Uchwała Nr ZO 15/08 w sprawie reklamy firmy Iberia Motor Company S.A.


Uchwała Nr ZO 15/08 z dnia 2 kwietnia 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/16/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko– przewodnicząca;
2) Wojciech Piwocki – członek
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2008 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/16/08, złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Iberia Motor Company S.A., z siedzibą w miejscowości Piastów (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/16/08.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa, przedstawiająca scenkę, w której lekarz stomatolog odmawia udzielenia pomocy pacjentce z bólem zęba, ponieważ właśnie wychodzi by kupić samochód w Seacie. Lekarz stwierdza, że taka oferta już się nie powtórzy, bo właśnie kończy się wyprzedaż modeli z rocznika 2007. Postawa lekarza spotyka się z oburzeniem jego asystentki, która zwraca uwagę lekarzowi – “Ależ Panie doktorze!”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „uważa reklamę za nieetyczną”.
Zdaniem Skarżącego „reklama ta przedstawia postępowanie lekarza jawnie sprzeczne z etyką lekarską”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) z uwagi na promowanie zachowań sprzecznych z etyką lekarską i dobrymi obyczajami oraz za sprzeczną z art. 48 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „projekt i przeprowadzenie promocji nie mogą prowokować lub przyzwalać na zachowania agresywne lub nielegalne, ani nie mogą w inny sposób pozostawać niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Nie mogą one także zachęcać do działań godzących w interes publiczny”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, że nie można pomijać faktu, że stylistyka reklamy jest żartobliwa.
W opinii Skarżonego przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa. Można ją ewentualnie jedynie rozważać na gruncie dobrego smaku. Jeśli przyjąć, że reklama z uwagi na przyjęte środki wyrazu może u odbiorcy wzbudzać niesmak, to nie jest to jeszcze naruszenie jakiejkolwiek normy, a jedynie może stanowić podstawę do dokonywania subiektywnej oceny wyczucia estetycznego twórców reklamy lub reklamodawcy.
Skarżony poinformował, że reklama nie jest już emitowana i złożył zapewnienie, że nie będzie emitowana w przyszłości.
Skarżony wniósł o oddalenie skargi z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ani obowiązujących przepisów prawa.

W opinii Zespołu Orzekającego, w przedmiotowej reklamie postawa lekarza nie jest gloryfikowana, wręcz przeciwnie, postawa dentysty, który odmawia przyjęcia pacjentki z bólem zęba, z powodu udania się do salonu na wyprzedaż samochodów, spotyka się z oburzeniem i niedowierzaniem jego asystentki.

Jednakże, Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który w trosce o konsumentów wycofał reklamę z emisji, aby nie wzbudzać kontrowersji.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.