Uchwała Nr ZO/146/21u z dnia 22 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/214/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Sławomir Skowerski – przewodniczący;
• Beata Ptaszyńska-Jedynak – członkini;
• Elżbieta Kondzioła – członkini

na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/214/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy telewizyjnej wędlin marki Duda

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy. Reklamodawca posiada pełen zakres decyzyjny odnośnie humoru, jaki zamierza wykorzystać w tworzonym przekazie reklamowym. Zespół Orzekający rozumie, iż jest to aspekt mogący podlegać odmiennej ocenie w zależności od prezentowanej wrażliwości. W przedmiotowej sprawie nie doszło jednak do wykorzystania języka stygmatyzującego, dyskryminującego lub w inny sposób obiektywnie zasługującego na uznanie za nieodpowiedzialny społecznie.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego Skarżony dopuścił się naruszenia art. 2(1) oraz 4 Kodeksu Etyki Reklamy, tj. podważył zasadę prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej oraz zakaz tworzenia przekazu dyskryminującego. Zdaniem Skarżącego reklama doprowadza do piętnowania osoby, która odmawia zjedzenia określonych potraw (wędlin).

Skarżony nie zgodził się z prezentowanym przez Skarżącego stanowiskiem, wskazując, iż reklama ma na celu w sposób humorystyczny odnieść się do potencjalnych różnic kulturowych. Nie było jednak zamiarem Skarżonego stworzenie przekazu mogącego kogokolwiek urazić lub dyskryminować.

 

Zdania odrębne

Brak.