Uchwała Nr ZO 148/12 w sprawie reklamy firmy Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 148/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/130/12/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Sławomir Jędrzejewski — członek,
3) Wojciech Tomczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/130/12/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/130/12/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama produktu AmbiPur Freshelle z udziałem Olimpijskiej drużyny zapaśniczej z Azerbejdżanu.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Chodzi o reklamę „z azerskimi sportowcami i odświeżaczem do powietrza”. Moim zdaniem ta reklama narusza dobre obyczaje, bo czy jej wymowa ma oznaczać, że Azerowie najbardziej śmierdzą ze wszystkich narodowości? Komu tu potrzebna narodowość? Dlaczego smród/zapach Azerów ma być aż tak szczególny, że konieczny jest odświeżacz powietrza? Moim zdaniem reklama ta zawiera treści, które mogą być uznane za rasistowskie.”.

Kolejny Skarżący podniósł, iż „Emitowana są w mediach reklamy Ambi Pur – w której szowinistycznie przedstawia się zapaśników “z Azerbejdżanu” – np. w dniu 30.08.2012 około godz.16.40 TVN. Wiadomo, że męski pot ma specyficzny, nie koniecznie przez wszystkich lubiany zapach- ale to -DOTYCZY WSZYSTKICH facetów, bez względu na narodowość ! Ja jestem Polakiem – ale taka reklama, wg mnie jest obrazą każdej NARODOWOŚCI ! Wnioskuję, za jej natychmiastowym wycofaniem z emisji na wszystkich kanałach tv i innych mediów !”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W opinii Skarżonego spot reklamowy dotyczący produktu Ambi Pur Freshelle został nakręcony w lekkim humorystycznym stylu, bez zamiaru obrazy kogokolwiek czy to sportowca uprawiającego daną dyscyplinę sportu czy danej nacji. Reklama została nakręcona w zeszłym roku w Londynie przy udziale Olimpijskiej drużyny zapaśniczej z Azerbejdżanu, za zgodą i przy wsparciu komitetu Olimpijskiego Komitetu z Azerbejdżanu oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Normalną praktyka reklamową jest współpraca z gwiazdami np. telewizji czy świata mody i nawet w przypadku „wrażliwych produktów” jak choćby dezodorant nie ma mowy o obrażaniu tych osób. W tym przypadku marka Ambi Pur Freshelle została zareklamowana przez gwiazdy sportu z Azerbejdżanu.

Skarżony dodał, że prowadzi na całym świecie kampanię reklamową produktu Ambi Pur Freshelle w której wykorzystane są serie eksperymentów „na żywo” przeprowadzanych w rozmaitych sytuacjach. Reklama z zawodnikami zapaśniczej drużyny Olimpijskiej jest jedną z wielu w których zademonstrowana została siła i świeżość produktu Ambi Pur Freshelle który potrafi zmienić powietrze w danym pomieszczeniu tak, aby z przyjemnością można było oddychać.

Ze względu na to, że zapasy są dyscypliną sportową najczęściej uprawianą w pomieszczeniach zamkniętych oraz wymagającą ogromnego wysiłku, miejsce ćwiczeń zawodników wykreowało naturalny kontekst eksperymentu dla zademonstrowania prawdziwej siły zapachu reklamowanego produktu. Wszystkie warunki środowiska przedstawianego w spocie reklamowym są prawdziwe, co oznacza, że uczestniczyli w nim nie tylko konsumenci „z ulicy”, ale także zapaśnicy, którzy są prawdziwymi członkami drużyny Olimpijskiej, nie zaś wynajętymi aktorami. Zapaśnicy zostali sfilmowani podczas wykonywania przez nich normalnych ćwiczeń w sali gimnastycznej. Wysiłek związany z ćwiczeniami spowodował wydzielenie się męskiego potu o wyraźnym zapachu. Jednakże zapach ten nie był odczuwany przez uczestników eksperymentu ponieważ pomieszczenie zostało spryskane produktem Ambi Pur Freshelle w aerozolu. Odkrycie faktycznego miejsca eksperymentu stanowiło punkt kulminacyjny zarówno eksperymentu jak i spotu reklamowego.

Skarżony wyjaśnił, że marka Ambi – Pur jest sponsorem drużyny zapaśniczej z Azerbejdżanu, gdzie zapasy są wysoko cenionym sportem, a drużyna zapaśnicza jest na wysokim, światowym poziomie. Przed nakręceniem spotu reklamowego w zeszłym roku było niemal pewne, że narodowa drużyna zakwalifikuje się do Olimpiady. Dlatego też Skarżony jest dumna ze współpracy z zawodnikami takiego formatu, i nie znalazł powodu aby ukrywać ich pochodzenie oraz by prezentować ich w reklamie w sposób anonimowy. Co więcej, kręcenie reklamy było dla wszystkich uczestników tak pozytywnym doświadczeniem, że spot reklamowy ukazał nawet więcej ujęć eksperymentu typu „behind scenes” niż pierwotnie zakładano w scenariuszu.

W opinii Skarżonego przedstawiony obraz reklamowy nie obraża nikogo, lecz w humorystyczny sposób prezentuje naturalne środowisko powstawania zapachu potu, a także skonfrontowane z nim właściwości produktu Ambi – Pur Freshelle.

Zarówno Narodowy Komitet Olimpijski z Azerbejdżanu, jak i Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie uznały reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami czy obrażającą zawodników z Azerbejdżanu.

W związku z powyższym także Skarżony nie znajduje powodu aby podzielić opinię arbitra – referenta i zgodzić się z przedstawionymi zarzutami oraz wnosi o oddalenie zarzutów i zakończenie sprawy


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wziął przede wszystkim pod uwagę, że w reklamie wystąpiła zapaśnicza reprezentacja olimpijska z Azerbejdżanu – zdobywca medali na kilku ostatnich olimpiadach, której marka Ambi-Pur jest sponsorem.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający stwierdził, że reklama jest utrzymana w humorystycznym stylu, nie obraża sportowców uprawiających daną dyscyplinę sportu czy danej nacji. Dlatego, Zespół Orzekający uznał, że reklama nie zawiera treści dyskryminujących i nie narusza dobrych obyczajów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.