Uchwała Nr ZO 147/15 w sprawie reklamy firmy Citroen Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 147/15
z dnia 2 grudnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/134/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Marcin Kozłowski – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/134/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Citroen Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/134/15.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa produktów marki Citroen, w tym oferty finansowania w postaci leasingu.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
opis reklamy: reklama radiowa oraz informacja na stronie http://www.citroen.pl/business/oferta-citroen-business-leasing-100.html, zachęcają do skorzystania z leasingu na zakup samochodu marki citroen, była i sprawdziłam otóż wg citroena 100 % to 60 % po dokonaniu wpłaty własnej w wysokości 40 %, w 100 % sfinansują pozostałe 60 % – czy to wynika z reklamy i ich strony www?
Treść skargi: wprowadza w błąd, generuje koszty związane z kontaktem z reklamodawcą, oszukuje“. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, iż „W odpowiedzi na pismo Rady Reklamy z dnia 2 listopada 2015 r., informujące o wpłynięciu skargi konsumenckiej na reklamę Citroen Polska sp. z o.o. (dalej „Reklamodawca”) dotyczącą produktu marki Citroen, w tym ofertę finansowania w postaci leasingu na pojazd C4 Picasso w leasingu od 100% oraz zobowiązujące Reklamodawcę do ustosunkowania się względem przedstawionych w skardze zarzutów, przedstawiam poniżej stanowisko Reklamodawcy.
1. Reklama radiowa
1.1. Reklamodawca ustalił, iż prezentował reklamę radiową dotyczącą oferty finansowania w leasingu od 100% w formie 30-to sekundowej reklamy w dniach od 3 do 20 sierpnia 2015 r. na antenie m.in. radia RMF FM.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż prezentowana w radio reklama dotyczy oferty atrakcyjnego finansowania pojazdów Citroen, w tym przypadku modelu C4 Picasso, w leasingu operacyjnym. Produkty finansowe oferowane są przez odrębną instytucję finansową tj. PSA Finance Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”), która określa szczegółowo warunki i zasady finansowania pojazdów w leasingu. Jeden z tych warunków dotyczy podmiotów, do których adresowana jest oferta leasingu i stanowi, iż Bank udziela tego rodzaju finansowania wyłącznie podmiotom będącym przedsiębiorcami, z wyłączeniem konsumentów. Oznacza to, iż Bank zawęża krąg klientów wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem reguły dotyczące oceny danej reklamy pod względem naruszenia interesów konsumenckich są w tym przypadku odmienne.
1.3. Przedstawiona przez Reklamodawcę oferta nabycia pojazdu marki Citroen model C4 Picasso w ofercie leasingu 100 % z ratą już od 474 zł odpowiada prawdzie i nie wprowadza klientów w błąd. Należy zauważyć, iż mowa jest o produkcie finansowym w postaci leasingu operacyjnego a nie kredytu konsumenckiego, który przewiduje obowiązek wskazania szczegółowego wyliczenia oferowanego kredytu dla konsumenta. Są to dwa różne produkty i każdy z nich stawia inne wymogi formalne dotyczące treści prezentowanej w reklamie oferty.
1.4. Oferta przedstawiona w przedmiotowej reklamie jest prawdziwa i potwierdzona przez Bank jako rzeczywiste finansowanie w ramach leasingu operacyjnego 100 % z ratą od 474 zł dla tego modelu pojazdu. Klient będący przedsiębiorcą może faktycznie uzyskać takie finansowanie przy jednoczesnym spełnieniu warunków wymaganych przez Bank niezbędnych elementów w zakresie umowy leasingu. Niezbędnymi warunkami w tym przypadku była wysokość wpłaty własnej na poziomie 45%, 24 miesięcy trwania umowy leasingu, wartości wykupu po zakończeniu umowy na poziomie 19% oraz prowizji Banku w wysokości 0,54% wartości umowy leasingu. Przy założeniu spełnienia wskazanych powyżej wymogów dotyczących warunków finansowania klient mógł otrzymać koszt leasingu w wysokości 100%.
1.5. Jest całkowicie zrozumiałe i przyjęte w praktyce reklamodawców z sektora motoryzacyjnego, iż wszelkie szczegóły odnośnie prezentowanej oferty finansowej można uzyskać w autoryzowanych punktach sprzedaży tj. salonach m.in. z powodu ograniczonej w czasie długości emisji reklamy w 30-to sekundowym spocie. Ponadto jest to również element służący zachęceniu potencjalnego klienta do odwiedzenia salonu sprzedaży i zapoznania się ze szczegółami oferty gdyż jeśli dana oferta nie będzie odpowiadała klientowi to na miejscu można przedstawić mu inną propozycję finansowania, która okaże się bardziej adekwatna do jego potrzeb.
2. Treści reklamowe na stronie internetowej www.citroen.pl/business
2.1. Skarga konsumencka zarzuca Reklamodawcy oferowanie nieprawdziwych treści dotyczących oferty finansowania w leasingu produktów marki Citroen. Zarzut ten jest całkowicie chybiony i nieprawdziwy. Jak zostało to już wykazane powyżej i jak wynika to z samej treści strony internetowej przedstawione tam treści odnoszą się wyłącznie do klientów biznesowych czyli przedsiębiorców. Krąg odbiorców ograniczony jest zatem do podmiotów profesjonalnych, z wyłączeniem konsumentów.

Prezentowana na stronie oferta finansowania jest w rzeczywistości produktem oferowanym przez Bank, który warunkuje daną ofertę spełnieniem przez klienta określonych elementów dotyczących umowy leasingu, w tym m.in. prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Przy założeniu, iż klient zdecyduje się na przedstawione przez Bank warunki finansowania to otrzyma on finansowanie w postaci leasingu operacyjnego 100%.
2.3. Przedstawione na stronie produkty w postaci różnych modeli pojazdów marki Citroen oferowane są w leasingu od 100% i wyliczonej racie leasingu „od…” dla każdego z modeli samochodów osobowych i dostawczych. Informacje odnoszące się do sposobu finansowania są przedstawione w sposób rzetelny i prawdziwy oraz potwierdzone przez Bank. W żadnym przypadku nie można zarzucić Reklamodawcy wprowadzenia konsumentów w błąd co do prawdziwości przedstawionych na stronie treści reklamowych, ani tym bardziej oszustwa. Na tejże stronie umieszczone jest zastrzeżenie prawne o następującej treści:
* Podane kwoty to wysokość miesięcznej raty leasingowej (bez VAT). Kwota zawiera ubezpieczenie Assistance. Okres leasingu 60 miesięcy. Wpłata własna: 45% ceny netto. Wykup: 15% ceny netto. Niniejsze propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu Cywilnego. Szczegóły oferty jak i informacje o pozostałych dostępnych produktach leasingowych oraz kredytowych znajdą Państwo u Autoryzowanego Dystrybutora Citroen.
Zastrzeżenie to wskazuje na minimalne wymogi dotyczące finansowania zakupu pojazdów w ramach leasingu od 100% m.in. w zakresie konieczności dokonania wpłaty własnej w wysokości 45% ceny netto. Jakiekolwiek odstępstwa od powyższych elementów mogą nastąpić w zależności od potrzeb klienta przy czym leasing 100% możliwy jest wyłącznie przy określonych parametrach finansowych wskazanych przez Bank.
3. Wnioski
3.1. W ocenie Reklamodawcy zaskarżona treść reklamy radiowej jak również treści reklamowe umieszczone na stronie internetowej Reklamodawcy nie zawierają żadnych treści wprowadzających w błąd odbiorców tj. konsumenta ani nie prowadzą do nadużycia jego zaufania.
3.2. Nie doszło do naruszenia art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy albowiem treści zawarte w reklamie radiowej jak również na stronie internetowej zostały przedstawione w sposób prawdziwy i rzetelny. W żaden sposób nie odnoszą się one do naiwności odbiorcy jego braku doświadczenia lub wiedzy w celu nadużycia jego zaufania. Reklamodawca reklamował produkt finansowy o określonych parametrach, które zostały przedstawione przez Bank i były dostępne właśnie na takich warunkach tj. rata leasingu od 474 zł przy leasingu operacyjnym 100%.
3.3. Przedmiotowa reklama nie narusza również art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy albowiem żadnej element reklamy wskazanej przez skarżącą nie wprowadza w błąd co do istotnych cech, w tym właściwości itp. danego produktu. Reklamowany produkt to pojazd Citroen C4 Picasso jako auto rodzinne o określonych parametrach dostępne w sierpniu 2015 r. w specjalnej ofercie leasingowej, która również była rzeczywista i nie wprowadzała w błąd.
3.4. Fakt, iż klient zainteresowany daną ofertą uda się do salonu sprzedaży ale nie uzna jej za dość atrakcyjną aby podpisać umowę leasingu i poniesie z tego tytułu jakikolwiek koszt nie może stanowić zarzutu naruszenia zaufania odbiorcy ani wprowadzenia go w błąd.
Należy zauważyć, że klient ma dowolność w sposobie kontaktu z punktem sprzedaży (telefon, strony internetowe) w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty finansowania. Nadmieniam, iż na stronie internetowej są podane szczegóły dotyczące warunków finansowania. Zatem czynienie z tego zarzutu wobec Reklamodawcy jest nadużyciem.
W związku z powyższym wnoszę o oddalenie skargi z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, biorąc pod uwagę krąg osób, do których reklama jest skierowana, stwierdził, że przekaz reklamowy nie wprowadzał w błąd i nie nadużywał zaufania odbiorców oraz nie wykorzystywał ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający podkreślił, że produkty finansowe powinny być prezentowane w reklamie w sposób przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały, aby przekaz reklamowy nie budził wątpliwości wśród odbiorców.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.