Uchwała Nr ZO 16/16 w sprawie reklamy firmy 4 Fun Media S.A.


Uchwała Nr ZO 16/16
z dnia 24 lutego 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/167/15/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2016 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/167/16/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy 4 Fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/167/15/01-02.
Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna programu Sexy Megastars Weekend.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
opis reklamy: Reklama ukazuje kilka skąpo ubranych kobiet, wyginających swoje ciało. Prawdopodobnie jest to reklama stacji telewizyjnej 4fun.tv.
Treść skargi: Reklama, którą zgłaszam, emitowana jest na jednej z ważniejszych ulic miasta, na dużym billboardzie – ekranie. O ile zdążyłem zauważyć, reklamuje tzw Sexy Weekend 4funtv. Jej treść przypomina raczej reklamę jakiejś erotycznej stacji telewizyjnej. Skąpo ubrane panie prezentują bardzo seksualne pozy. Wszystko to na ulicy, wieczorem, widoczne dla kierowców i przechodniów, niezależnie od wieku. Jest bulwersujące, że takie reklamy ukazują się publicznie, będąc zupełnie niedostosowane do grupy odbiorców. Wnoszę o sprawdzenie reklamy pod kątem prezentowania nieodpowiednich treści do zupełnie niekontrolowanej grupy odbiorców.“. – pisownia oryginalna
Reklama programu „Sexy Mega Stars Weekend” eksponowana przez Screen Network narusza art. 2 i art. 25 KER, ponieważ jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, a kampania nie jest prowadzona w poczuciu społecznej odpowiedzialności narażając dzieci na nieodpowiednie dla nich treści. Reklama promowała program muzyczny o treściach erotycznych (emitowany w telewizji 4FunTV) w ruchliwej okolicy hipermarketu w godzinach wczesno popołudniowych 15-16:00, w czasie gdy dzieci wraz z rodzicami wracają do domów, po drodze nie rzadko robiąc zakupy. Zgodnie z KER, reklama powinna być traktowana jak reklama skierowana do dzieci i młodzieży.
Reklama przedstawia roznegliżowane kobiety w wyzywających pozach. Reklama prawdopodobnie tożsama z reklamą dostępną pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=_Qt62WkQMpM. W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzną. (załączone 3 zdj.)”. – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia dobrych obyczajów i uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i dyskryminuje kobiety.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama w obecnej postaci nie uwzględnia stopnia rozwoju dzieci i młodzieży i może zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi. Zdaniem Zespołu Orzekającego reklamy umieszczone na billboardach powinny być znacznie bardziej wyważone, gdyż odbiorcami tego typu reklam są, chcąc nie chcąc, również dzieci. Zespół Orzekający podkreślił, że media zostały dobrane nieodpowiednio do treści przekazu reklamowego.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.