Uchwała Nr ZO 148/15 w sprawie reklamy firmy MAŁPKA S.A.

Uchwała Nr ZO 148/15
z dnia 2 grudnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/143/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Marcin Kozłowski – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/143/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy MAŁPKA S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normę art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/143/15.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna sklepów sieci MAŁPKA EXPRESS opatrzona hasłem „A w szkolnym sklepiku tego nie mają…”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
opis reklamy: reklama zewnętrzna niezdrowej żywności zlokalizowana na sklepach Małpka
Treść skargi: Reklama ta jest niezgodna z postanowieniami kodeksu odnoszącymi się do reklamy skierowanej do dzieci i młodzieży. Stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia dzieci zachęcając do zakupu niezdrowych produktów, podważając jednocześnie autorytet rodziców i nauczycieli – w związku z prowadzonym niedawno zakazem sprzedaży niezdrowej żywności w sklepikach szkolnych“. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 27 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży nie mogą podważać autorytetu rodziców lub innych osób sprawujących opiekę prawną, kwestionować ich odpowiedzialności, opinii, gustów lub upodobań. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków zwalczania patologii społecznych”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, iż „Działając w imieniu „MAŁPKA” S.A., w powołaniu na udzielone pełnomocnictwo, którego kserokopię załączam, ustosunkowując się do Państwa pisma opatrzonego datą 02.11.2015 r., wskazujemy, co następuje.
„MAŁPKA” S.A. informuje, że wszelka działalność oraz komunikacja w zakresie marketingu lub reklamy realizowana jest przez profesjonalne podmioty, z należytą starannością, zachowaniem dbałości o poszanowanie dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji. Zasady te stosowane są zawsze przy kreacji komunikacji marketingowej. Intencją twórców jest tworzenie reklamy o przesłaniu humorystycznym, której przekaz powinien być traktowany bez niepotrzebnego rygoryzmu. Działania takie podejmowane są w branży regularnie i spotykają się ze zrozumieniem odbiorców.
„MAŁPKA” S.A. ponadto wskazuje, że nie przystępowała, nie podejmowała współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Rada Reklamy. Otrzymane od Państwa pismo jest zatem bezprzedmiotowe i nie ma podstaw do procedowania sprawy, zarówno przez „MAŁPKA” S.A., jak i przez Państwa.

Zważając na powyższe, na obecnym etapie „MAŁPKA” S.A. nie znalazła podstaw oraz nie jest zainteresowana partycypowaniem w powołanej w piśmie z dnia 02.11.2015 r. procedurze.
Reasumując, w ocenie „MAŁPKA” S.A. Państwa twierdzenia nie znajdują jakichkolwiek podstaw.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu zarzucanej przez Skarżącą.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający oddalił natomiast zarzut naruszenia art. 27 w związku z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, uznając, że przedmiotowa reklama nie podważa autorytetu rodziców lub innych osób sprawujących opiekę prawną nad dziećmi.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.