Uchwała Nr ZO 17/08 w sprawie reklamy firmy Mars Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 17/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/17/08, K/18/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak– przewodniczący;
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Krystyna Jarosz– członek,

na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2008 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze Akt K/17/08, K/18/08, złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Mars Polska Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Sochaczew (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej typu billboard

postanawia

skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o Sygn. K/17/08 i K/18/08.
Przedmiotem skarg była reklama zewnętrzna typu billboard, przedstawiająca wilki z ludzkimi twarzami. Reklamie towarzyszyło hasło „SNICKERS SUPER na zwierzęcy głód”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „Reklamy na wielkich bilbordach przedstawiają gatunki drapieżnych zwierząt z ludzką twarzą. Mają mroczny charakter i niesamowicie realistycznie wkomponowaną “złą” twarz człowieka”.
Skarżący stwierdził, że „dzieci boją się tych reklam.”
Zdaniem Skarżącego „reklama wzbudza strach i negatywne emocje u dzieci”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami zgodnie z artykułem 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy. Zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Arbiter-referent zarzucił również, że reklama jest sprzeczna z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z artykułem 25 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że „reklamy muszą uwzględniać stopień rozwoju dzieci lub młodzieży oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi”.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że opinia konsumentów jest dla niego bardzo ważna. Podstawą działań marketingowych Skarżonego jest zaspokajanie potrzeb konsumentów oraz skuteczna i odpowiedzialna komunikacja skierowana do grupy docelowej danego produktu.
Skarżony wyjaśnił, że nigdy nie było jego zamiarem wywoływanie, poprzez komunikację z konsumentem, poczucia niepokoju czy też strachu szczególnie u dzieci.
Skarżony poinformował, że po otrzymaniu informacji od Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy o złożonych przez konsumentów skargach, zlecił partnerowi biznesowemu, który odpowiada za egzekucję kampanii ‘Na zwierzęcy głód Snickers Super’ identyfikację billboardów znajdujących się w pobliżu przedszkoli i niezwłoczne ich usunięcie. Poinformował, że od początku marca następuje usuwanie wszystkich billboardów związanych z tą kampanią.
Skarżony wyjaśnił, że powstała sytuacja jest dla niego nowym doświadczeniem, z którego wyciągnie wnioski na przyszłość.
Skarżony poprosił o przeproszenie w jego imieniu skarżących się konsumentów, za zaistniałą sytuację.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.

Jednakże, Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który w trosce o konsumentów wycofał reklamę najpierw z okolic przedszkoli, a następnie usunął wszystkie billboardy związane z kampanią. Na podkreślenie zasługuje fakt, że reklamodawca zareagował natychmiast po otrzymaniu sygnałów, że reklama jest źle odbierana przez dzieci. W opinii Zespołu Orzekającego zachowanie reklamodawcy było wzorcowe.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.