Uchwała Nr ZO 146/15 w sprawie reklamy firmy 8k GROUP


Uchwała Nr ZO 146/15
z dnia 2 grudnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/133/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Marcin Kozłowski – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/133/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Bartosiński Marek 8k GROUP z siedzibą w Toruniu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/133/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa napoju energetycznego.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
Reklama napoju energetycznego przepełniona jest wulgaryzmami („wypierdol”, „napierdalaj”, „zajebiste”) oraz treściami sugerującymi, iż po spożyciu tego właśnie napoju przez mężczyznę każda kobieta stanie się dla niego bardzo łatwo osiągalna. Reklama w wyjątkowo wulgarny sposób poniża i uprzedmiatawia kobiety. Są one w niej przedstawione ewidentnie jako wyłącznie obiekty seksualne, a dodatkowo z użyciem epitetów takich jak „dupeczki” oraz używaniem takich słów jak „przelatuję” lub „zamaczam”. Dodatkowo w reklamie użyte są także zdjęcia z filmów pornograficznych, co dodatkowo świadczy o niezgodności reklamy z KER (nawet jeżeli zdjęcia te zostały częściowo przykryte”). Reklama narusza ustawę o języku polskim poprzez wykorzystywanie wulgaryzmów. Na niezgodność reklamy z KER nie ma wpływu fakt, iż jest ona przeznaczona dla pełnoletnich użytkowników serwisu YouTube.
Nawet gdyby teoretycznie reklama docierała do dorosłych, to tak skrajna wulgaryzacja języka oraz wizerunku kobiet nie jest dopuszczalna nawet w reklamie skierowanej do dorosłych.“. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi, ale uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, że przekaz był formą żartu internetowego, a odzew w postaci 1500 emaili otrzymanych po emisji przekazu przerósł oczekiwania.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama zawierająca wulgaryzmy nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający stwierdził również, że przedmiotowa reklama utrwala negatywne stereotypy poprzez przedmiotowe traktowanie kobiet. Zdaniem Zespołu Orzekającego wykorzystanie w przedmiotowej reklamie wizerunku nagiego kobiecego ciała do reklamowania napoju energetycznego dyskryminuje kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.