Uchwała Nr ZO 15/16 w sprawie reklamy firmy Chipita Poland Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 15/16
z dnia 24 lutego 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/165/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/165/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Chipita Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/165/15.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna rogali 7Days.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
opis reklamy: Proszę o wytłumaczenie mi czy rogaliki 7 days są za darmo czy to co jest pokazane w tej reklamie to kłamstwo a mianowicie chodzi mi o to że w reklamie jest pokazane kiedy ten młody chłopak bierze ten rogal nie podchodzi do kasy tylko go bierze do ręki i kieruje w kierunku wyjścia czy to standard zakupów czy te rogale są rozdawane za darmo tak jak jest pokazane w tej reklamie
Treść skargi: Czy rogale są za darmo czy sprzedawane?“.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 b) w myśl którego „Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
(…)
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
W odpowiedzi na pismo z dnia 17 grudnia 2015 roku dotyczące zarzutów sformułowanych na podstawie skargi konsumenckiej wnosimy o oddalenie skargi konsumenckiej.
Według naszego uznania skarżona reklama jest w pełni zgodna z Kodeksem Etyki Reklamy (dalej jako: „Kodeks”), została stworzona z należytą starannością, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz w żaden sposób nie ma na celu nadużywania zaufania odbiorcy, bądź wykorzystywania jego braku wiedzy lub doświadczenia. Przede wszystkim należy zauważyć, iż reklama co do zasady ma wydźwięk symboliczny i nie należy jej interpretować dosłownie, chyba że reklama wprost wskazuje, iż dany produkt ma określone cechy. Film reklamowy, którego dotyczy przedmiotowa skarga w żadnym stopniu nie ma na celu przedstawienia procesu dokonywania zakupów, a jedynie przedstawienie produktu jakim jest rogalik 7Days. W żadnym razie nie można uznać, iż przedmiotowa reklama jest sprzeczna z art. 10 Kodeksu. W przedmiotowym filmie reklamowym w żaden sposób nie przedstawiamy wartości produktu, nie wskazujemy informacji o darmowej jego dystrybucji ani o warunkach płatności, w związku z czym w żadnym wypadku nie można stwierdzić, iż reklama w jakikolwiek sposób wprowadza w błąd jej odbiorców, a tym samym, że jest niezgodna z zasadami uczciwej konkurencji.
Ponadto w filmie reklamowym, którego dotyczy przedmiotowa skarga przedstawiona została jedynie sytuacja, w której młody mężczyzna wybrał, spośród innych dostępnych w sklepie produktów, rogalik 7Days oraz trzymając go zaprezentował produkt do kamery. Z całą pewnością nie ma faktycznej możliwości, aby na podstawie przedmiotowego filmu reklamowego można było stwierdzić, iż mężczyzna ten nie zapłacił za produkt. Nie zostało przedstawione w filmie reklamowym, iż mężczyzna nie podszedł do kasy oraz że wyszedł ze sklepu na zewnątrz nie płacąc za produkt. W związku z tym w żadnym wypadku nie można uznać, iż reklama może sugerować, że przedmiotowe rogaliki są rozdawane za darmo. W naszej ocenie zarzuty skarżącego stanowią nadinterpretację reklamy.
Mając powyższe na uwadze, należy uznać, iż skarga jest bezzasadna, w związku z czym wnosimy o jej oddalenie.” – pisownia oryginalna
Dodatkowo, Skarżony poinformował, że obecnie przedmiotowa reklama nie jest już emitowana.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający podkreślił, że reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie wprowadza konsumentów w błąd ani nie nadużywa ich zaufania lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.