Uchwała Nr ZO 17/11 w sprawie reklamy firmy Hirny BD S.A.

Uchwała Nr ZO 17/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/146/10

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Melania Popiel — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/146/10 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Hirny BD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy na stronie internetowej


postanawia

uznać, że w reklamie powinny być wprowadzone zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy w najbliższym możliwym terminie.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/146/10.
Przedmiotem skargi była reklama na stronie internetowej www.hirny.pl darmowego Internetu w inwestycji Pasaż przy Parku.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „Firma na temat inwestycji “Pasaż przy Parku” na stronie: http://hirny.pl/Pruszkow,Pruszkow_Pasaz_przy_Parku_-inwestycja112.html podaje informację: “DARMOWY INTERNET W mediach mówi się, że mieszkańcy stolicy niebawem będą mogli korzystać z darmowego Internetu. To, co dla władz jest tylko planem na przyszłość, my realizujemy już teraz. Wszyscy mieszkańcy naszej pruszkowskiej inwestycji Pasaż przy Parku będą mogli korzystać z darmowego łącza internetowego.” w innym miejscu: http://www.otopr.pl/pr/hirny-bd–deweloper-ktory-nie-odczuwa-kryzysu-,art,5819.html: “Ogromną zaletą są również znajdujące się w budynkach bardzo szybkie łącza internetowe, dzięki nim każdy z mieszkańców ma dostęp do Internetu za darmo. ” …a tymczasem mieszkańcom do czynszu doliczany jest koszt 19,26zł/miesiąc za ten “darmowy” INTERNET. Indywidualnie nie mamy wpływu na jakość łącza ani jakichkolwiek możliwości negocjacji z dostarczycielem tegoż “darmowego” Internetu. Wspólnota nie jest stroną żadnej umowy, nie ma podstaw do płacenia, nie ma wpływu na kształt umowy, na parametry, na płatności dewelopera, nie może nic zrobić w przypadku sporów z Intermedia Nie można żądać od niekorzystających z tego netu refundacji kosztów i sponsorowania preferencyjnej ceny tym korzystającym, to nie jest, przynajmniej w sporej części, koszt utrzymania nieruchomości wspólnej Nieuczciwe ze strony Intermedia jest, że łącze do budynku jest symetryczne 10Mb/10Mb, a do mieszkań zostało podzielone w dziwnym stosunku 1Mb/256kb. Jest to moim zdaniem zabieg marketingowy, żebyśmy mimo wszystko podpisywali droższe umowy indywidualne (które i tak nie zwalniają z konieczności zapłacenia tego 20PLN/m-c). Mieszkańcy zmieniający operatora płacą za dwa łącza Musimy płacić za umowę, którą podpisał HIRNY.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt.a) Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności co do istotnych cech reklamowanego produktu”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na zawiadomienie o złożonej skardze konsumenckiej z dnia 6 grudnia 2010 r., Skarżony wyjaśnił, iż informacja, która znalazła się na stronie internetowej spółki stanowiła jedynie o nieodpłatnym podłączeniu internetu do budynku, natomiast nie jego bezpłatnym użytkowaniu w czasie nieograniczonym. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż Spółka nie miała zamiaru wprowadzić przyszłych nabywców w błąd.

Skarżony ponadto poinformował, iż zwróci Wspólnocie Mieszkaniowej koszty, która poniosła na rzecz spółki Intermedia zapewniającej dostęp do internetu mieszkańcom budynku przy ul. Anielin 1 w Pruszkowie. Zwrot kosztów obejmie okres do dnia 31 sierpnia 2010 r. (dnia otworzenia rachunku bankowego wspólnoty) tj. kosztów opłat poniesionych na internet wynikających z rozliczenia dokonanego przez Zarządcę przedmiotowej nieruchomości.

Skarżony podkreślił również, iż Wspólnota Mieszkaniowa nie była i nie jest związana umową zawartą ze spółką Intermedia zapewniającą dostęp do internetu, zatem nie musiała ponosić comiesięcznych opłat zapewniających dostęp do internetu. HIRNY BD S.A. nigdy nie zobowiązała mieszkańców, aby ponosili jakiekolwiek koszty na rzecz spółki Intermedia. Kwoty dotychczas wpłacone przez Wspólnotę Mieszkaniową były opłatami dobrowolnie wniesionymi. Skarżony zaznaczył również, iż spółka Intermedia nie miałaby podstaw prawnych do wyegzekwowania należności, mogłaby jedynie odciąć dostęp do internetu.

Skarżony poinformował, że w przypadku, gdy Wspólnota Mieszkaniowa wyrazi chęć przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy, którą podpisała HIRNY BD S.A., spółka umożliwi podpisanie stosownej umowy cesji. Natomiast w przypadku, gdy Wspólnota Mieszkaniowa nie zdecyduje się na przejęcie warunków wynikających z tejże umowy, HIRNY BD S.A. odstąpi od przedmiotowej umowy. Wystarczy przekazanie stosownych dyspozycji do spółki. Wobec powyższego, zdaniem Skarżonego, skarga jest nieuzasadniona.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzut Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy, ponieważ wprowadza konsumentów w błąd, nie informując czytelnie, że bezpłatne jest tylko okablowanie budynku kablem internetowym.

W opinii Zespołu Orzekającego — zawarta w reklamie informacja, że „znajdujące się w budynkach bardzo szybkie łącze internetowe, dzięki nim każdy z mieszkańców ma dostęp do Internetu za darmo”, była informacją wprowadzająca konsumentów w błąd i należy ją zmodyfikować.

Zespół Orzekający stwierdził, że w reklamie konieczne jest wprowadzenie zmian, aby przekaz reklamowy był jasny i nie wprowadzał konsumentów w błąd.

Zdaniem Zespołu Orzekającego ważne, aby w reklamie była zawarta czytelna informacja o tym, że abonament za Internet mieszkańcy inwestycji będą płacili osobno.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.