Uchwała Nr ZO 156/18/83u w sprawie reklamy internetowej sklepu rowertour.pl

Uchwała Nr ZO 156/18/83u
z dnia 18 grudnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/209/18/01-02

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Cywińska-Durczak – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Igor Kaleński – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/209/18/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Rowertour.com Radosław Tecław, Bartosz Mańkowski S.C. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargi z uwagi na brak dowodów.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt K/209/18/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama internetowa sklepu rowerowego opatrzona hasłem „CZARNY PIĄTEK”.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformowali:

„rowertour.com, produkt: artykuły rowerowe
Reklama przygotowana na akcję “czarny piątek” pokazuje mężczyznę pochodzenia afroamerykańskiego. W reklamie zawarte są treści o znaczeniu rasistowskim.” – pisownia oryginalna

„Rasistowska reklama https://www.rowertour.com/thumbs/size/1920x/banners/banner85.png Bardzo rasistowski baner.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W związku ze skargami K/209/18/01 oraz K/209/18/02, składamy wyjaśnienie dotyczące naszych reklam, które pojawiły się na stronie głównej naszego sklepu. Zaznaczamy, że dowody jednoznacznie wskazują, iż skargi na reklamę zostały złożone przez naszą bezpośrednią konkurencję, a żaden inny odbiorca naszego serwisu nie poczuł się nią w żaden sposób urażony. Dowodem są otwarte zakładki strony Oponeo w przeglądarce oraz otwarty panel Adwords Oponeo.pl do którego dostęp mogą mieć tylko pracownicy. Kolejnym dowodem odnośnie drugiej skargi jest to, że chociaż na niej nie widać zakładek, to skargi wpłynęły w jednym czasie. Firma Oponeo jest właścicielem sklepu centrumrowerowe.pl i dadelo.pl, które są naszą główną konkurencją na polskim rynku sprzedaży asortymentu rowerowego. Źródło niechęci firmy konkurencyjnej może wynikać z faktu, że część pracowników tej firmy w przeszłości opuściła jej szeregi i postanowiła świadczyć pracę dla nas. Decyzja ta nie wynikała z naszego nacisku, ale złych warunków pracy, takich jak praca w warunkach stresowych i zła atmosfera, jak wyjaśniają byli pracownicy. Ten donos jest tylko dowodem na to, że firma ta nie respektuje zasad pokojowej konkurencji.

Nie mieliśmy na myśli nic złego, ani nie mieliśmy zamiaru obrażać żadnej nacji. Jesteśmy firmą tolerancyjną i ceniącą wielokulturowość. Czerpiemy inspiracje z portali zagranicznych. Jesteśmy przekonani, że nasza reklama nikogo nie obraziła i nie dostaliśmy w tej sprawie żadnych maili od naszych Klientów. Gdyby tak było, to na pewno zostałaby przez nas od razu usunięta. Reklama nie wartościuje, nie dokonuje żadnej oceny pod względem rasy i jest nam przykro, że mogła kogoś urazić. Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia zostaną wzięte pod uwagę przy rozpatrywaniu skarg.”– pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że skarżona reklama przedstawiona przez Skarżącego jest niepełna i z uwagi na to, że przedstawiony materiał dowodowy nie jest kompletny, Zespół nie mógł podjąć się oceny przekazu reklamowego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.