Uchwała Nr ZO/150/21u z dnia 29 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/220/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Wojciech Piwocki – Przewodniczący;
• Marta Macke – członkini;
• Dorota Wolińska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/220/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Meble Makarowski z siedzibą w Przemyślu (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy mebli

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie


Zespół Orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż przedmiotowa reklama nie naruszyła standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy.

Produkty przecenione do 70% były obecne w ofercie sklepu, oferta ta nie dotyczyła jednak wszystkich oferowanych produktów. Komunikat o tym fakcie był również podany przez reklamodawcę.


Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego w skarżonej reklamie doszło do naruszenia standardów wynikających z art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Według Skarżącego po kliknięciu w reklamę został przekierowany na stronę z promocjami, gdzie nie znalazł żadnego produktu, który były przeceniony o 70%, ani promocji -40% lub 70%.

Według Skarżonego nie wprowadzał on w błąd, gdyż istotnie posiadał w swojej ofercie produkty przecenione o 70%, nie było ich natomiast w przedstawionych przez Skarżonego zrzutach z ekranu.

 


Zdania odrębne
brak