Uchwała Nr ZO/154/21o z dnia 22 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/140/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 


• Teresa Wierzbowska – Przewodnicząca;
• Małgorzata Domaszewicz – Członkini;
• Maciej Korobacz – Członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

PolBioEco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/140/21. Przedmiotem skargi była reklama materiału służącego na opał w formie brykietu przeznaczonego m.in. jako podpałka do grilla.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż jego zdaniem doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy poprzez wprowadzenie potencjalnego konsumenta w błąd odnośnie prezentowanych informacji o charakterze ekologicznym. Zdaniem Skarżącego nie istnieje, wbrew twierdzeniom reklamodawcy, grillowanie ekologiczne. Ponadto, jak wskazuje Skarżący, nie ma czegoś takiego jak węgiel i brykiet ekologiczny, a zarówno sam proces grillowania, jak i produkcja węgla i brykietów, a zwłaszcza wypalanie metodą tradycyjną są procesami, które emitują do atmosfery pyły zawieszone. Zdaniem Skarżącego informacja o pozyskiwaniu drewna z obszarów ekologicznej gospodarki leśnej bez podania konkretnych informacji, gdzie to jest i kto jest za to odpowiedzialny cyt. jest zwykłym greenwashingiem.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

W ocenie Zespołu Orzekającego w przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia standardów tworzenia przekazu reklamowego wykorzystującego informacje o charakterze ekologicznym.

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż zasięgnął w przedmiotowej sprawie opinii eksperckiej, przygotowanej przez organizację pozarządową Client Earth. W ramach analizy poświęconej wpływowi biomasy na środowisko ustalono, iż w porównaniu z paliwami kopalnymi, biomasę cechuje mniejsza gęstość energetyczna, większa wilgoć oraz mniejsza zawartość wodoru, wobec czego jej spalanie – co do zasady – emituje więcej gazów cieplarnianych na jednostkę wytworzonej energii niż spalanie węgla czy gazu.

Ponadto, znaczące emisje gazów cieplarnianych związane ze spalaniem biomasy wynikają z procesów zaledwie pośrednio związanych z produkcją energii, takich jak wycinanie drzew oraz ewentualna degradacja ziemi, a także przetwarzanie, transport, składowanie oraz dystrybucja paliwa.

W opinii przedstawionej Zespołowi Orzekającemu wskazano ponadto, iż spalanie biomasy zanieczyszcza także powietrze. Dym powstający podczas domowego spalania drewna i odpadów z obróbki drewna (takich jak np. brykiet drzewny) jest znaczącym czynnikiem przyczyniającym się do stężenia pyłu zawieszonego w atmosferze (PM 2.5). Głównymi produktami spalania drewna i odpadów drzewnych są węgiel pierwiastkowy (czarny) i materia organiczna, co powoduje porównywalną, a czasem wyższą emisję cząstek stałych niż spalanie węgla.

Co więcej, pyły zawieszone, na które wskazał Skarżący, a więc PM 2.5 jest powszechnie uznawany za jedno z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń dla zdrowia człowieka – długotrwała ekspozycja może prowadzić do poważnego upośledzenia układu oddechowego, a nawet do przedwczesnej śmierci. Szacuje się, że obecność tego pyłu w atmosferze skraca średnią długość życia w UE o ponad osiem miesięcy Wskazane statystyki ponownie zaprzeczają prawidłowości nazywania biomasy paliwem ekologicznym – nieoddziałującym negatywnie na środowisko, a więc także przyjaznym zdrowiu ludzi

W świetle powyższych ustaleń Zespół Orzekający zdecydował się uznać wykorzystanie przez reklamodawcę sugestii, jakoby po zakupie reklamowanego produktu konsument mógł uprawiać ekologiczne grillowanie, za wprowadzanie w błąd.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 


Zdania odrębne
brak