Uchwała Nr ZO 15/19/10u w sprawie reklamy w postaci gazetki promocyjnej Neonet

Uchwała Nr ZO 15/19/10u
z dnia 31 stycznia 2019 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/216/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/216/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie prasowej w formie gazetki promocyjnej NEONET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/216/18.

Przedmiotem skargi była reklama prasowa w formie gazetki promocyjnej sieci sklepów marki NEONET.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Neonet S.A. w celu reklamy swojej marki, jak również oferty wydaje drukowane katalogi produktów. Zawierają one informacje o znajdujących się w sprzedaży towarach, ich cenach oraz proponowanych rabatach.
W katalogu obejmującym dni 25.10 – 7.11 2018 r. znalazły informacje o objęciu rabatami licznych produktów. Gazetka informowała o wysokości udzielanego rabatu, jak również wskazywała pierwotną, przekreśloną, cenę produktów (cenę regularną) oraz nową cenę.

W niektórych przypadkach Neonet S.A. dopuściła się jednak nadużycia zaufania odbiorców. Przekreślone kwoty regularne, rzekomo aktualne przed obniżką, w rzeczywistości bowiem wcześniej nie obowiązywały.

Dotyczy to następujących produktów:

1. Lodówka SAMSUNG RB37 K6033 SS;
2. Lodówka SAMSUNG RB29 FERND SA;
3. Pralka Samsung WW70 J5546 FW;
4. Pralka Indesit IWSE 61053 BC ECO PL.

Dowodem opisywanego nadużycia jest porównanie treści gazetki obowiązującej w dniach 18.10-24.10 2018 r. z treścią gazetki omawianej w niniejszej skardze. Przykładowo, cena regularna lodówki wskazanej w punkcie 2. powyżej w pierwszej ze wskazanych gazetek wynosiła 1698 zł. W drugiej, cena regularna tej samej lodówki została zaś określona w wysokości 1748 zł.

Celem takiego działania było wywołanie wrażenia, że oferowana promocja zapewnia dużo wyższą obniżkę cen, niż miało to miejsce w rzeczywistości. Odbiorcy mogli uznać, że (w niektórych przypadkach znaczna) obniżka cen stanowi niepowtarzalną okazję. Faktycznie jednak ich oszczędność była znacznie mniejsza.” – pisownia oryginalna

Uzupełnienie skargi:

Biuro Rady Reklamy: „(…) Proszę o przesłanie regulaminu promocji, której dotyczy skarżony materiał reklamowy. (…)”

Konsument: „Szanowni Państwo,
Dziękuję za wiadomość.

Uprzejmie informuję, że niestety nie dysponuję regulaminem promocji, którą objęte były produkty wskazane w skardze o sygnaturze K/216/18. W związku z tym, że gazetki promocyjne załączone do skargi obejmowały październik oraz początek listopada, regulaminy reklamowanych promocji nie są już dostępne na stronie internetowej www.neonet.pl. Wydaje się, że w zaistniałej sytuacji jedynym sposobem pozyskania regulaminów jest zwrócenie przez przez Komisję Etyki Reklamy do Neonet S.A. z wnioskiem o udostępnienie odpowiednich regulaminów, o co uprzejmie proszę.

Jednocześnie chciałabym podkreślić, że w mojej ocenie zapoznanie się z regulaminami promocji wskazanych w gazetkach nie jest niezbędne dla rozpatrzenia skargi. Skarga nie odwoływała się bowiem do postanowień regulaminów. Dotyczyła ona manipulowania cenami «pierwotnymi» produktów promocyjnych, w celu wywołania wrażenia, iż oferowane przez Neonet obniżki cen są dużo większe niż w rzeczywistości, co zostało dokładnie opisane w skardze.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
(…)
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, odpowiadając na pismo z dnia 09.01.2019 r., w sprawie skargi na reklamę prasową w postaci gazetki promocyjnej na okres 25.10.2018 r.-07.11.2018 r. w sklepach sieci NEONET, informuję iż NEONET S.A. wyraża zgodę na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy oraz pragnie złożyć wyjaśnienia odnoszące się do treści skargi. W opinii NEONET S.A. postawione w treści skargi zarzuty, należy uznać za całkowicie bezpodstawne i nieuzasadnione, zaś reklama, której dotyczy niniejsze postępowanie nie narusza przepisów prawa ani norm wynikających z zasad etyki reklamy. W związku z powyższym wnoszę o oddalenie skargi.

Uzasadnienie

NEONET S.A. przykłada wyjątkową wagę do jakości obsługi klienta oraz ochrony praw konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania przez konsumentów ich ustawowych uprawnień. Po otrzymaniu skargi z Rady Reklamy Spółka wnikliwie przeanalizowała wskazany przypadek i przeprowadziła procedurę wyjaśniającą.

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że rzeczywiście w miesiącu październiku 2018 r. dystrybuowana była gazetka promocyjna sklepów sieci NEONET ze wskazanymi cenami produktów.
Należy jednak przy tym wskazać, iż promocyjne ceny wskazanych w treści skargi produktów znajdujących się w gazetce promocyjnej z 18.10.2018 r. odnoszą się do promocji „Rata gratis i do końca roku nie płacisz”. Ceny promocyjne (nieprzekreślone, oznaczone wyraźne jako „CENA Z RATĄ GRATIS”) odnosiły się jedynie do przypadku zakupu produktów na raty. W przypadku nieskorzystania z tej promocji obowiązywała cena regularna (przekreślona, oznaczona jako „CENA REGULARNA”). Po zakończeniu akcji promocyjnej za okres 18-24.10.2018 r. ceny bazowe wskazanych czterech produktów uległy zmianie i w okresie od 25.10.2018 r. do 07.11.2018 r. występowały w nowej, wyższej kwocie, do czego sprzedawca miał prawo. W okresie od 25.10.2018 r. do 07.11.2018 r. prowadzona była już zupełnie inna od poprzedniej akcja promocyjna („Odbierz nawet 1000 zł na lodówki i pralki”), polegająca na możliwości odbioru bonów rabatowych i dotycząca wszelkich form płatności, nie jedynie produktów zakupionych w systemie ratalnym po spełnieniu określonych w regulaminie wymogów. W przypadku gazetki informującej o tej promocji, w celu ukazania korzyści wynikających z faktu posiadania bonu rabatowego, cena regularna (pierwotna, bez bonu rabatowego) została podana jako cena przekreślona, zaś cena uwzględniająca już rabat wynikający z wykorzystania bonu – zapisana powiększoną czcionką, nieprzekreślona.

Osoba, która złożyła skargę zupełnie pomija wskazane wyżej okoliczności i bezpodstawnie traktuje rzeczone gazetki reklamowe jako prostą informację o uprzednio obowiązującej cenie regularnej i cenie obowiązującej podczas promocji, a przez to nieudolnie usiłuje przypisać sprzedawcy nieuczciwość i chęć wprowadzenia konsumentów w błąd.

W kontekście naruszenia artykułu 8 i 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy nie może być mowy o nadużyciu zaufania odbiorcy oraz o wprowadzeniu konsumenta w błąd co do wartości produktu, jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 51 Kodeksu Etyki Reklamy należy wskazać, iż promocja była przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena oferowanego produktu nie była ukryta, zaś wartość uzyskanej korzyści nie została zawyżona.

Pozostaję w przekonaniu, że powyższe wyjaśnienia okażą się satysfakcjonujące. Zapewniam, że NEONET S.A. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami etyki biznesu oraz obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że publikując omawianą reklamę, NEONET S.A. nie naruszyła w żaden sposób przepisów prawa ani postanowień Kodeksu Etyki Reklamy, powołanych w piśmie Rady Reklamy. Przedmiotowa reklama nie naruszyła w żadnej mierze dobrych obyczajów, nie nadużyła zaufania odbiorcy, nie wprowadza odbiorcy w błąd, ani nie cechuje jej brak odpowiedzialności społecznej. Reklama NEONET S.A. korzysta z tradycyjnych i akceptowanych środków wyrazu.

W związku z tym wnoszę o uznanie skargi za bezpodstawną i jej oddalenie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający przyjął wyjaśnienia reklamodawcy w zakresie zmiany cen produktów w czasie różnych akcji promocyjnych i uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona zgodnie z dobrymi obyczajami oraz była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością a także zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i nie wprowadzała odbiorców w błąd co do ceny reklamowanych produktów.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.