesz swojemu dziecku…itd. « » o treści następującej:

„Emitowana reklama jest tak nieumiejętnie skonstruowana, że sugeruje – ja jako matka rodząca przez cesarskie cięcie nie dałam moim dzieciom tego co powinnam dać. Jestem złą matką bo nie urodziłam naturalnie i nie obdarzyłam ich naturalnymi bakteriami. – dla mnie ta reklama niestety mówi w podtekście, że rodząc przez cesarskie cięcie jestem niewystarczające dobra, że źle że tak urodziłam bo nie dałam moim dzieciom tego co tak ważne.” [pisownia oryginalna]

* * *

Zarzut powyższy należy zestawić z treścią radiowego spotu reklamowego produktu Coloflor Cesario, która brzmi następująco:
«Czy wiesz że dziecko urodzone przez cesarskie cięcie nie nabywa dobrych bakterii z dróg rodnych matki? Ma to wpływ na nieprawidłowy skład jego mikroflory jelitowej. Już od pierwszych dni życia dziecka wesprzyj jego mikroflorę jelitową i podaj mu Coloflor cesario. Suplement diety Coloflor cesario to trzy szczepy bakterii wyselekcjonowanych ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone w badaniach. Coloflor cesario – jedyne krople o takim składzie dla dzieci urodzonych po cesarskim cięciu. Więcej na www.cesario.pl

* * *

Biorąc powyższe pod uwagę należy w pierwszym rzędzie stwierdzić, że zdanie powoływane przez konsumentkę w skardze, w charakterze cytatu z przedmiotowego radiowego spotu reklamowego: «czy wiesz, że rodząc przez cesarskie cięcie nie dajesz swojemu dziecku (…)» nie jest częścią treści tego spotu. Treść do której da się odnieść zarzuty konsumenta, wyraża się w dwóch pierwszych zdaniach, to jest: «Czy wiesz że dziecko urodzone przez cesarskie cięcie nie nabywa dobrych bakterii z dróg rodnych matki? Ma to wpływ na nieprawidłowy skład jego mikroflory jelitowej». Należy zauważyć, że wbrew stanowisku autorki skargi, zdania te są pozbawione podtekstów, niczego nie sugerują, a zawartą w nich treść wyrażają wprost, w sposób neutralny i czysto informacyjny. W szczególności na podkreślenie zasługuje brak elementów mogących sugerować jakąkolwiek moralną ocenę matek podejmujących decyzję o urodzeniu dziecka przez cesarskie cięcie.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że urodzenie dziecka za pośrednictwem cesarskiego cięcia, jakkolwiek w pewnych okolicznościach konieczne bądź z medycznego punktu widzenia rekomendowane, wiąże się z wystąpieniem pewnych fizjologicznych konsekwencji, o których wspomina lektor w owych wyżej wymienionych dwóch pierwszych zdaniach tekstu reklamy. Wystąpieniu owych konsekwencji nie da się zaprzeczyć z uwagi na wyniki prowadzonych w tym zakresie badań naukowych, a ich wystąpienie nie powinno być pomijane z uwagi na możliwość naruszenia subiektywnej wrażliwości niektórych spośród potencjalnych odbiorów komunikatu reklamowego. Wręcz przeciwnie – społeczny interes wymaga, aby matki, które z uzasadnionych medycznie powodów podjęły decyzję o porodzie przez cesarskie cięcie, były należycie poinformowane również o negatywnych konsekwencjach takiej (jakkolwiek koniecznej bądź co najmniej uzasadnionej) decyzji i o możliwościach w zakresie przeciwdziałania im.

Dodatkowo należy też zaznaczyć, że Spółka, kreując przedmiotowy spot reklamowy, dołożyła staranności, aby informacja o konsekwencjach cesarskiego cięcia została podana odbiorcom w sposób stonowany, poprzez odpowiednio dobrany, rzeczowy i łagodny ton głosu lektora oraz poprzez współgrający z nim optymistyczny i lekki podkład muzyczny. Jednocześnie z dalszej treści spotu płynie dla odbiorcy jednoznacznie pozytywny przekaz o możliwości wsparcia mikroflory jelitowej dziecka za pomocą bakterii podanych w probiotyku.

* * *

Zważywszy powyższy wywód, zarzuty konsumenta nie znajdują oparcia w stanie faktycznym, wykazano bowiem, że zostały skierowane pod adresem zdania, które nie występuje w treści przedmiotowej reklamy. Jednocześnie – z uwagi na dbałość o należyte wyjaśnienie sprawy – wykazano, że zawarta w tejże reklamie informacja o konsekwencjach porodu przez cesarskie cięcie została podana w sposób neutralny i zgodny z prawdą, potwierdzoną stanem badań naukowych, bez podtekstów czy jakichkolwiek sugestii co do moralnej oceny decyzji o porodzie poprzez cesarskie cięcie. Jednocześnie, dbając o wrażliwość odbiorców zapewniono odpowiednie stonowanie/przekazu i nadanie mu pozytywnego wydźwięku. Reasumując, stanowisko konsumentki – autorki skargi należy uznać za wynikające z nacechowanego emocjonalnie odbioru subiektywnego, a sformułowana przez nią skarga, wobec wykazanych niezgodności ze stanem faktycznym, jak i braku zasadnych argumentów, zasługuje na oddalenie.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przedmiotowa reklama nie zawiera sformułowań wskazanych przez Skarżącą w skardze i nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów. Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności.

Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.