Uchwała Nr ZO 152/12 w sprawie reklamy firmy Komputronik S.A.

Uchwała Nr ZO 152/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/138/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krystyna Jarosz — przewodnicząca,
2) Marek Janicki — członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/138/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/138/12.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa sieci Komputronik pt. Kastrujemy ceny.
Reklama zawiera hasło „Kastrujemy ceny teraz cienko śpiewają”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama propaguje przemoc i nawołuje do przemocy poprzez hasło “kastrujemy” w odniesieniu do działań Komputronik. Do tego na grafice widać stylizowane ślady krwi. Ponadto konsument może odnieść wrażenie, iż Komputronik stosuje praktyki dyskryminacyjne wobec mężczyzn. Kampania Komputronik niestety nawiązuje do identycznej i skandalicznej Media Markt z okresu Wielkanocy 2010.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Nadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że Komputronik S.A. jest firmą, która w swoich działaniach daleka jest od propagowania i nawoływania do przemocy. Hasło kampanii „Kastrujemy ceny. Teraz cienko śpiewają” odnosi się tylko i wyłącznie do oferty cenowej, która w prostym przełożeniu komunikowana była jako wyjątkowo niska. W żaden sposób nie należy czytać tego zdania dosłownie i wyrywać go z kontekstu reklamowego. Reklamy stworzone na potrzeby kampanii nie epatowały przemocą, brutalnością, ani wulgaryzmem. Dzięki takiej egzemplifikacji RTB kampanii konsument odniósł wrażenie, że produkty oferowane są w bardzo niskich cenach, które zostały specjalnie przygotowane właśnie dla niego.

Skarżony stanowczo podkreślił, że kreacja nie sugeruje poniżenia kogokolwiek w oczach odbiorcy, jedynym wrażeniem jakie może odnieść konsument to „kastrowanie” (obcinanie) metki z wysoką ceną. W związku z tym w reklamie nie dochodzi do eksponowania lub epatowania motywem cierpienia i poniżenia ludzkiego.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający zauważył, że reklama nie zawiera treści dyskryminujących ani elementów zachęcających do aktów przemocy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama jest utrzymana w żartobliwej formie co powoduje, że konsumenci potrafią odczytać kontekst reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.