Uchwała Nr ZO 155/18/82u w sprawie reklamy zewnętrznej produktu NicNac’s

Uchwała Nr ZO 155/18/82u
z dnia 18 grudnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/204/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Cywińska-Durczak – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Igor Kaleński – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/204/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt K/204/18.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna chrupek marki „NicNac”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama zachęca do korzystania z windy zamiast schodów co jest działaniem szkodliwym społecznie. Windy na stacjach metra przeznaczone są dla osób niemogących pokonać schodów – osób na wózkach, z wózkami dziecięcymi czy z dużymi walizkami. Czekanie na windę (np. na deszczu) tylko dlatego, że ktoś zdrowy i w pełni sił chciał ominąć kolejkę na schodach może być bardzo uciążliwe. Dodatkowo reklama zniechęca do ruchu fizycznego (wejście po schodach) co przy fali współczesnej otyłości również jest działaniem nagannym. W szczególności, że reklamowany produkt charakteryzuje się wątpliwymi walorami odżywczymi.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W imieniu The Lorenz Bahlsen Snack-World sp. z o.o. niniejszym składamy odpowiedz na skargę i wnosimy jednocześnie ojej oddalenie.

Wyemitowana przez nas reklama orzechów NicNac’s stanęła pod zarzutem, «zachęcania do korzystania z windy zamiast schodów co jest działaniem szkodliwym społecznie». Wskazano w skardze jakoby «windy na stacjach metra przeznaczone są dla osób niemogących pokonać schodów – osób na wózkach, z wózkami dziecięcymi czy z dużymi walizkami». Dodatkowo podano, że reklama zniechęca do ruchu fizycznego.

Każdą reklamę należy interpretować całościowo, jako część kampanii, za którą stoi określony pomysł. W tym przypadku idea kreatywna zakłada niestandardowe i kreatywne podejście do codziennych sytuacji («Change the game»). W przekazie reklamowym dopuszczalna jest pewna doza przesady, humor, a odbiorca powinien traktować wypowiedź reklamową z pewnym dystansem i nie traktować jej dosłownie. Celem jest zachęcenie odbiorców do nieszablonowego myślenia i kreatywnego podejścia, a nie konkretnej akcji, czyli w tym przypadku skorzystania z windy zamiast schodów.

Skarżona reklama jest jedną z trzynastu kreacji przygotowanych dla marki NicNac’s, które zawisły na stacjach metra w Warszawie oraz na przystankach autobusowych i tramwajowych. Skarżona reklama widnieje tylko w jednej lokalizacji – stacja metra Centrum w Warszawie, zatem już chociażby mając na uwadze jej zasięg, trudno uznać, że może być rozpatrywana jako szkodliwa społecznie.

Marka NicNac’s jest marką młodą duchem, autentyczną, dynamiczną, z humorem i z przymrużeniem oka podchodzącą do codziennych wyzwań. Wg filozofii marki ludzie nie powinni ograniczać się do konwencjonalnego sposobu myślenia i zachęca do tego, że warto patrzeć, myśleć i działać kreatywnie i nieszablonowo.

Biorąc to wszystko pod uwagę, marka w żadnym razie nie ma na celu zniechęcania do aktywności fizycznej i ponad wszelką wątpliwość nie zamierza działać szkodliwie społecznie.

Wypada także zauważyć, ze korzystanie z wind na stacjach metra jest dozwolone nie tylko dla osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży czy osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak sugeruje skarżący. Takie osoby mają jedynie pierwszeństwo w korzystaniu z wind znajdujących się na stacjach metra. Znajduje to potwierdzenie w przepisach porządkowych obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez m.st. Warszawa, dostępnymi na stronie www.ztm.waw.pl, zgodnie z którymi:

1 W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

1) osób z dzieckiem na ręku oraz kobiet w ciąży;
2) osób niepełnosprawnych i o ograniczonych możliwościach poruszania się;
3) osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
4) wózków dziecięcych.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3, osoby przewożące dzieci w wózkach dziecięcych oraz osoby starsze w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1705) posiadają pierwszeństwo w zajmowaniu wydzielonych miejsc określonych w ust. 1 oraz pierwszeństwo w korzystaniu z wind znajdujących się na stacjach metra.
Postrzeganie kwestionowanej reklamy, która jest całkowicie neutralna społecznie- ani nie zachęca ani nie zniechęca do sportu, czy aktywności fizycznej, jako szkodliwej społecznie, jest to nadużycie ze strony odbiorcy. Nie sposób dopatrzeć się w przekazie podnoszonych zarzutów- z pewnością taki skrajny i nacechowany negatywnie na markę odbiór jest odosobniony. Jednocześnie oświadczamy, że nie otrzymaliśmy bezpośrednio żadnych skarg na reklamę.

Reasumując, wnosimy o oddalenie skargi.”– pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, nie dopatrzył się w reklamie naruszenia normy Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego w przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.