Uchwała Nr ZO 17/07 w sprawie reklamy Urzędu Miasta Kraków


Uchwała Nr ZO 17/07 

z dnia 26 lipca 2007 roku

Zespołu Orzekającego 

w sprawie sygn. Akt:

K/51/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak– przewodniczący;
2) Marek Janicki – członek
3) Marcin Bochenek – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/51/07,
złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Urzędowi Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie(dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/51/07.
Przedmiotem skargi był telewizyjny spot reklamowy miasta Krakowa. W reklamie tej, pokazane są trzy postaci historyczne: Warszawska Syrenka, Neptun i Mikołaj Kopernik. Spotykają się one w Krakowie i narzekają na zmęczenie wyczerpującym pobytem w tym mieście.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że reklama ta sugeruje, że „mocne” picie to źródło zadowolenia i przyjemności. Zdaniem skarżącego reklama ta propaguje picie alkoholu i sugeruje, że bycie „na kacu” w Krakowie oznacza bycie „fajnym” i na czasie”. Skarżący zauważył, że odbiorcami reklamy mogą być również dzieci i młodzież.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami – art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy oraz za sprzeczną z art. 7 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie może być realizowana w sposób, który naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym, a także za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

Skarżony nie złożył odpowiedzi na skargę. Jego przedstawiciel nie wziął udziału w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Reklama wykorzystuje koncept kreatywny. Ukazuje postaci historyczne prowadzące dialog na temat wyczerpującego pobytu w Krakowie. Postaci narzekają na zmęczenie. Zespół orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie propaguje i nie zachęca do spożywania alkoholu. Prowadzony przez postaci dialog świadczy o zmęczeniu pobytem i dobrą zabawą w Krakowie, nie przesądzając, jakie były elementy tej zabawy. Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Orzekający nie dopatrzył się naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.