Uchwała Nr ZO 149/12 w sprawie reklamy firmy ING Bank Śląski

Uchwała Nr ZO 149/12 z dnia 11 grudnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/124/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Sławomir Jędrzejewski — członek,
3) Wojciech Tomczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/124/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/124/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna pożyczki o nazwie „pakiet 5000 zł”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Niniejszym składam skargę na reklamę ING Bank Śląski, która ośmiesza i drwi z imienia Zygfryd, a także z osób, które nadają swoim dzieciom takie imię. W mojej ocenie nikogo nie powinno obchodzić, kto jakie imię nadaje swojemu dziecku. Od oceniania tego są stosowne urzędy. Osobiście czuję się głęboko urażony tą reklamą. Tak jak w niej wskazano nadałem swemu synowi takie właśnie imię, i jest to imię po dziadku. Nie widzę w tym żadnego powodu do śmiechu. Publiczne drwiny z czyjegoś imienia, sugerowanie, że jest śmieszne, czy też “obciachowe” tylko dlatego, że komuś się nie podoba, jest po prostu żałosne i świadczy o niskim poziomie kultury. Proszę o interwencję w tej sprawie.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że reklama, która jest przedmiotem skargi dotyczy pożyczki o nazwie „Pakiet 5000 zł” i była emitowana w telewizji od 12. sierpnia br.

Skarżony poinformował, że reklama, w której zostało wykorzystane imię Zygfryd była emitowana jako jeden z trzech spotów w ramach kampanii „Lepiej pożyczyć z banku, niż od rodziny”. Jednym z pierwszych źródeł pożyczek na niewielkie kwoty jest rodzina. Mimo, że jest to kuszące rozwiązanie, nie jest pozbawione wad. Zdarza się, że oprócz spłaty zobowiązania trzeba tłumaczyć się na co chcemy wydać pieniądze i odwdzięczyć się za pożyczkę. Ten dług wdzięczności nie ma wymiaru finansowego i może się nie skończyć.

W opinii Skarżonego, reklama, która jest przedmiotem skargi, nie jest próbą dyskryminacji osób o imieniu Zygfryd, w szczególności zaś nie jest próbą ich ośmieszenia. Jej celem jest jedynie ukazanie w sposób humorystyczny, relacji głównego bohatera ze swoją matką, a dokładnie próbą zaspokojenia długu wdzięczności wobec matki za pożyczkę, którą zaciągnął u niej w przeszłości. Zwykle bowiem wybór imienia dla dziecka jest przywilejem rodziców. Każdy rodzic podejmuje taką decyzję biorąc pod uwagę swoje upodobania. W tym wypadku jednak, rodzice dziecka zmuszeni są do zmiany swoich planów odnośnie wyboru imienia dla swojego dziecka, pozostawiając ten wybór matce. Sam wybór imienia użytego w naszej reklamie, został dokonany spośród wielu ciekawych imion, funkcjonujących w języku polskim. Zależało nam, żeby imię to było niepospolite. Ostateczny wybór imienia Zygfryd był losowy – mogliśmy użyć jakiegokolwiek innego imienia

Zważywszy na powyższe, wobec faktu, że ING Bank Śląski S.A. nie dopuścił się naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy, Skarżony wniósł o oddalenie przedmiotowej skargi jako nie znajdującej uzasadnienia.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający zauważył, że reklama jest sympatyczna i nie naraża na szwank imienia Zygfryd. Zdaniem Zespołu Orzekającego emisja reklamy nie ośmiesza osób noszących to imię.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.