Uchwała Nr ZO/148/21o z dnia 22 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/216/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie: 


• Sławomir Skowerski – przewodniczący;
• Beata Ptaszyńska-Jedynak – członkini;
• Elżbieta Kondzioła – członkini

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Digibits Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/216/21. Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna ubezpieczeń.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się przekazu mogącego naruszyć art. 2(1) Kodeksu Etyki Reklamy, tj. obowiązku prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej oraz dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że skarżona reklama nie naruszyła zasad przyjętych w zakresie standardów reklamowych w ramach Kodeksu Etyki Reklamy. 

Zespół Orzekający uznał, iż reklama w sposób jasny wykorzystywała postać osoby mogącej pozwolić sobie na bardziej ekstrawagancki styl życia ze względu na potencjalne dochody (znany piłkarz), stąd zarzut pojawiający się w skardze, jakoby doszło do stronie reklamodawcy do sformułowania przekazu nieodpowiedzialnego społecznie wydaje się być chybiony.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 


Zdania odrębne

Brak.